Banner
درباره ما و تماس رویدادها و کارکردها مقالات گالری عکس روز آرشیف فصلنامه بانو ادبیات امروز ورزشی آموزشی فرهنگی صفحه اصلی
 
جشن نوروز 1391 در وین، کلیپ را حتماً ببینید!
 
دوستان این کلیب را بیبینید
Farischta Sama, Walid Soroor NAUROZ 2011
Zohreh Jooya & Ensemble Afghan
Obaid Juenda Live in wien konzert!!! live concert in vienna
 
President of the afghan cultur assosiation in Austria -
Ghousuddin Mir
 
Hangama live in Wien! Nauroz Konzert 2009 Hangama live in
Vienna Concert
 

فرهنګي ټولنه, ګډ ژوند کول او يووالی

کانون فرهنگی ,هم پیوندی وهمبستگی

آگهی در فصلنامهء بانو
تماس باما
غوث الدین میر رئیس انجمن صاحب امتیاز فصلنامهء بانو ومسئول سایت
پوست برقی
office@akis-eu.com
تلفن : 004369917168648
شمارهء بانکی
Konto: 17810236876
BLZ: 140000, BAWAG
 

index_farsi
سخن روز

شعر وبانوان افغان

درسرزمين افغانستان نيمی از جمعيت بانوان اند، اينان تحت شرايط ويژهء شرقی بودن، افغان بودن ومسلمان بودن از قرون متمادی بدينسو کمتر توانسته اند آزادی سخن داشته باشند وهمان است که همهء قريحه زيبا وسرشار شان نا شگفته پرپرشده، گوهرشعروديگر استعداد های ادبی وهنری بانوان در ميهن ما، از رابعه بلخی تا ناديه انجمن همه وهمه در تنگنای تعصبات کم بينی وکوته فکری پژمرده وپامال شده است.
قدر مسلم آنست که زنان مانند مردان در تحول ودگرگونی ادبيات وايجاد دوران جديد درشعر امروز سهم بارزی داشته اند، زنان شاعربه آفرينش وابداع تجربه های تازه در ادب اين سرزمين دست يازيده اند،امّا متأسفانه قدروشأن ايشان ( به استثنای يکی دودوره کوتاه ترقی پسندانهء بعد ازحصول استقلال سياسی درسال 1919 و دوره دموکراتيک دهه هشتاد) درسايرنظام ها تاکنون طور شايد وبايد اداء وشناخته نشده وفُرصتی برای شناسايی آنان کمترفرآهم شده است.
درهمه دوره های تاريخ ادبيات دری وپشتو می توان به نام زنان شاعر برخورد، امّا عدهء آنها نسبت به کميت شعرا کمتر بوده وحتا اکثراً آثار ايشان از بين رفته وباقی نمانده است، شرح حال چکامه سرايان زن درافغانستان کمتر دردست بوده، بعضاً حتا عصر ومؤلد آنها هم آشکارنيست، اين امر زاده ونتيجه موقعيت زبون ودشوار زنها درمشرق زمين ميباشد، از جانبی زنان مسلمان پرده نشين بودند، چه بسا که نام وآثارايشان اجازه خروج از حجاب را نداشت، اگر به تخلصهای بانو شاعران نظری اندازيم، آشکارا ميبينيم که اکثر آنها به پرده نشينی ومستوری خود اشاره نموده اند، مانند:مخفی بدخشی، مستوره هروی، محجوبه هروی، مخفی کابلی ودهها مستوره وپنهان ديگر، باآنهم بررسی ها بر مبنای مجموعه ء از مقاله هايی که در مجله آريانای کابل( مجله آريانا،مجله ای تاريخی، ادبی وپَژوهشی از انتشارات انجمن تاريخ افغانستان که دردلو 1321 خورشيدی به نشرات خود آغاز کرد، بنياد گذار ونخستين مديرآن علامه احمد علی کهزاد از استادان تاريخ افغانستان بود) انتشار يافته ونشان ميدهد که در زمرهء چهره های پنهان زن افغانستان هم بانوان شاعر پارسی - دری گوی وهم بانوان شاعری که به پشتو سراييده اند وجود دارد، بعد ها در اثر َپژوهشهای که به همکاری يونسکو در پاريس انجام يافت مجموعه های شعر قديم وجديد بيش از 80 زن شاعر افغان به شکل کتاب آماده شد که خود بيانگر آنست که به همين رقم وبيشتر از آن چکامه سرايان زن افغان هستند که اينان امکان انتشارمجموعه های شعری شانرا دريافته اند، امّا به باورکامل ميتوان اذعان داشت که کميت وکيفت حقيقی بانوان شاعر افغانستان به مراتب بيشتر از آنست، زيرا تنها رقم دختران جوانی که تازه به سراييدن شعر روی آورده اند بالاتر از اين ميباشد، روی همچو ضرورت َپژوهشی، انجمن فرهنگ افغان در اتريش، انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکارکنان فصلنامه بانو درهمکاری باساير نهاد های فرهنگی واجتماعی در اروپا و اشتراک مستقيم خود دختران وبانوان چکامه سرا وشاعر مصمم گرديد تا همايش بانوان شاعر افغان در اروپا را فراخواند تا زمينه وآغازی باشد جهت تذکره نويسی و جمعبندی مجموعه های شعری همچو بانوان،تا در نتيجه بتوانيم تاريخ ادبيات زن افغان را روشن وغنامند سازيم.
آری! ما گام نخست را برداشتيم وبانوان شاعر افغان را از گوشه های دور ونزديک به هم آشنا ساختيم و در آينده نيز سعی وتلاش خواهيم نمود تا در حد امکان زمينه های بيشتر را فرآهم سازيم، امّا تدوام و ثمر بخشی اين پروسه کاملاً وابسته به علاقمندی و سهم شايسته خود بانوان شاعر وفرهنگی وهمچنان همياری استادان وبزرگان عرصه شعر وادب سرزمين افغانستان غنی، امّا دور نگهداشته شده از تمدن وفرهنگ ميباشد.
ما بايد شرايطی را فرآهم سازيم که زن افغان از قفس و چارديوار خانه به بيرون آيد واز باغ خرد، ادب وشعر افغانستان بهره گيرد وخود در رشد وغنای آن سهم بارز ايفاء دارد.
ما از انديشمندان، محققان ومنتقدان شعر امروزتقاضا مينمايم تا بانقش ارزنده شان زمينه آنرا فرآهم سازند که َپژوهشهايی تازهء در مورد عملی شود وبا معرفی آثار برجسته بانوان افغان کمرنگی سنتی دراين راستا را مرفوع ساخته و شرايط غرض رشد يکسان ومتوازن استعداد های شعری وآفريده های هنری زنان با مردان اين سرزمين آماده شود وبانوان دوشاوش مردان گامهای بلندی جهت رشد وشگوفايی فرهنگ وادب کشور بردارند و آرمان های ديرينه شانرا در اين راستا تحقق بخشند.

غوث الدين ميردوستان عزیز شما از همین حالا از سایت جدید ما میتوانید دیدن نمایند

www.akiseu.com

« روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان 8 جون) در مرگز فرانکفورت
Banoo 28

مرکز Frauenbegegnung یا دید وادید زنان بنام "Eva" در مرکزی ترین نقطۀ "فرانکفورت بالای دریای ماین" قرار دارد، این مرکز بتاریخ۰۷/ ۰۶ /۲۰۱۴ شاهد رویداد تاریخی تدویر « روز بین المللی همبستگی (با) زنان افغان (8 جون) بود را درین روز دایر کرده بودند . این رویداد به ابتکار رئیسۀ انجمن مدد رسانی افغانی شخص پـُرکار ، پـُر تلاش ودینامیک خانم "شیما غفوری" با همکاری و پشت کار زنان گرامی وخبیردیگر افغان و اعضای انجمن مدد رسانی افغانی مؤفقانه دایر شده بود. برای اشتراک درین رویداد تاریخی خانم های گرامی از شهرهای دور ونزدیک دیدار بهم رسانیده بودند.
بیشتر بخوانید...

یک دقیقه سکوت!
Banoo 28

کانون فرهنگ افغان مقیم کشور اتریش به همکاری نهاد آزادگان ، اتحادیۀ بین المللی مهاجران روز مادر را به رسم احترام مادران زیر خاک خفتۀ مان در بدخشان در شهر ویانا با تدویر محفلی تجلیل بعمل آورد.
بیشتر بخوانید...

گزارش جلسه تاریخ 6 اپریل کانون فرهنگی افغان های مقیم اتریش
Banoo 28

جلسه تاریخ 6 اپریل کانون فرهنگی افغان های مقیم اتریش با خوش آمد گویی جناب آقای غوث الدین میر رئیس کانون در ساعت 5 بعد از ظهر آغاز گردید. در ابتدائ محترم میر فعالیت های انجام شده در کانون را از سال 1996 الی 2014 به اختصار برشمردند که برخی از این فعالیت های عبارتند از:
بیشتر بخوانید...

جشن نوروز دردیارءهجرت ،ویانا پایتخت جمهوری اتریش
Banoo 28

مژده ای دل که دگر باره بهار آمده است
خوش خرامیده و با حسن وقار آمده است
به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی
این پیامی است که از دوست به یار آمده است
شاد باشید در این عید و در این سال جدید
آرزوی است که از دوست به یار آمده است
بیشتر بخوانید...

نوروز این میراث گهر بار!
Banoo 28

بیائید حلول سال نو هجری شمسی را به فال نیک گرفته با شادی و شادمانی آغاز گر باشیم ، کانون فرهنگ افغان مقیم اتریش این بار جهت خوشی خاطر شما عزیزان بهترین هنرمندان نسل جوان ، رامین شریف ، عمر شریف و بانو هدیه را دعوت نموده تا سال نو را با شما یکجا تجلیل نمایند. 
ضمن پارچه های زیبای رقص ایرانی،هندی وکردی واتن افغانی ، نمایشگاه نقاشی ، کتب و غذا های افغانی نیز پیکش میگردد .
بیشتر بخوانید...

بانو 29 ازچاپ برآمد
Banoo 28

خواننده گان عزيز
همکاران ودوستان

شماره بيست ونهم سال چهاردهم فصلنامهء بانو ناشر انديشه های زنان افغانستان دراروپا با قطع وصحافت زيبا در کشور اتريش ازچاپ برآمد.

در اين شماره مطالبی آتی :{بانو وانديشه ورزی، صحت وسلامتی ، سلامتی وزيبايی، خانه وخانواده ورنگين کمان، گفتنی ها، خواندنی ها ودانستنی ها، انقلاب يا آزادی جنسی چه وچه گونه؟، صورخيال وشعرشاعران، آفريده های ادبی وزنان ، نگاشته ها، داستانها وقصه های حقيقی ، آشپزی وسرگرمی های فکری، کودکان ونوجوانان، يک دريچه، هزارسخن، زنان درجهان، کارکرد ها وگزارشها ودهها مطلب مهم وخواندنی ديگر در رابطه به زنان ومردان افغان} با ديزاين عالی ومبتکرانه می درخشد.

بیشتر بخوانید...

پیام تبریکیۀ هشتم مارچ 2014

افغانستان، سر زمین دود و آتش، سرزمین اسارت زن ها در پشت میله های اوهامات، اندیشه های زن ستیزانۀ مرد سالاری، زندانی در قفس انظار تنگ و دیدگاه های غیر عادلانه است. افغانستان، سر زمینی که انسان در نقش زن حق انسان بودن و حق چون انسان زیستن را ندارد، افغانستان سر زمینی که نصف جامعه بخاطر داشتن جنسیت مؤنث (ماده)، برای زنده ماندنش حتی، کشیدن نفس را از مالکان (نر) یا مذکرش باید گدایی کند. افغانستان سر زمین تبعیض ها و تعصبات، نژادی، قومی جنسیتی و منطقویست، سرزمینی که از سالیان متوالی به این سو مفهوم بقا و دوام حیات انسانی و حقوق حقۀ زندگی و آزادی را که یک حقیقت عینی و اصل تثبیت شده است، در وجود جنس مؤنث یعنی زن، در خطوط چرخش ماهواری زمان در پهنۀ تاریخ مدفون میسازد.
بیشتر بخوانید...

به مناسبت روز جهانی زن خدایی مرد
Banoo 28

هستی ام داد خــدا، خاک بُــدم جـــانم کــرد

در میـان همه مخلـوق خــود، انسانم کــــرد

رگ رگم را ز مزایــایی عطوفت پُــر کــرد

موقف مـــادری را فــر و عِـــز و شأنم کرد

بیشتر بخوانید...

گروپ کاری کمپاین
Banoo 28

هموطنان عزیز!
مشکلات زندگی زنان افغانستان یکی از معضلات بنیادی جامعۀ ما را تشکیل میدهد. حل این مسئله ایجاب کار دوامدار، سراسری، صادقانه، ابتکاری و متناسب با سطح رشد و انکشاف کشور را می نماید. برای برداشتن یک گام بزرگ موفقیت در این جادۀ ناهموار و صعب العبور، قدم کوچکی را تعدادی از سازمان های زنان افغانستان، سازمان های اجتماعی و سیاسی افغانی، رسانه ها، شخصیت های مستقل سیاسی و فرهنگی و سایر مردم کشور بلند نموده، کمپاینی را به نام "کمپاین تفکر، تحریر وعمل" به راه انداخته و آرزو می برند تا هر فرد کشور این کمپاین را از آن خود دانسته و در پیشبرد و به کرسی نشاندن اهداف آن جد و جهد ایمانی و وجدانی نماید.
بیشتر بخوانید...

شبی شعر وموسیقی بمناسبت شصتمین سال زنده گی کریمی استالفی!
Banoo 28

در شامگاه هشتم فبروری ، کانون فرهنگی افغانهای مقیم اتریش و کانون آزادگان از شصتمین بهار زندگی فرزانه مردی شاعر و نویسنده معاصر کشور با تدویر محفلی جشن گرفتند که درین محفل شخصیتهای فرهنگی کشور و علاقمندان وی حضور بهم رسانیده بودند.
بیشتر بخوانید...

نامۀ سرکشاده به جناب کرزی
Banoo 28

چند ساعت پس از حملۀ انتحاری وحشتناک طالبان به رستورانت لبنانی که شام جمعه 27 جدی در کابل صورت گرفت ودراثرآن 21 نفرجانهای خودراازدست دادند، شما بازهم برروال عادی به محکوم کردن حمله بسنده شدید بدون آنکه با صراحت تمام، دهشت افگنان طالب رامقصرحادثه بدانید. این درحالیست که خود طالبان مسؤلیت حادثه راقبلأ بدوش گرفته بودند.
بیشتر بخوانید...

گزارش شعبه ادبیات کانون فرهنگ افغان در اتریش در حاشیۀ نشست ختم سال 2013
Banoo 28

بنا به دعوت غوث الدین میر اعضای کانون فرهنگ افغان در اتریش بتاریخ 24 دسامبر سال جاری نشستی داشتند.
در این نشست ابتدا غوث الدین میر رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش از کارکردهای کانون در سال که ختم است یاد اوری نموده افزود

بیشتر بخوانید...
اعلامیهء مشترک کانون فرهنگ افغان در اتریش ،انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا و اتحادیه بین المللی مهاجران

بنى آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

بیشتر بخوانید...

صالح وهاب واصل
Banoo 28

ستارۀ معصوم

باز فریاد زنی تا آسمان

مُهری شد بر جبهۀ ننگ زمان

باز دامان زمین شد غرق خون

بیشتر بخوانید...
گزارش کنفرانس" خشونت و تعریف اجتماع از آن"
Banoo 28

کنفرانس "خشونت و تعریف اجتماع از آن " که بتاریخ 30 نوامبر 2013 در شهر آرنهم کشور شاهی هالند بمنظور بررسی و پژوهش ابعاد مختلف پدیده شوم خشونت به ابتکار همایش اروپایی زنان افغان، شورای سراسری زنان افغان در هالند و اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند دعوت گردیده بود..
بیشتر بخوانید...

بانو 28 ازچاپ برآمد
Banoo 28

شماره بيست وهشتم سال سيزدهم فصلنامهء بانو ناشر انديشه های زنان افغانستان دراروپا با قطع وصحافت زيبا در کشور اتريش ازچاپ برآمد.

در اين شماره مطالبی آتی ( مجله بانو، با انرژی تازه به نشرات خود ادامه ميدهد، مصوبهء هيئت مديرهء فصلنامه بانو، گفت وشنود ومعرفی خانم پريسا مرسل، بانو درميان فرهنگيان وارسته، فرهنگ کتاب خوانی، برازندهء های زن افغانستان وجهان،سلامتی وزيبايی زنان، رنگين کمان، صحت وسلامتی، نگاشته ها، داستانها وقصه های حقيقی، کودکان ونوجوانان، آشپزی، صورخيال ، بانوان اول افغانستان درصد سال اخير، گفتنی ها، دانستنی ها، خواندنی ها، داستان های کوتاه، طنز، فکاهی وجدول سرگرميها، معلومات درمورد کشور آلمان، روز شمار وقايع و رويداد های مهم تاريخی جهان وافغانستان ، گزارشها، پيامها، ودهها مطلب مهم وخواندنی ديگر در رابطه به زنان ومردان افغان) در اين شماره می درخشد.
بیشتر بخوانید...

به نشانۀ سپاسگزاری و تقدیر
Aryana

دیشب ساعت 7 شام نشست مشترک هیات کانون فرهنگ افغان در اتریش وهیاتی از ناحیه 21 شعبه هشتم حزب سوسیال دیموکراتهای اتریش به مناسبت تجلیل و تقدیر از نشان طلائی مرد رات هاوس وین از رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش و دست اورد های اقای میر برگزار شده بود.
بیشتر بخوانید...

آریانا سعید با آریایی ها!

Aryana

جناب پروفیسور هیری کوبیچ حین عطا بهترین مدال طلائی شهرداری وین به محترم غوث الدین میر رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش وصاحب امتیاز فصلنامه بانو

طوریکه به همگان معلوم است ، کانون فرهنگ افغان در اتریش ، همه ساله از روز های ملی و تاریخی کشور ، با براه اندازی محافل با شکوه ، تجلیل بعمل می آورد.
مسال نیز به مناسبت عید پر میمنت قربان ، محفل با شکوهی را ، همراه با هنرمند عزیز و دوست داشتنی ، آریانا سعید ، که حنجرۀ بی بدیل و جرئت اخلاقی هنری اش ، آنرا محبوب دلها ساخته تجلیل بعمل آورد.
اگر از واقعیت نگذریم ، این محفل در ذات خود بینظیر بود و هنگامه بر پا کرد.
بیشتر بخوانید...

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

Ghoran

هموطنان گرامی

سفارت و نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در ویانا شام 10 اکنوبر از روز از روز استرداد و استقلال کشور تجلیل بعمل آورد.
بیشتر بخوانید در پی دی اف

تجلیل از نود و چهارمین سال استقلال در سفارت افغانستان مقیم اتریش

Ghoran

هموطنان گرامی

امسال از نود وچهارمین سال جشن استرداد استقلال کشور مان بطور بی سابقه در مقر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان بحضور داشت یک تعداد از هموطنان و مهمانان خارجی تجلیل بعمل آمد . بتاریخ 10 . 10 . 20013 در منزل سفیر کبیر جمهوری افغانستان تعدادی از سفرای کشور های غربی و همسایه های افغانستان و عدۀ محدودی از افغانهای شهر وین ،لینز وگراز از طرف سفیر افغانستان آقای عرفانی بمناسبت تجلیل از جشن استقلال دعوت بعمل آمده بود.
بیشتر بخوانید...

یک کنسرت استثنایی در ویانا

Ghoran

هموطنان گرامی

قرار است بتاریخ 27 ماه اکتبر کنسرتی به هنر نمایی چهره زیبا و موفق کشور آریانا سید در سالون زیبای کریستال برگزار گردد .

بدینوسیله به علاقمندان آواز این ستاره پر درخشش رسانیده می شود تاهرچه زودتر از شرکت خود به ما اطمینان بخشند

. قابل تذکر است که این محفل مثل برنامه های قبلی در اداره پولیس راجستر شده

محل کنسرت سالون زیبای کریستال ناحیه 22 شهر وین زمان 22 ماه اکتبر ورود به تالار ساعت 5 عصر شروع برنامه ساعت 6 شام
بیشتر بخوانید...

یک کنسرت استثنایی در ویانا

Afghan

هموطنان گرامی

قرار است بتاریخ 27 ماه اکتبر کنسرتی به هنر نمایی چهره زیبا و موفق کشور آریانا سید در سالون زیبای کریستال برگزار گردد .

بدینوسیله به علاقمندان آواز این ستاره پر درخشش رسانیده می شود تاهرچه زودتر از شرکت خود به ما اطمینان بخشند قابل تذکر است که این محفل مثل برنامه های قبلی در اداره پولیس راجستر شده

محل کنسرت سالون زیبای کریستال ناحیه 22 شهر وین زمان 22 ماه اکتبر

ورود به تالار ساعت 5 عصر شروع برنامه ساعت 6 شام
بیشتر بخوانید...

نشست سالانۀ هئیت مدیره کانون فرهنگ افغانهای مقیم اترش

Afghanمطابق به پلان سالانۀ کانون و نظر به صوابدید و پیشنهاد ریس کانون فرهنگ آقای « میر » بتاریخ ۲۲ ماه سپتامبر هواخواهان و اعضای کانون جلسۀ کاری خود را با موفقیت آغاز و پشت سر گذشتاندند
بیشتر بخوانید...

افتخار ملت افغان

Afghanفلک میبالد امروز از غرورِ آشکارِ ما
نه گنجد از خوشی در سینه قلبِ داغدارِ ما
بیا ای دشمن ما و بمیر از خشم و از حسرت
که خورشید سعادت سر زد از بامِ دیارِ ما
هوایی انشعابِ ملتِ ما می بری بر سر
نگر ای ناتوان، این وحدتِ قوم و تبارِ ما
قدم از اعتماد همتِ ما میرود تا عرش
بیشتر بخوانید...

گزارشی از سفر کابل
Kabul 2013

به تاریخ 20 اگست سالجاری سفری بکابل داشتم در نخستین روز دیدار فامیل ووالده عزیزم بود روز بعد دوستانی چون محترم ذکی قیس،محترم حبیب الله اصغری شاعر نویسنده وهم مشاور ارشد شورای وزیران ،محترم خوشحال آصفی،محترم سعیدی،محترم حلیمی مشاور فرهنگی وزارت معارف ،محترمه بینظیر گرداننده برنامه از هزار خوشه عقیق ، محترمه فریبا شما برنامه ساز تلویزيون خورشید،محترمه رویا دوست برنامه ساز تلویزون 1 را ملاقات نمودم.
بیشتر بخوانید...

مژده، مژده، مژده
banoo 27

هموطنان گرامی؛
خواننده گان عزيز
همکاران ودوستان

بيست وهفتميمن شمارهء فصلنامهء بانو ناشر انديشه های زنان افغانستان دراروپا با قطع وصحافت زيبا در کشور اتريش ازچاپ برآمد.
در اين شماره درکنار مطالبات زنان وسخن فصل مطالبی چون( زنان برازندهء افغانستان وجهان، سيمای زن، آوای زن، سلامتی وزيبايی زنان، رنگين کمان، صحت وسلامتی، نگاشته ها، داستانها وقصه های حقيقی، کودکان ونوجوانان، آشپزی، صورخيال وشعر وشاعری، گفتنی ها، دانستنی ها، خواندنی ها، داستان های کوتاه، طنز، فکاهی وجدول سرگرميها، روز شمار وقايع و رويداد های مهم تاريخی جهان وافغانستان درفصلی که گذشت، گزارشها، خبرها ورويدادهای مهم زنان ودهها مطلب مهم وخواندنی ديگر در رابطه به زنان ومردان افغان در اين شماره گنجانيده شده و می درخشد.
بیشتر بخوانید...

ضيافت پايان ماه رمضان
Fetr

شام روز سه شنبه در مقر صدارت بال هاوس کشور اتریش ضیافتی از طرف صدراعظم اتریش به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان و بزرگداشت از عید فطر به اشتراک نهاد های فعال کشور های اسلامی در اتریش و همچنان حضور سایر ادیان چون عیسوی ها ،یهودی ها بودیست ها در کنار مسلمان در زیر یک سقف در فضای دوستانه با هم صرف غذای شب نمایند
بیشتر بخوانید...

عید امسال در کشور اتریش
Fetr

امسال مراسم عید فطر در اتریش با حضور تعداد کثیری از افغانها متفاوت تر از سالهای قبل تجلیل گردید

. حضور هئیت رهبری کانون فرهنگ افغان دراتریش ، هئیت تحریر فصلنامه بانو ، اعضاء و سفیر محترم سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اتریش ، کمیته فرهنگی اسلامی(مسجد شریف) رئیس شورای علما، مسوولین نهادفرهنگی رسالت ، مسوولین نهاد آزاداگان جوان افغانستان و تعداد بیشماری از افغانهای مقیم اتریش ، بساعت 8 صبح در سه نوبت نماز عید را بادعای خیر و رفاه مردم افغانستان در شهر وین ادا نمودند
بیشتر بخوانید...

انتگراسیون و معرفی چهره واقعی افغانستان برای اتریشی ها
Aghaz Nowin

روزهای شنبه و بکشنبه 6 و 7 جولای 2013 شهر ویانا به ابتکار انجمن فرهنگی وورزشی اغاز نوین شاهد برگزاری برنامه ای متفاوت در عرصه انتگراسیون و معرفی چهره واقعی افغانستان برای اتریشی ها و همچنین فرصتی برای هموطنان بود تا در دیار غربت از نزدیک با فرهنگ ٬ رسم و رسومات و بازیهای وطنی خود دیدن کنند.

تورنمنت فوتبال تحت عنوان «از کابل تا وین» و باشرکت 16 تیم از شهرهای مختلف اتریش برای دو روز در ورزشگاه.KSC/FCB - Donaustat شهر وین برگزار گردید. .
بیشتر بخوانید...

بانو جاودانه می ماند
Banoo 26

مسرت دارم که امروز شمارۀ بیست و ششم فصلنامۀ بانو ، ناشر اندیشه های زنان افغانستان در اروپا به همت صاحب امتیاز آن محترم غوث الدین « میر » بدستم رسید.

بیدرنگ به مرور مطالب آن پرداختم ، در حقیقت که هر بخش آن دارای مطالب پر محتواء و در خور اهمیت بود ، از مطالعه آن بی نهایت خرسند گردیدم . من سال پار در باره بانو چنین نوشتم : خدا را سپاسگزارم علی الرغم تمام مشغله های مشکل آفرینکه در دیار غربت آباد دامنگیر ماست ، اما فرهنگیان دلسوز و فرهیختۀ کشور آرام ننشسته ، در همین غربت سرأ ، در طبع و نشر ده ها جریده ، همت گماشته اند ، چنانچه ما در پهلوی دیگر نشریه ها ، شاهد طبع و نشر فصلنامۀ بسیار زیبایی بنام « بانو » از طرف کانون فرهنگ افغان در اتریش می باشیم.

بیشتر بخوانید...

گزارش از محفل افتتاحیه باشگاه زبان مادری در ویانا-اتریش
akis

روز یکشنبه ۳۲ جون ۳۱۰۲ ساعت ۵ و نیم عصرطی محفل باشکوهی در شهر ویانا و باحضور جمع کثیری از فامیل ها و فرهنگیان و نماینده های تمرکز اصلی باشگاه زبان مادری « : افتتاح گردید. به گفته مسوولین این مرکزآموزشی » باشگاه زبان مادری « انجمن های فرهنگی ومیهمانان اتریشی برفعالیتهای مربوط به یادگیری خواندن و نوشتن به زبان دری و نیز کمک به بهبود مهارت های زبانی اطفال ٬تقویت مهارت ارتباطی و اجتماعی ». اطفال و بالابردن درک اجتماعی آنان از وطن آبا و اجدادی آنهاست

بیشتر بخوانید...

دیوی غونډی په ترڅ کې دالمهاجرین جومات امام وپيژندل شو
Ghoran

تیره ورځ دیوی پر تمینې غونډي په ترح کې دوین ښار پنځمی ناحي لایت ګیب ګاسۍ په سیمه کې دافغانانو جومات په تالار کې دنوموړی جومات نوی غوره شوی امام اوخطیب استاد عبد الحفیظ (حامد عزیزی) دجومات غړو ته ور وپيژندل شو!
غونډه دقرانکری په ختم او تلا وت پيل شوه۰
دغونډی په بیل کې ورور عاطفې دغونډی اهداف څرګند کړل او هم يې دورته مسایلو په باب هر اړخیزه وینا وکړه۰ دغونډی په دوهم پړاو و کې استاد حامد عزیزی دعالمانه وینا په اړخ کې دجومات عبادی او روزنیزو چارو دښه سمون او پر مخ تګ لپاره جامع او هر اړخیزه کړنلاره اعلان کړه!!

بیشتر بخوانید...

مژده تابستانی
Banoo 26

بيست وششمين شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا باقطع وصحافت رنگين ومزين با تصوير زيبای آريانا سعيد  بهترين خواننده، آهنگساز وترانه سرای  زن  افغان؛ دراتريش از چاپ برآمد.
در این شماره که  روز مادر وهمچنان یادی از روز جهانی صحت ومطالب زیربط به زنان اختصاص یافته است٬ عنوان های چون: سخن فصل٬ صحت وسلامتی، سجايای مادر، خانه وخانه واده٬ رنگین کمان، گفتنی ها٬ خواندنی ها٬ دانستنی ها وسر گرمی ها٬ آشپزی٬ صور خیال( دانځور خیال)،کودکان ونو جوانان٬ متن آلمانی ودهها مطلب خواندنی، معلوماتی وتحلیلی دیگر شامل است

بیشتر بخوانید...

پیام عاجل و ضروری برای اقدام دستجمعی
Arjgozari خواهران و برادران عزیز،

قانون منع خشونت بر علیه زنان در پارلمان افغانستان رد گردید. معنی آن این است که پارلمان افغانستان می خواهد در مقابل زنان خشونت صورت بگیرد. در حالیکه مسودۀ قانون منع خشونت برعلیه زنان مطابق اوامر دین مقدس اسلام تهیه گردیده، توسط خود افغان ها تحریر شده و توسط رئیس جمهور برحال افغانستان که سابقۀ طولانی جهاد و حتی همکاری با طالبان را دارد امضا گردیده است. این نشان میدهد که پارلمان افغانستان هیچ نوع حقوقی را برای زنان قایل نیست. پارلمان افغانستان میخواهد، حقوق زنان افغانستان بعد از این هم پامال گردد، یعنی پارلمان افغانستان برای زنان افغان هیچ حیثیتی را قایل نمیباشد.
کدام پارلمان؟

بیشتر بخوانید...

محفل ارجگذاری از مسحورجمال بانی موسیقی حماسی در افغانستان چگونه گذشت؟
Arjgozariبنابرفراخوان اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان و ابتکار بشير دژم به تاريخ 19 می سالروان به مناسبت زاد روز جليل احمد مسحورجمال يکتن از پيشکسوتان هنرموسيقی محفل شانداری در هوتل Le palais واقع شهر اسن جمهوری فدرال آلمان برگزارشد.

بیشتر بخوانید...

با تعظیم و تکریم از روز مادر

Molaaghatتجلیل و گرامیداشت از بهترین موجود هستی « مادر » که دیشب از طرف ریاست کانون فرهنگ افغان و نهاد آزاده گان مقیم اتریش در سالون دونبسکو شهر ویانا برگزار گردید کاملن استثنایی و با سالهای قبل تفاوت های زیادی داشت ، اشتراک عده کثیری از مادران ، چهره های جدید هنرمندان نسل جوان ما که اصلن توقع نداشتیم ، تخلیه سالون از طرف مردان برای خانمها که ساعتی خود شان باشند ، توزیع هدایایی برای مادران و سر انجام با شور شعف ذاید الوصفی این شب بخاطر ماندنی نیز بپایان رسید.

بیشتر بخوانید...

محمدعثمان انوری قهرمانی مسابقات انترناسیونال

بازهم محمدعثمان انوری قهرمانی مسابقات انترناسیونال رابدست اورد
وی قهرمانی تمام کلاس های اتریش را در رشته پرورش اندام از آن خود ساخت

akis-eu.com

بیشتر بخوانید ...

زهره جویا در ایتالیا و اسپانیا

www.zohreh-jooya.org

بیشتر بخوانید در سایت شخصی زهره جویا

نشست پايانی پروژهء سيمنار های منع خشونت عليه زنان

Molaaghatوجلسهء ربع اول سال 2013 هييت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

به تاريخ 5 می 2013 ، نشست پايانی وارزيابی سيمنار های منع خشونت عليه زنان وجلسهء ربع اول سال 2013 هييت رهبری اتحاديه در هوتل Conferentieoord Mennorode واقع شهر Elspeet کشور هالند تدوير يافت

بیشتر بخوانید...

به اتحادیهء محترم هنرمندان موسيقی افغانستان در بيرون مرز!

Molaaghatاجازه دهید تا ازنام کانون فرهنگ افغان در اتریش، هیات رهبری انجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا و هیت مديرهء فصلنامه بانو از ابتکار بجای شما جناب گرامی بشیر دژم سر پرست اتحادیهء هنرمندان موسيقی که تاحال در تاریخ هنری افغانستان نظير نداشته یعنی تقدیر از هنرمند در حیات آن ياد آور واز آن قدردانی نمايم. برای شما سلامتی و توان کامل آرزو مينمايم تا بتوانيد سایر هنرمندان ارجمند را که در این چرخ دوران نام شان از صحنه بدور مانده است ، باری دگر آنان را مطرح و ارج نماييد.

بیشتر بخوانید...

ملاقات با کمیته اعمار وبازسای اتریش افغانستان

Molaaghat

بتاریخ 3 ماه می هیت رهبری کانون به ریاست محترم غوث الدین میر و اقایون ماستر شئونلایتنر، ماستر محمد شریف، محمد قسیم نوری و راج بهادر سگ بارئیس واعضا کمیته اتریش افغانستان جناب اقای فریدریخ شونک رئیس، محترمولف گانگ اخیل بورگ - رومرکریخ معاون پروژه سازی،

بیشتر بخوانید...

دیدار دوستانه!

Didar

بناء به دعودت رئیس پارلمان کشور اتریش خانم باربارا بتاریخ 19 ماه اپریل تعدادی از نهاد های فرهنگی و فعالین بخش پناهندگان مقیم اتریش ، که ریاست کانون فرهنگ افغان در اتریش نیز افتخار این اشتراک را داشتند در مقر سالون ششم پارلمان گرد هم آمده و روی همزیستی و تقویه نهاد های مهاجران بخاطر رشد اقتصادی در جامعه و رول مهاجران بحث و تبادل نظر بعمل آمد واز طرف کانون فرهنگ وانجمن همبسته گی مهاجران افغان در اروپا پیشنهاد های بخاطر وضع بهبود مهاجران به رئیسه پارلمان تقدیم و از طرف اوشان به گرمی مورد استقبال و با گشاده رویی پذیرفته شد

بیشتر بخوانید...

ملاقات تعارفی با سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان!

Molaaghat

بتاریخ اول می سال جاری جناب سفیر جدید افغانستان محترم عرفانی نهاد ها وشخصیت های اجتماعی در اتریش را غرض آشنایی به مقر سفارت بحضور پذیرفتند و همکاری مهاجرین افغان را در زمینه های مختلف با سفارت شان خواهان شدند . به علاوه نهاد های دیگر دراتریش، کانون فرهنگ افغان در رابطه بامشکلات مهاجرین ووضعیت پناهندگان افغان بخصوص مرگ و میر پناهندگان بی سر نوشت وسایر مشکلات مربوطه را با سفیر افغانستان بحث و تبادل گفتگو نمودند،

بیشتر بخوانید...

دو موجود ز هستی گرامی تر است akisیکی میهن و دیگرش مادر است

banu25


اطلاعیه شعبه ادبیات کانون فرهنگ افغان در اتریش نهاد فرهنگی آزاده گان جوان

هموطنان عزیز!

قرار است به بزرگداشت از روز مادر ، این موجود بی همتا ، شبی را با شعر و موسیقی بتاریخ 25 می سالجاری در شهر ویانا سحر کنیم.
بیشتر بخوانید...

گزارش کنفرانس بین المللی مادرید

banu25

گزارش کنفرانس بین المللی مادرید

برای تأسیس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

جهت قطع جنگ، تأمین صلح و بازسازی

هجدهم و نزدهم فبروری ۲۰۱۳, مادرید، اسپانیا

به تاریخ هجدهم و نزدهم فبروری ۲۰۱۳ کنفرانس بین المللی برای تأسیس مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان، جهت قطع جنگ و تأمین صلح و بازسازی افغانستان در یونیورستی مادرید - اسپانیا برگزار گردید. درین کنفرانس ۲۴٨ نفر دانشمند، متخصص و فعالین فرهنگی از افغانستان و سرتاسر جهان به مصرف خود اشتراک ورزیده بودند. پروفیسوران یونیورستی ها، سفرای برخی از کشور ها، نمایندۀ مؤسسۀ ملل متحد و نمایندگان جامعۀ مدنی اسپانیا نیز در آن اشتراک ورزیده بودند.
بیشتر بخوانید...

یک قدم پس ، یک قدم پیش!

banu25

همانطوریکه هممیهنان عزیز مان اطلاع دارند ، کانون فرهنگی ، همبستگی و همپیوندی افغانهای مقیم کشور اتریش ، همه ساله از سنت های اصیل و بومی مردم خویش با احترام پاسداری و تجلیل بعمل می آورد ، تا این آئین های مردمی و پسندیده در غربت سرأ بدست فراموشی سپرده نشود.

بیشتر بخوانید...

مژده نوروزی: بانو 25

banu25بهاران خجسته باد

بيست وپنجمین شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا باقطح وصحافت زيبا دراتريش از چاپ برآمد

در این شماره که به پیشواز بهار سال نو ۱۳۹۲ وهمچنان یادی از روز جهانی زن ومطالب زیربط به زنان اختصاص یافته است٬ عنوان های چون: سخن فصل٬ گفت وشنود دیفیانی و حفیظ علی هنرمندان برازندهء موسیقی٬ زنا شویی از نگاه برتر اندارسل٬ هنر پیشه گان زن افغان در تیاتر وسینما٬ گفتنی ها٬ خواندنی ها٬ دانستنی ها وسر گرمی ها٬ صحت وسلامتی و آشپزی٬ صور خیال( دانحور خیال)و معرفی شاعر زنان٬ دافغان شحو ته یوه کتنه٬ خانه وخانه واده٬ رنگین کمان٬ کودکان ونو جوانان٬ متن آلمانی ودهها مطلب خواندنی وتحلیلی دیگر شامل است

بیشتر بخوانید...

پيام نوروزی
Nowruz

هموطنان عزیز و دوستان حوزه تمدنی ما!

آغاز سال نو وفرارسیدن جشن نوروز،این یادگار کهنسال ملی را به یکایک شما تبریک وشادباش میگویم.

امیدواریم تمامی هموطنان عزیزمان در هرگوشهء از این گیتی که بسر میبرند این ایام خجسته را برسم دیرینه باشکوهی هرچه بیشتر در شادی وتندرستی برگزار نمایند.

عید نوروز را از دل و جان گرامی میداریم زیرا این فرهنگ دیرینه ومیراث ارزندهء نیاکان نیکوکارماست .

بیشتر بخوانید...

مژده نوروزی

بهاران خجسته باد

بيست وپنجمین شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا باقطح وصحافت زيبا دراتريش از چاپ برآمد

در این شماره که به پیشواز بهار سال نو ۱۳۹۲ وهمچنان یادی از روز جهانی زن ومطالب زیربط به زنان اختصاص یافته است٬ عنوان های چون: سخن فصل٬ گفت وشنود دیفیانی و حفیظ علی هنرمندان برازندهء موسیقی٬ زنا شویی از نگاه برتر اندارسل٬ هنر پیشه گان زن افغان در تیاتر وسینما٬ گفتنی ها٬ خواندنی ها٬ دانستنی ها وسر گرمی ها٬ صحت وسلامتی و آشپزی٬ صور خیال( دانحور خیال)و معرفی شاعر زنان٬ دافغان شحو ته یوه کتنه٬ خانه وخانه واده٬ رنگین کمان٬ کودکان ونو جوانان٬ متن آلمانی ودهها مطلب خواندنی وتحلیلی دیگر شامل است

بیشتر بخوانید...

هموطنان گرامی !

nowruz

بیائید به بزرگداشت از هشتم مارچ روز جهانی زن و خجسته مقدم سال نو 1393، را با اول هنرمندسال ، بشمول رقص هنرمندان ایرانی و هندی، یکجا در ویانا تجلیل و گرامی بداریم.

برای دیدن پلاکات لطفا اینجا کلیک کنید

کانون فرهنگ افغان در اتریش بخاطر خوشی هرچه بیشتر خانواده های عزیز امسال نوروز را با هنرنمائی بهترین هنرمند توانای سال ، جاوید شریف و نمایش پارچه های زیبای رقص هندی ، ایرانی ، کردی و افغانی که سمبول نوروزییانند ، با شما یکجا تجلیل می نماییم.

بیشتر بخوانید...

خجسته باد هشتم مارچ روز جهانی همبسته گی زنان

کانون فرهنگ افغان در اتریش و انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا به مناسبت گرامیداشت هشتم مارچ روز جهانی زن , بهترین شادباشها وتمنیات نیک خویشرا خدمت زنان آزاده و رزمنده ء وطن محبوب ما افغانستان وخواهران مبارز وآگا ه مان مقیم اروپا تقدیم میدارد.

  مبارزه زنان آگاه کشور علیه انواع خشونت ودادخواهی آنها درراه تساوی حقوق وآزادی زنان از بند اسارت های گوناگون ثبت صحفه های زرین تاریخ معاصر ما بوده ونقش برازنده وماندگار زنان پیشگام در این راستا قابل مکث است.

بیشتر بخوانید...

نشستی پیرامون وضیعت پناهندگان افغانستان در اتریش

کانون فرهنگ افغان در اتریش بنابر وضیعت پیچیدۀ امور پناهندگان افغانستان نشستی رابتایخ 3.3 2013 بشمول انجمنهای و نهاد های افغانی در شهر ویانا برگزار نمود ، درین نشست که به ابتکار کانون فرهنگ افغان در اتریش طرح ریزی شده بود ، انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا ، نهاد آغاز نوین ، انجمن فرهنگی هزاره های افغانستانی در اتریش. انجمن های ورزشی و تعداد زیادی از شخصیت های اجتماعی و سیاسی کشور ، جوانان دانشجو و اهل هنود افغانستان در اتریش بنا بر دعوت محترم میر ، روی موضوع سفر وزیر خارجه اتریش بکابل و سفر وزیر داخله افغانستان در اتریش به بحث وتبادل نظر پرداختند.

بیشتر بخوانید...

نگرشی بر سفر وزیر خارجه اتریش به افغانستان!

nowruz

هموطنان عزیز
کانون فرهنگی افغان وانجمن همبسته ګی بامهاجران افغان به تعقیب گزارش ماه اگست سال 2012 خویش یک بار دیگر مینگارد.
در ارتباط توافقی که عنقریب بین دولتین اتریش و افغانستان در مورد اخراج پناهندگان صورت خواهد گرفت ، ما موضوع را پیش بینی کرده بودیم و از دوستان تقاضا بعمل آوردیم تا در زمینه ما راباابراز نظریات نیک شان یاری رسانند ، اما متاسفانه سلیقه های شخصی و بلند پروازی تعدادی از افغانهای به اصطلاح چیز فهم ما باعث ان شد که موضوع را جدی نګرفته وبعنوان نداشتن وقت و ده ها بهانه دیګر نه در زمان و مکان معین بلکه خصوصی با افراد و اشخاص تبال نظر کردند و موضوع را به مسخره ګرفتند,

بیشتر بخوانید...

تجلیل
Mir

محترم شاهپور رئیس اتحادیه انجمنهای افغانهادرهالند ومحترمه ناهید صدیق علومی سکرتر انجمن ابراز سپاسگذاری میدارم، بخاطر لطف ومحبت ایشان که حق بنده انجام داده اند، به امید همکاری های هرچه بیشترمان

شاد وپیروز باشین
میر

بیشتر بخوانید...

شماری از آبدات تاريخی کابل
Mir

کابل، پایتخت افغانستان با جمعیتی حدود دو مليون وهشتصد وپنجاه هزارنفر و مساحت حدود 275 کیلومتر مربع است که در ساحه ولایت کابل واقع شده است. کابل همراه با دیگر توابع (ولسوالی‌های آن )، جمعیتی بیش از 5/3 میلیون و مساحتی در حدود 425 کیلومتر مربع دارا ميباشد.

کابل مرکز، سياسی اقتصادی و فرهنگی افغانستان میباشد و در 1800 متری از سطح دریا، در دره‌ای دراز و باریک ، کوه‌های هندوکش را شکافته و در طول دریای کابل امتداد یافته است. این شهر همراه با کندهار، هرات و مزار شریف توسط بزرگراههای حلقوی که در سرتاسر کشور امتداد یافته وصل شده است. کابل همچنین مسیر اصلی شاهراه جلال آباد است که به سوی پشاور پاکستان می‌رود.

بیشتر بخوانید...

گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد، با خانم ناهيد صديق علومی فعال امور اجتماعی وزنان

- خانم علومی ، چی بهتر اگر خواننده های این گفت و شنود دستنويس معرفی نامهء از شما داشته باشند؟

- محترم فضل الرحيم رحيم، نخست از اينکه ميخواهيد بامن گفت وشنودی داشته باشيد، متشکرم. من در يک خانواده منور که پدرم محمد اسحق علومی وکيل در دوره های 12 و13 پارلمان افغانستان بود،در شهرکندهار زاده شدم، بعد از تحصيل متوسط درکندهار بقيه تحصيلات مکمل را درکابل به پايان رسانيدم ، درسال 1357 راهی کار در اداره مرکزی احصاييهء افغانستان شدم، در آنجا با فراگيری پروگرامنگ کمپوتر توانايی آنرا يافتم تا در رشته مورد نظر که کارمن فايل نمودن فاکتها وارقام احصايئوی بود،با ساير همکاران که در آنزمان گروپی از دختران در اين عرصه مصروف کار بودند، ادامه دهم.

بیشتر بخوانید...

گامهای ما همگام شماست!
Homa Yousefi

با قدم، قلم ودرم بانو را حمايت کنيد!

فصلنامهء بانو به مثابهء ناشر انديشه های زنان افغانستان در اروپا با گذشت دهسال فعاليت نشراتی وفرهنگی، کارهای سودمندی را در راستای حمايت ازحقوق زنان وبازتاب گزارشها، تحليها، گفتگو ها وخبرهای مربوط به زنان افغانستان وجهان را انجام داده است.

بیشتر بخوانید...

عید

Banu

مژدهء زمستانی,شماره بيست وچهارم فصلنامه بانو از چاپ برآمد
Homa Yousefi

فرهنگ دوستان عزيز؛

بيست وچهارمین شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا باقطح وصحافت زيبا دراتريش از چاپ برآمد

در صفحه های اين شماره پيرامون دشواری های زن افغان،از نفی خشونت تا حقوق بشر وساير مطالب گنجانيده شده است. در صفحه های اختصاصی آن چون: خانه وخانوداه، رنگين کمان، نگاهی برسيرطبابت عنعنه يی وبرجسته ساختن زنان در اين عرصه، صورخیال، طنز،معرفی شاعر زنان ، گفتنی ها، کودکان ونوجوانان ، بياييد که آشپز خود باشيم و صحت وسلامتی بسا مطالب در رابطه به زنان ونقش شان درجامعه نگارش يافته است، همچنان گفت و شنودهايی با محترمه داکتر حمیرا نگهت دستگیرزاده شاعر ونویسنده توانا کشور وسهیلا زحمت یکتن از فعالین سیاسی واجتماعی زنان افغان در هالند در اين شماره صورت گرفته است

بیشتر بخوانید...

شوخی با عناوین مطالب رسانه ها !!!!

Rahimسلام خواننده گرانقدر،

از این به بعد با ارایه طنزی ( شوخی با عناوین مطالب رسانه ها ) در خدمت شما خواهم بود که در ذات خود برای اولین بار در سائت های نشراتی افغانی به عنوان یک کار تازه و نو به آن اقدام نموده ام . با محبت فراوان .

فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد

بیشتر بخوانید...

همگرایی فرهنگ ها
Aniseh

بنا بر دعوت سفیر امریکا در اتریش از انجمنهای فرهنگی کشور های اسلامی بخصوص رئیس رابطه عالم اسلام در اتریش ، انجمنهای کلتوری ترکیه ، عراق، افغانستان، پاکستان،مصر وبوسنیا بتاریخ 5 ماه دسامبرضیافتی به افتخار شان ترتیب نموده بودند که در این شب تاریخی تبادل نظر بین انجمنهای فرهنگی وهمچنان کانون های فرهنگی کشورهای غیر اسلامی چون چک،اتریش، سویس، هندوستان وکشور های اسلامی نیز مساعد گردید. بود .

بیشتر بخوانید...

انيسهء نو رسته قربانی دهشت گری وافراطيت شد
Aniseh

انیسه به جرم واکسين کردن کودکان به دست دژخیمان تروریسم به شهادت رسید.

انیسه، دانش آموز کلاس دهم بود که در اجرای برنامه واکسیناسیون فلج کودکان در ولایت کاپیسا در شمال کابل به صورت داوطلبانه کار میکرد. او اخیراً از سوی افراد "طالبان" هدف شلیک گلوله قرار گرفت و در بیمارستان کاپیسا جان باخت. اما دولت افغانستان در برابر قتل انیسه هیچ واکنش نشان نداده است.

بیشتر بخوانید...

سوال و جواب با خانم صالحه وهاب واصل شاعر مستعد و نقاش کم نظیر

wahabهمینکه زن بعد از خداوند خالق بشر است؛ خون زن سبب نشو و نمای بشر در رحم است؛ آغوش زن پناه گاه بشر است؛ شیر زن وسیلهء زنده گی و زنده ماندن بشر است؛عاطفهء زن دلیل خوشبختی و خشم زن سبب بربادی بشر است رتاسردنیا

بیشتر بخوانید...

پیام تبریکی به مناسبت عید قربان

Mirدرود بی پایان برهمه شما همو طنان عزیزدر داخل کشور و مهاجرین افغانستان در سرتاسردنیا

ضمن گرامیداشت و نکویاد این روز عظیم و تاریخی مسلمین، صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات نیک خویش را به کافهء ملت افغانستان و بخصوص به شما دانشوران وقلم بدستان واز طریق شما به تمام هموطنان مهاجر وبی وطنم در سرتاسر دنیا بخصوص آن هموطنان عزیز مان که همین امروز چه در داخل کشور وچه درخارج کشور زندگی را با مشقت وبی سرنوشتی ونداشتن یک امید به فردای روشن بسر میبرند تقدیم نموده از خداوند بزرگ، ارج مرتبت و عزت دنیا و آخرت برای ملت مان خواهانم.

بیشتر بخوانید...

به ششمین برج مخابراتی جهان آشنا شوید:
Milad برج میلاد نام برج مخابراتی چندمنظوره است که در شمال غربی تهران، پایتخت ایران قرار دارد. این برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخابراتی جهان و بیست ومین سازهٔ نامدار بلند جهان است این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی برجهای مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد این برج مخابراتی به دلیل بلندی بسیار و شکل ظاهری متفاوتش، تقریباً از همه جای تهران نمایان است و از این رو، یکی از نمادهای پایتخت ایران به شمار می‌آید.

بیشتر بخوانید...

راه حل برای مشکلات مهاجران افغان در اتریش
Homa Yousefi روز یکشنبه تاریخ 14 ماه اکتوبر تعداد زیادی از افغانهای اتریش بنا بر دعوت محترم غوث الدین میر رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش ومسوول اول انجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا در ناحیه 21 گردهم جمع گردیده و بحث روی مشکلات مهاجران افغان در اتریش وموضوع دیپورت شان دوباره به کشور ببحث وگفتگو نشستند در آغاز غوث الدین میر از حضور ههمانان تشکری نموده گفت امروز بحث ما روی مسایل وگفتگو در رابطه به مهاجران ووضعیت انها در اتریش احتوا می کند قرار بود امروز عضو هیت رهبری کانون فرهنگ ومسوول شعبه ادبیات کانون گذارش مفصلی در رابطه به اوضاع افغانستان بشما پیشکش مینمود که متاسفانه نسبت کمی وقت نتوانست محترم استالفی در جلسه امروز حضور بهم رساند بهر حال میخواهم نظریات نیک شما عزیزان را در زمینه نیز داشته باشم .
بیشتر بخوانید...

ملاله یوسفزی کی است و چرا مورد هدف تروریستان قرار گرفت و چرا ترور او خبر ساز گردید ؟
Homa Yousefi در هفتهء که گذشت در کنار ده ها خبر قابل توجه ، خبر ترور دختر چهارده ساله پاکستانی ملاله یوسفزی ، در سرخط مطبوعات عده زیادی از کشور ها قرار داشت.
ملاله یوسفزی یا گل مکئی متولد سال 1997 در ولسوالی سوات پاکستان ، دختر چهارده ساله ای است که درد فاع از حق آموزش توسط طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت ، او فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین تحصیل دختران در پاکستان است.
بیشتر بخوانید...

سالگرد باشکوه شهردار وين!
Homa Yousefi

فرهنگ دوستان عزيز؛
شرکت هيأت نماينده گی کانون فرهنگ افغان در اتریش ، انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا در سالگرد باشکوه شهردار وين!
بیشتر بخوانید...

مژدهء خزانی شماره بیست وسوم فصلنامهء بانو از چاپ برآمد
Homa Yousefi

فرهنگ دوستان عزيز؛
بیست وسومین شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا که اينبار بمثابهء نشریه مستقل زنان افغانستان در اروپا مسمی وتصويب شده است، باقطح وصحافت بينظير از چاپ برآمد.
بیشتر بخوانید...

کانون فرهنګ افغان در اتریش با جوانان

aide Fetr

بتاریخ اول ماه سپتامبر ساعت ۶ شام در دفتر کانون فرهنګ افغان در اتریش، تعداد زیادی از جوانان و سازمانهای اجتماعی وسیاسی در اتریش بنا بدعوت کانون فرهنګ افغان وانجمن همبسته ګی بامهاجران افغان در اروپا برگزار شد، این نشست که تا نیمه های شب دوام نمود جوانان در قدم اول از ابتکارات کانون فرهنګ در تمام عرصه های اجتماعی سیاسی وفرهنګ استقبال و طرح های شان را برای بهبود امور به دفتر کانون ارایه نمودند
بیشتر بخوانید...

فریاد دفاع از وطن!

aide Fetr

بازهم صدای دفاع وطن از ګلوی مردان وزنان وطندوست افغان در اتریش . بتاریخ اول سپتامبر بنابر بدعوت غوث الدین میر واجازه پولیس اتریش بخاطر تقبیح حملات ناجوانمردانه پاکستان در شرق افغانستان ، سازماندهی ترور و وحشت از طرف دس
بیشتر بخوانید...

تجلیل از روز استقلال و عید فطر!

aide Fetr هموطنان گرامی!

کانون فرهنگ افغان در اتریش ، امسال به احترام عید سعید فطر و تجلیل از روز استقلال کشور محفلی را در سالون کریستال در ناحیه 1220شهر وین برگزار نمود که تعداد چشمگیری از هموطنان گرامی مقیم اتریش و کشور های همجوار چک ، سلواک ، هنگری اشتراک ورزیده بودند.
بیشتر بخوانید...

مژده به هموطنان عزیز!

aide Fetr

کانون فرهنگ افغان در اتریش وانجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا  بخاطر خوشی شما فامیلهای عزیز اینبار بهترین هنرمندان کشور هر یک  کنسرت نعیم امیری یکی از بهترین هنرمندان فلکولوریک خوان کشور، لیدا افغان هنرمند نسل جوان همراه با اهنگهای شاد ومست وهنرمند جوان همایون نجرابی  را برای شما بتاریخ 25 ماه اگست در بهترین تالار سالون زیبائی کریستال پیشکش میدارد
بیشتر بخوانید...

فوتبال بمناسبت دهمین سالگرد فصلنامۀ بانو!

Mir

از دهمین سالگر فصلنامه بانو بامراسم خاص کنفرانس علمی مدد به یتمان مدارس در شهر کابل و براه انداز مسابقات ورزشی تجلیل بعمل آمد. این بار فصلنامۀ بانو در دلهای جوانان ورزشکار نیز رخنه کرده ، جوانان ورزشکار روز شنبه بیست وسوم ماه جون در استدیوم کولمبیا بهمین مناسبت حضور بهم رسانیده بودند
بیشتر بخوانید...

تفويض قطعنامهء مظاهره دادخواهانه به پارلمان کشورهالند و ارايه پيام کنگرس زنان به سفارت دولت
Afghan in Holand

شماری از هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند باترکيب ( ولی محمد شاهپور رييس، ناهيد صديق علومی سکرترمسوؤل،بصير دهزاد، سيده طلوع، عبدل استانکزی، فتانه مقتدر اعضای هيئت رهبری و دوتن ازجوانان حسب برنامه تنظيم شده بعد ازظهر 26 جون 2012 با کميسيون دايمی امور پناهنده گان پارلمان کشورشاهی هالند ملاقات وطی آن قطعنامهء مظاهره دادخواهانه 24 اپریل 2012 اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند را طی مراسم خاصی به رییس کمیسیون مذکور در حضورداشت عده یی از اعضاونماينده گان فرکسيونهای پارلمانی احزاب سياسی هالند تفويض داشت
بیشتر بخوانید...

تجلیل از روز جهانی پناهنده در تاجیکستان
akis-eu.com روز چهارشنبه بیستم ماه جون برابربود به روز بین المللی پناهندگان که ازین روز تاریخی مهاجرین افغان مقیم شهر خجند ولایت سغد تاجیکستان طی یک گردهمایی وسیع در باغ فرهنگی حرم واقع خیابان سیردریانسکی ساحل راست دریای سیرشهر خجند تجلیل به عمل اوردند.
بیشتر بخوانید...

گزارش سفر کاریی رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش و صاحب امتیاز فصلنامۀ بانو به افغانستان
akis-eu.com محترم غوث الدین میرسفری به افغانستان داشتند در پایان سفر خواستم از ایشان درباره چگونگی مدت اقامت ایشان در افغانستان بپرسیدم که لطف نموده در پاسخی در رابطهبه این سفرچنین فرمودند, خوشحالم که امسال بازهم توانستم سفری به وطن داشته باشم ، زیارت مادر ، دیدار دوستان و وطنداران با برنامه های کاریی که مدت 16 روز طول خواهد کشید گرچه مدت کمی است.
بیشتر بخوانید...

با بانوی سخنور،شاعرفرهیخته و مدیرمسؤولفصلنامهء بانو
Akis

با عرض سلام و ادب ،درآغازدهمین سالگرد فصلنامه وزین وپرخوانندهً بانورا به شما و همه دست اندکاران بانو تبریک وتهنیت گفته وموفقیت های مزید برای هریک تان آرزو مینمایم.
ثانیاً تشکروسپاس فراوان که درین موقع بسیارمهم به من وقت گذاشتید تا مصاحبهً مختصری را با شما انجام دهم.  

آغاز فعالیت تان درعرصه فرهنگی و اینکه با کدام روزنامه و مجله فعالیت داشته اید؟

فعالیت های فرهنگی را در غرب از 2006 به این طرف با ایجاد یک وبلاگ ادبی و فرهنگی به نا م «بهانه یی برای گریستن» آغاز کردم ، متأسفانه به جز فصلنامهء بانو با کدام روزنامهء دیگری همکاری فعال که یک بخش و یا مسؤولیت کلی ان را بدوش داشته باشم، نداشته ام. از سال 2007 به این طرف همکارفصلنامهء با نو هستم دو سال به صفت هیأت تحریرو مشترک بانوبودم , و سه سال اخیر را در سِمَت مدیر مسؤول و دیزاینر پوش و صفحات آن  به طور داوطلبانه ایفای  وظیفه مینمایم.

بیشتر بخوانید...
مادران خواهران اقایون ومهمانان حاضر در مجلس
akis-eu.com

عرض سلام وادب خدمت هریکی از شما, افتخار دارم که ما امروز با زهم مشترکا با حضور مهمانان خاص در این تالار برای تجلیل از روز مقدس مادر وده سالگی مجله وزین بانو گردهم جمع گردیده ایم, برنامه امشب مادر سه بخش تقسیم گردیده که در قسمت اول فرهنگ دوستان هریک با بیانات علمی ایشانمیخواهند محبت خود را به مادران و تقدیر از زاد روز فصلنامه وزین بانو درتجلیل و زیبائی این مجلس بیان نمایند ،بخش دوم هم بیانات دوستان مهمان در رابطه به مشکلات زنان واهداف شوم کشور های همسایه در امور افغانستان ودر بخش سوم هنرنمائی دوهنرمند جوان که هر دو تلاش نموده میخواهند در ده سالگی بانو و خجسته روز مادر سهم خویش را ادا نمایند که حضور همه شما و مهمانان را خوش امدید میگویم همچنان از انانیکه مرا یاری رسانیده اند چون محترم استالفی ، محترمه صالحه وهاب واصل ومحترم داکتر سادات اظهار سپاس مینمایم

بیشتر بخوانید...
قیام و پیام دیگری از گلوی فرهنگیان کشور در ویانا !

Mirبار دیگر کانون فرهنگ افغان در اتریش و انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا ، مهماندار شخصیتهای فرهنگی سیاسی و اجتماعی کشور ، از سرتاسر اروپا بود 
این بار هم ابتکار این نشست علمی را محترم میر رئیس کانون فرهنگ افغان و رئیس انجمن همبسته گی بامهاجرین افغان در اروپا و صاحب امتیاز فصلنامه بانو که بمناسبت دهمین سالگرد فصلنامه وزین بانو وخجسته .روزمادر ، تحت عنوان گسترش جنک وتاثیرات ناگوار آن بربانوان نامگذاری شده بود ، بدست داشت 

بیشتر بخوانید...
پيام و نتيجه گيری کنگرس اروپايی زنان افغان درهالند

akis

عنوانی دولت افغانستان، جامعه بين المللی و نهاد های مدافع حقوق زنان 19 می 2012 برابر به 30 ثور 1390
سومين کانگرس سراسری زنان افغانستان در اروپا با برگذاری روز خجسته مادر که به ابتکار اتحاديهء انجمنهای افغانها وشورای سراسری زنان افغان درهالند داير گرديده بود مؤفقانه پايان يافت.

بیشتر بخوانید...
گفت وشنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد ، با آقای غوث الدین میر صاحب امتیاز و موسس فصلنامه بانو.
akis-eu.com

سلام آقای غوث الدین میر ،

قبل از همه به مناسبت ده سالگی نشر فصلنامه وزین بانو ، تبریکات صمیمانه خود را به شما و همه همکاران بانو، از صمیم قلب تقدیم میدارم و به خجسته گی همین مناسبت میمون خواستم با شما منحیث صاحب امتیاز و موسس فصلنامه بانو گفت وشنود داشته باشم . از این که به خواستم موافقت نمودید از شما ممنونم.

بیشتر بخوانید...
مژدهء تابستانی, بیست و دوم فصلنامهء بانو به مناسبت دهمین سالروز بنیانگذاری این فصلنامه
Homa Yousefiدوستان گرانقدر،

فرهنگ دوستان عزيز؛
بیست دومین شماره ( بانو) فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا باقطع وصحافت بينظير درکشور اتريش از چاپ برآمد.

در صفحه های اين شماره بزرگداشت از روز جهانی مادر، پیامهای تبریکه بمناسبت دهمین سالگرد وهمچنان گراميداشت از مقام زن جای ويژه دارد، برعلاوه مصاحبه های اختصاصی چون مصاحبه با بانو شبرنگ یکتن از شاعره های افغان از ولایت زیبای بدخشان،گفت وشنودهای با بنیانگذار وصاحب امتیاز فصلنامه بانوآقای غوث الدین "میر"، خانم هما یوسفی مدیر مسوؤل سایت وطندار ،معرفی شاعر زنان افغانستان، تجليل روز مادر درکشورهای مختلف اروپايی وصفحه ويژه برای مادران شايسته سال، مطالبات سياسی واجتماعی زنان افغانستنان، مسايل خانه وخانه واده، رنگین کمان ، گلستان شعر، داستان، طنز، فکاهی ووجيزه ها، آشپزی، کودکان ونوجوانان، صحت وسلامتی ودهها مطلب ديگر آگاهی دهنده برای زنان ومردان در اين شماره گنجانيده شده است.
بیشتر بخوانید...

فرخنده باد دهمین سال نشراتی مجلۀ بانو

Homa Yousefiدوستان گرانقدر،

 جای نهایت مسرت است که : مجله بانو در این مدت دهسال با تمام مشکلات توانست با قطع و صحافت زیبا و ارائه مطالب پر محتوا از طبع بیرون آید. به این مناسبت شورای همآهنگی نهاد های زنان افغان در اروپا، ژرفترین تبریکات خود را نسبت کار پر تلاش به شما ابراز میدارد.
بیشتر بخوانید...

پیام وخوشخبری
akis-eu.com

هموطنان عزیز وعلاقمندان علم وفرهنگ
کانون فرهنگ افغان در اتریش افتخار دارد که بمناسبت خجسته روز مادر و دهمین سالگرد فصلنامۀ بانو ، کنفراسی علمی را تحت نام «گسترش جنگ و تأثیرات ناگوار آن بر بانوان افغانستان » بتاریخ 26.ماه می سالجاری در شهر ویانا برگزار مینماید.

بیشتر بخوانید...
گفت وشنود فضل الرحیم رحیم ، با خانم هما یوسفی مدیر مسوول سائت وطندار
akis-eu.com

من به آزادی بیان باوردارم؛ ازدموکراسی کثرتگرا وپلورالیزم سیاسی وفرهنگی حمایت میکنم، به دگراندیشان واصل تحمل دگراندیشان احترام میگذارم. بحیث یک زن درراه تحق حقوق زنان درکشور ودرجهان تلاش میکنم. ایدیالوژی من اعلامیه جهانی حقوق بشراست. ازجمعگرایی خوشم میاید ولی هیچگاه همسوبا پامال شدن حقوق وآزادی های فردی انسانها نیستم. سایت وطندار کاغذی سفیدی است برای براه انداختن دیالوگ سازنده میان فرد، جامعه.

بیشتر بخوانید...
بانو، ستاره ای درآسمان اروپا
akis-eu.comشیرین نظیری فعال حقوق زن وگردانندهً سایت آوای زنان افغان

دهمین سالروزنشراتی فصلنامه پرباربانو را به عزیز پرتلاش وخسته گی ناپذیرمحترم غوث الدین میررئیس کانون فرهنگ افغان دراتریش مسوول اول انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا وصاحب امتیازفصلنامه بانو،صالحه واصل شاعرفرهیخته ومدیرمسول، دست اندکاران،قلم بدستان وخواننده گان تبریک وتهنیت گفته وموفقیت های مزید برای هریکی شان تمنا می نمایم.

بیشتر بخوانید...
خجسته روز مادر و دهمین سالگرد فصلنامۀ بانو
akis-eu.comکانون فرهنگ افغان در اتریش افتخار دارد که بمناسبت خجسته روز مادر و دهمین سالگرد فصلنامۀ بانو ، کنفراسی تحت نام « تأثیرات ناگوار جنگ بر بانوان افغان و بحث روی خط نام نهاد دیورند » بتاریخ 26.ماه می سالجاری در شهر ویانا برگزار مینماید

ماازاینطریق بر معلومات همه افغانان وطندوست اضافه نموده وصدا مینمائیم تا در وحدت ملی اقوام وتمامیت ارضی کشور کوشا باشید تا زمینه های مداخلات بیګانګان باالخصوص پاکستان وایران را قطع نمائیم.
بیشتر بخوانید...

اطلا عــــــیه و نظر خواهي ۲۰۱۲/۰۴/۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

برادروخواهران ګرامي که معتقد به کار مشترک برای حل تمامی پرابلم های موجود و اساسی در افغانستان عزیز هستید، سلام و درود بی پایان به شما ورهروان این راه السلام وعلیکم ورحمتَ الله وبرکاتٌ ؛

خواستیم ازین طریق یکبار دیګر تأکید شود که ما همه به ضرورت کار مشترک وپلاتفورم مشترک و کار خیر برای مشترکات را ضرورت غیر قابل تعویض میدانیم. حرکت، حزب، جنبش و سازمان و تحرک سیاسي ګردهمایی افراد معین وتوافق برسرنسخه ها برای حل مسایل کشور است. این حلقات و حرکات ملي مشترکات خود را دارند، بیشتر بخوانید...

اطلاعیه کانون فرهنگ افغان در اتریش وانجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا

akis-eu.com

بتاسی از اعلامیه های قبلی وسپاس فراوان از دانشمندان روشنفکران سازمانهای اجتماعی وسیاسی که در حقیقت گامهای مثبتی را در راه خدمت بوطن و مردم مان گذاشته اند،آنچه که میگویند در عمل هم پیاده مینمایند
بیشتر بخوانید...

اولین جشنواره هنری تلویزون آریانا و تبادل نظر در رابطه فصلنامۀ بانو

akis-eu.com

تاریخ 14 اپریل سالجاری در شهر فرانکفورت آلمان هنرمندان، آواز خوانان، ممثلين تیاتر، سینماگران، نوسینده گان ونقاشان چيره دست در تالار زیبای کلتوری شهر فرانکفورت گردهم جمع گردیده بودند که در آن تعداد زیادی از بانوان افغان نایل به اخذ مدالها و جوایز گردیدند
بیشتر بخوانید...

دعوت و عداوت فلمی از ساخته های محترمه ملالی شبنم

akis-eu.com

هموطنان گرامی ! در شب یکشنبه تاریخی 7 ماه اپریل سالجاری افتتاح فلم دعوت و عداوت از ساخته های محترمه ملالی شبنم به همکاری کانون فرهنگ افغان در اتریش برگزار گردید . درین محفل که تعداد زیادی از هموطنان ما دعوت و اشتراک نموده بودند ، با سخنان محترمه ملالی شبنم آغاز و بعد از قطع نوار حاضرین به تماشای فلم نشستند ، بعد از ختم نمایش پیرامون این فلم اجتماعی محترم میر رئیس کانون فرهنگ افغان سخنانی چنین ایراد فرمودند
بیشتر بخوانید...

تجلیل نوروز شاندار تر از سال پار !!

akis-eu.com

بتاریخ ۳۰ مارچ سال جاری در تالار موزائیک ناحیۀ ۲۱ کشور اتریش بنا بردعوت محترم میر محفل شانداری به اشتراک جمع کثیری از علاقمندان هنر و موسیقی از کشور های المان ، سویس ، چک ، سلواک و اتریش حضور بهم رسانیده بودند. محفل مطابق پروګرام ساعت ۸ شام با سخنان زیبای فریبا شمال ګرداننده موفق رادیو تلویزون آریانا آغاز و ازمحترم میر تقاضا بعمل آمد تا محفل را با ارشادات خویش آغاز نمایند.
بیشتر بخوانید...

گزارش مختصر از کنفرانس بین المللی مهاجرین افغان

akis-eu.com

اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان، با درک مسئوولیت جدی و اعتقاد عمیق به نسل توان نگر جامعهء ما، با داشتن رسالت کاملأ انسانی، افغانی و ملی، از همه فرهنگیان قلم به دست، فعالان جامعهء مدنی، نهاد های حقوقی و سیاسی، و دانشمندان بیرون مرزی چیز فهم و با تفکر، در یک کنفرانس بین المللی  دعوت نمود، تا با عمق نگری و صدور نظریات عالمانه و مرحمت آفرین، پیرامون « نقش مهاجرین افغان  در بازسازی افغانستان»، اندیشه ها و پندار های شان را در مورد موضوع ویژه با روند سازمان یافته و به گونهء گسترده، ابراز نمایند.
بیشتر بخوانید...

"پلاتفورم ائتلاف احزاب و سازمانهاي دموكرات و ترقیخواه افغانستان"

akis-eu.com

بسم الله الرحمن الرحیم

کشور عزیز ما افغانستان واحد از سه دهه و اندی بدینسو در مسیر نا امني و بی ثباتی قرار گرفته که به ویژه در این اواخر بحران فراگیر و فزاینده، همه هستی مردمان سر زمین ما را با تهدید جدی نابودی روبرو ساخته است.
با نگاهي به بحران كنوني، فاكتور هاي چون برهم خوردن توازن قدرت در سطح جهان و منطقه و عدم درك دقيق و همه جانبة پيامد هاي اين روند، عدم تشكل به موقع نيرو هاي ترقيخواه و متعهد در يك سازمان سياسي سراسري، تعارض در اهداف استراتيژيك كشور هاي منطقه و قدرت هاي بزرگ جهاني و برتري طلبي و امتياز خواهي دولت هاي ذيدخل در قضاياي افغانستان را ميتوان در كنار ساير عوامل، علت تداوم وضعيت امروزين شمرد.
بیشتر بخوانید...

فرهنگ دوستان عزيز؛

akis-eu.com

جشن بهار را با هنرنمائی هنرمندان حنجره طلائی کشو حیدر سلیم وسلما به گوینده گی فریبا شما یکی از چهره های موفق وگرداننده خوب تلویزون آریانا بتاریخ سی مارچ سال جاری در وین فراموش نکنید

هموطنان عزیز!

akis-eu.com

نخست از همه حلول سال نو هجری شمسی را که نمایانگر فرهنگ اریائی ها و نماد جشن جمشیدی میباشد بشما تبریک و تهنیت عرض میداریم
بجاست یادآوری نمایم ، همانطوریکه قبلا اعلامیه ی را برای دفاع از مهاجران افغانستان در یونان ابراز نموده بودیم از شخصیت های مستقل علمی وفرهنگی و کمیته ها واراکین حکومتی ابراز سپاسگزاری بدارم که اماده گی خویش را برای کمک به هموطنان مصیبت زده ما ابراز نمودند
بیشتر بخوانید...

مژدهء نوروزی شماره بیست ویکم فصلنامهء بانو از چاپ برآمد

akis-eu.com

فرهنگ دوستان عزيز؛

بیست ویکومین شماره ( بانو)  فصلنامه  فرهنگی  واجتماعی زنان افغان در اروپا  که اينبار بمثابهء نشریه مستقل زنان افغانستان در اروپا  مسمی  وتصويب شده است، باقطح وصحافت بينظير از چاپ برآمد. بیشتر بخوانید...

سلام بر عزیزخوانندهً بانو!
akis-eu.com

من شریفه رفیق ( حیدر) علاقمندفصلنامهٌ بانواستم٬اگرازمن بخواهیدبانوراچگونه یافتم؟
من بانورابرای خودام پناه نجات وآموزگاریافتم٬دریکی ازروزهای سردزمستان که سخت دلم دنبال کسی یا چیزی که بتواندهمدم دلتنگی ام باشد بودم آنگاه به کومپیوترام پناه بردم همینکه درِکومپیوترراگشودم توجه ام راشمارهً بیستم فصلنامهٌ بانو که با عکس زیبای( سهیلا جان حسرت ناظمی) تازه اقبال چاپ یافته بودبخود جلب کرد .بنده هم در تجسس افتاده تابتوانم بانورابدست آرم.
بیشتر بخوانید...

انا لله و انا الیه راجعون: ظاهر هویدا به جاویدانگی پیوست!
akis-eu.comبا تأسف و تاثر اطلاع یافتیم که محترم ظاهر هویدا هنر مند سایقه دار و چهره سر شناس هنر و ادبیات کشور مان باثر مریضی که عاید حال شان بود دنیای فانی را به عمر 67 سالگی در غربت سرأ بدرود گفتند.

کانون فرهنگ افغان این ضایعۀ را جبران ناپذیر خوانده و بدینوسیله غمشریکی خود را با خانوادۀ محترم هویدا ابراز و برایشان صبر جمیل آرزومند است.

بیشتر بخوانید...

اعلامیه کانون فرهنگ افغان در اتریش وانجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا
بنى آدم اعضای یک پیکرند ـ که در آفرینش ز یک گوهرندـ چو عضوى به درد آورد روزگار ـ دگر عضوها را نماند قرار ـ تو کز محنت دیگران بی غمی ـ نشاید که نامت نهند آدمی

هموطنان عزیز از انجایکه خبر دارید تعداد زیاد مهاحران افغانی در کشور یونان در حالت بسیار اسفناک بسر میبرند،اگر چه برای دفاع از مهاجران افغان در دو برنامه تلویزیونی پیشنهادات خویش را بیان نمودیم و نامه های متواتر به مسوولین وزارت مهاجران افغان ارسال نمودیم بر علاوه که انها جواب نامه مارا نفرستادن بر عکس در بهتر شدن وضعیت انها تاحال کدام اقدامی نیز ننمودند
بیشتر بخوانید...

پیشینه چادری در افغانستان
akis-eu.com

نویسنده: شیرین نظیری ازفلوریدا

چادری نماد تعصب وقيود برزنان:
برقع یا چادری بعد ازلشکرکشی های اعراب درامپراطوری های فارس و قسطنطنیه استانبول و حوزه هند بوجود آمد واین پدیده جدید به جبر واکراء بالای زنان درین کشورها تعميل شد. قيود وتعصب دربرابرزنان هندی؛ دانشمندان ، منورین ونویسنده گان هند را وادارساخت تا مقالات زیادی درزمینه بنویسند واعتراض خود را علیه آن بیان نمایند.
بیشتر بخوانید...

جلسۀ تبادل افکار باافغانهای وهواخواهان کانون در جامعه اتریشی
akis-eu.com

نشستی در دفتر کانون فرهنگ افغان بخاطر بهبود هر چه بیشتر تدابیر روی برگزاری جشن نوروز باهموطنان محترم مقیم اتریش برگزارشد

دراین نشست محترم غوث میر وسایر اشتراک کنندگان تبادل نظر نمودند و از برگزاری جشن نوروز به همکاری دوستان فرهنگدوست هریک محترم محمد عارف و تیمورشاه ابراز قدردانی نمودند وهمچنان محترمه بلقیس روف، محترمه گیتی، محترمه خالده محترم سلیم حکمی، محترم محمد ابراهیم، محترم محب مبارز ،محترم نورالله نوری ، محترمه فریده عمر ،محترم نیلوفر کوثر ، محترم غازی خان محترم منگل ،محترم جنرال قسیم، محترم جنرال مصطفی خان ،محترم سیدحسن آغا، محترم تیمور سروری، احمدالله صافی ومحترم سلیم حاحی از برگزاری محافل مشترک استقبال بعمل آوردند.
بیشتر بخوانید...

خداوندا!
akis-eu.comترا می ستایم که سزاوار ستایشی.به تو پناه می آورم که جز تو کسی را ندارم ،تویی که همیشه یارو غمگسار من استی در همه حال، و میدانم که در هیچ حالتی من را تنها نگذاشتی و یاریم نمودی ولی من هیچ گاهی از تو ممنون نه بودم همیشه عشق های مجازی را برعشق پاک و بی ریاءی تو ترجیح دادم اما باز هم از من نرنجیدی و گناهانم را نا دیده گرفتی وهر گاه به تو نیاز داشتم بیدون هیچ دلیلی و هیچ شکایتی به یاری من شتافتی .
بیشتر بخوانید...

جشن نوروز 1391 در وین، کلیپ را حتماً ببینید!
پيام/شام آشنايی با آفريده های ادبی بِرونمرز ورسانه های درونمرز (افغانستان)

فرهنگيان ارجمند،

آفريننده گان آثار و پژوهشهای ادبی و هنری،

درود و سپاس بر شما که در اين همايش فرهنگی حضور به هم رسانیده و اتحاديهء انجمنهای افغانها

در هالند و انجمن آيندهء مردم را افتخار بخشیده اید!

خِرد گر سخن برگزيند همی

همان را گُزيند که بيند همی

هدف از راه اندازی برنامهء شام آشنايی با آفريده های ادبی برونمرز و رسانه های درونمرز (افغانستان) همانا آشنايی و شناسايی آثاری چون، رُمان، تاريخنگاری، مجموعهء شعر، داستان، مجموعهء مقاله ها و پژوهشهای ادبی و هنری و هم چنان ساير ژانرهای ادبی و فرهنگیِ از سوی آفریننده گان آن ها میباشد.
بیشتر بخوانید...

نخستين برنامهء شام آشنايی با آفريده های ادبی و . . .

بر اساسِ فراخوان اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند و انجمن آيندهء مردم به تاريخ 14 جنوری 2012 نخستين برنامهء شام آشنايی با آفريده های ادبی برونمرز و رسانه های درونمرز (افغانستان) به اشتراک بيشتر از دوصد تن از شاعران، نويسنده گان، تحليلگران و منتقدان ادبی افغان از کشورهای هالند، امريکا، آلمان، بلجيم، سويدن و انگلستان به هدف ايجادِ زمينهء شناسايی آثاری چون، رُمان، تاريخنگاری، مجموعهء شعر، داستان، مجموعهء مقاله ها و پژوهشهای ادبی و هنری وهم چنان ساير ژانرهای ادبی و فرهنگیِ از سوی آفریننده گان آن ها در شهر دُوردِرِخت Dordrecht کشورِ هالند تدوير يافت.

فرهنگی عزیز میر صاحب؛

پیام همبسته گی پر از محبت شما را دریافت نمودم، سپاسگزارم از لطف دوستانه و همیشه گی شما، ما چشم براه حضور شما در اولین برنامهء شام آشایی با آفریده های فرهنگی و ادبی اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند بودیم ، زیرا کیفیت چنین برنامها در حضوریابی شخصیهای فرهنگی چون شما که شب و روز فعالیتهای مثمر فرهنگی را سازماندهی و رهبری مینمایند ارتقا میبخشد، بدین مناسبت از نام خود و هیأت رهبری اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند از ارسال پیام نیک شما سپاسگزاری نموده، اطمینان میدهم که روند همکاریهابی فرهنگی ما بیشتر از پیش انکشاف خواهد یافت. ضمنأ سلامها و تمنیات دوستانه ما را به رهبری نهاد خویش وسیله شوید،
بادرد های فراوان
شاهپور

akis-eu.comهیت محتر م رهبری اتحادیه انجمنهای افغانی در هالند ، محترم رئیس و همه دست اندرکاران برنامهء بزرگ نخستین آشنایی با آفریده های ادبی  برون مرزی ورسانه های آزاد درونمرزی افغانستان

خواهران وبرادران حاضر در تالار

نخست از همه بهترين شادباشها وتمنيات نيک مانرا بخاطر برگزاری اين کانفرانس  با اهميت پذيرا شده و متمنی ايم که اين همايش همانطوری که از عنوانش پیداست ، بتواند هدف نیک مورد نظر خویش را درتحسین و تقدیر از رسانه های آزاد  . . وفرهنگیان قابل قدر کشور انجام دهد
بیشتر بخوانید...

برای همه دوستان گرامی و عزیز سال خوب و خوشی آرزو داریم.

akis-eu.com

گلباران دو ستارۀ هنریی در ویانا!

akis-eu.comگزارش: شبعۀ ادبیات کانون

کانون فرهنگ افغان در اتریش ، به پیشواز سال نو 2012 م ، بمنظور تحسین و تقدیر فرهنگیان و نخبه گان کشور عزیز مان ، محفلی را به هنر نمایی دو زوج موفق، حفیظ علی ودیفئیانی علی در سالون زیبای کریستال برگزار نمود.
بیشتر بخوانید...

مژدهء زمستانی: شماره بيستم فصلنامه بانو از چاپ برآمد

akis-eu.comکارکنان فصلنامهء بانو

فرهنگ دوستان عزيز؛ فرهنگ دوستان عزيز؛ بيستمين شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا (ارگان نشرانی مشترک کانون فرهنگی افغانها در اتريش واتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند) باقطح وصحافت زيبا دراتريش وهالند از چاپ برآمد.
بیشتر بخوانید...

!!مژده به هموطنان عزیز
akis-eu.com

کانون فرهنگ افغان در اتریش وانجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا، با همکاری فصلنامه بانو محفلی را به  پیشواز حلول سال  2012 میلادی در شهر باستانی ویانا، با هنر نمایی دو زوج هنرمند موفق کشور،  حفیظ علی ودیوانی علی برگزار مینماید.

بناً از شما دوستان و علاقمندان موسیقی ، تقاضا داریم ، تا با حضور خویش ، این برنامه فرهنگی را رنگین تر سازید وهم  از مهمانان هنرمند دوست داشتنی وعزیز خود پذیرائی نمائید

 عزیزان فراموش نکنید که بتاریخ 25 دسامبر ساعت هفت شروع برنامه میباشد ، لطفاً بوقت معین تشریف بیاورید

بیشتر بخوانید...

دیورند: سر و صدا برای هیچ

نوشته: صدیق رهپو طرزی

در این روز ها از همه سو، نگاهی به یک دهه پس از گردهم آیی جهانی ٫٫بن،، در مورد حل مسالهٔ کشور، دوخته شده است. از همین روست که برای این ارزیابی کنفراس ٫٫بن دوم،، روی دست گرفته شده است.

در میان مساله هایی که توجه جدی را در این زمینه جلب می نماید، یکی شکل دهی به رابطه های نیک میان افغانستان و پاکستان در آینده است.

بیشتر بخوانید...

طنز: از بن اول تا بن دوم یک کام وکامی برای بن سوم.... !!!

ریئس خطاب به مجلسیان بینه گی گیر ، چُرت جو ، جیب پرور ، بیخار در بیخاری ، ظاهراً این جا و روحاً دردوبی گفت : اینه بخیر از بن اول تا بن دوم یک رقم شیر واری رسیدیم ، مه می خواهم که شیرواری از بن اول تا بن دوم، کل کار و بار خود ماره برایتان باز شیرواری قصه کنم و نتیجه گیری کنم.

بیشتر بخوانید...

هدای مدال طلای المپیک افغانستان به محمد عثمان انوری ورزشکار افغانی مقیم کشور اتریش
akis-eu.com

به اساس منظوری محترم محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک وتربیت بدنی افغانستان ، روز سه شنبه 22.11.2011 مدال طلای المپیک افغانستان توسط شفیق احمد قاریزاده عضو تیم کاری کمیته ورزشی افغانها در اوپا (افغان یوروسپورت) در حالیکه محترم غوث الدین میر رئیس انجمن فرهنکی افغانها در اتریش نیز حضور داشتند به آقای محمد عثمان انوری اهدا گردید

بیشتر بخوانید...

د "ډيورند لاين" د تپل شوې استعماري کرښې د غندنې او پدې هکله د جوړ شوي علمي سمینار د غونډو رپوټ
akis-eu.com

دا یوه ورځنی اعتراضیه غونډه اوعلمي نړیوال سمینارد« ډیورند لاین » د ۱۱۸ کرغیړن او غمناک تلین په اړه او ددې کرکیچ او معضلی نه دوتلو دلارو د پلټنی اوپه شکلی ډول دلاسه تللی او غصب شوی سیمی او ځمکی په هکله د روان کال ۲۰۱۱ نوامبر د میاشتې په دیارلسمه دانګلستان د لندن په ښارکې، جوړه شوی وه.

په دې اعتراضیه غوڼډه اوعلمي سمینارکې زمونږ د هیوادوالواوددې ملي داعيی د فعالینو سربیره یوشمیر سیاسي، فرهنګي، اجتماعي،اکادمیک او ملي شخصیتونو ګډون کړی وٴو. د لرو افغانانویوشمیر مخور، مخکښ قومي او سیاسي مشرانوتیلفوني او تحریري پیغامونه، ویناوی او د آستازيو په فزیکي شتون د غوڼډی حاضرینو ته واورول شوچې دغوڼډی دحاضرینو خاص پام یې ځانته واړوه و هرکلی يې ځینې وکړ.

بیشتر بخوانید...

اخترمومبارک شه، عیدتان مبارک
akis-eu.com

اختر مو مبارک شه دافغانستان فرهنګي ټولنه, ګډ ژوند کول او يووالی چاري ټیم د ځان او خپلو درنو همچارو له خوا د افغانستان خلکو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایي. مونږ د هغې ورځې په هیله یوو، چې په خپلواک افغانستان کې د پردو او دوی د چوپړانو په هډوکو د خلاصون لوی اختر د خوشحالۍ په اتڼونو سره ونمانځو.
سرلوړی دی وي افغانستان!

تیم کاری کانون فرهنگ افغان در اتریش،انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا وهیات تحریر فصلنامهء بانو حلول عید قربان را به مردم افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک وتهنیت گفته، از باره رب العزت آرزوی خوشی وسلامتی همه وطن عزیزش را میدارد
تمنای ما از خالق عالم در این روز مبارک آنست که فقر، بیعدالتی، بحران و دشمنی گروههای مردمی در میان همه افراد اعم از زن ومرد، برطرف گردد و صلح ، آرامی ورفاه، سعادت و ارتقا در زندگی مردم بینوای ما مسلط گردد. خداوند ما مهاجرین را نیز از دشنمی و بد بینی نسبت بهم دور بدارد
ما به امید روزی هستیم، که مردمان کشور مان این عید وسایر اعیاد خوشی را بیدون ماتم ورنج وغم با پایکوبی و شاد جشن گیرند.
سربلند وسرفرازباد افغانستان!

خواهر رحیمه مغموم
akis-eu.com

اخیرآ یکی از خواهران رنجیده ما همینکه شماره نزدهم بانو برایش رسید ، تحفه ای را به دفتر کانون به نماینده گی هیات رهبری کانون وفصلنامه بانو برسم  برگ سبز تحفه درویش گفته  ، نامهء ضمیمه تحفه انتخابی شا ن به محترم میر اهدا نمودند. که محترم میر باسپاس  قدردانی تحفه ونامه را تسلیم شدند  وبجواب خواهر مظلوم ودلسوخته مان  خانم رحیمه مغموم چنین گفتند.
بیشتر بخوانید...

akis-eu.com

جناب محترم آقای مسکینیار!

اعلامیۀ تاریخی دهم اکتوبر در مورد میکانیزم و راه های تحقق آن ، که توسط اقای راغب در برنامۀ نگاه قرائت شد ، شنیدیم

از آنجائیکه تهداب خط مشی انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا و کانون فرهنگ افغان در اتریش ، بر مبنای خدمت گزاری بمردم و مهین گذاشته شده است .

و درین شرایط بس وخیم و حساس کشور وظیفه خود میدانیم که هر

حرکت وطندوستانه و تحرکات فرأ گیری را که بدون در نظر داست تعلقیت اساس گزاری شود ، دین ملی خود دانسته و در راستای خدمت گزاری بمردم ، بخاطر حفظ تمامیت ارضی ، استقلال، شرف وعزت ملت خود آنچه از توان ما ساخته باشد دریغ نخواهیم ورزید .

بیشتر بخوانید...

مژدهء خزانی، شماره نزدهم فصلنامه بانو از چاپ برآمد
akis-eu.com

فرهنگ دوستان عزيز؛

نزدهمين شماره ( بانو) فصلنامه فرهنگی واجتماعی زنان افغان در اروپا (ارگان نشرانی مشترک کانون فرهنگی افغانها در اتريش واتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند) باقطح وصحافت زيبا دراتريش وهالند از چاپ برآمد.

در صفحه های اين شماره پيرامون نقش زن در تأمين صلح ، طرح مطالبات زنان در رابطه به شرکت در کنفرانسها ومجامع سرنوشت سازملی، بزرگداشت ازرويداد های مهم ملی وتاريخی در فصلی که گذشت، گفت وشنود ها، رنگين کمان، زن وزيبايی، زنان درعرصه سياست واجتماع،خانه وخانواده، تقبيح خشونت عليه زنان، مقام زن در اسلام، دانستنی ها،متودهای آشپزی، صحت وسلامتی، گلستان شعروادب،وجيزه ها طنر وفکاهی و دهها مطلب ديگر آگاهی دهنده برای زنان ومردان در اين شماره گنجانيده شده است.

بیشتر بخوانید...

پيام همبسته گی وشادباش
akis-eu.com

کانون فرهنگ افغان دراتریش ، انجمن همبسته گی

با مهاجرين افغان در اروپا وکارکنان فصلنامه بانو

عنوانی کانون بین المللی صلح افغانستان در اروپا مقیم هالند

خواهران وبرادران شرکت کننده در کانفرانس کانون بین المللی صلح افغانستان در اروپا!

نخست از همه بهترين شادباشها وتمنيات نيک مانرا بخاطر برگزاری شايسته اين کانفرانس با اهميت پذيرا شده و متمنی ايم که اين همايش همانطوری که از عنوان آن هويداست بتواند گوشه ای از وضعيت مردم رنجیده افغانستان در داخل وخارج از کشور را به بررسی گرفته وطرحها وپيشنهاد هايی را غرض بيرون رفت از وضعيت دشوار وکومکی را به مردمان بلا کشیده مان پيشکش دارد.
بیشتر بخوانید...

دوستان عزيز؛ بعد از عرض ارادت:

akis-eu.com قراری که شما در جریان استیندکانون فرهنگ افغان دراتریش ،انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا وهیات رهبری فصلنامه بانو درنظر دارند برای دوشيزه گان و بانوان افغان که به هنر موسیقی دست رسی دارند. برنامه ءخاصی هنری را در وین برگزار نمایند. بیشتر بخوانید...

پیام شادباش عيدی

akis-eu.com سازمان همبسته گی با مهاجرین و کانون فرهنگ افغان دراتریش وهیات رهبری فصلنامه بانو حلول عید سعید فطر را به کافه هموطنان عزیز چه در داخل و خارج افغانستان تبریک وتهنیت میگوید. خاصتاً به آنهائيکه در اثر توطئه ودسايس خارجی ونقش منفی وخائينانه غلامان حلقه بگوش آنها عزيزان وجگر گوشه های شان را از دست داده واين عيد را بدون آنان سپری مينمايند.
آری ! جنگ وحشت ودهشت همه هست وبود هموطنان ما را ازايشان گرفت، اما همت والا ومملو از عشق به ميهن است که هنوزهم سرزمين ما می تپد، انسانش هستی تازه می آفريند وکشور ويران شده وغم زده اش را آباد ومعمور می سازد.
اعیاد وروز های مذهبی بیش از سی سال بدينسو در اثر دامن زدن جنگ از سوی اجانب وبيگانه گان دیگر آن رنگ وبو ولذتی را ندارد که ما در گذشته در فضای صلح وصفا وصميميت از آن تجليل وبزرگداشت بعمل می آورديم. بیشتر بخوانید...

اولین نشست افغانهای مقیم اتریش با مقامات دولتی این کشور!
باساس پیشنهادیه رئیس کانون فرهنگ افغان جلسۀ ی دردفتر کاری وازرت داخله کشور اتریش بنام حبیبی ترتیب و در آن گروهی از افغانها و مسوولین اینتگراسیون شرکت داشتند.

درین نشست محترم داکتر الکساندر یندا ، معاون وزیر کشور اتریش در امور اینتگراسیون و محترم احمدی محترم میخائیل اوبراشتراسه تشریف آوری افغانها را صمیمانه خوش آمدید گفتند.

نخست اززمینه سازی کانون فرهنگ افغان در همچو دید و بازدید های افغانها با مقامات اتریشی ابراز سپاس بعمل آمد.

بیشتر بخوانید...
!صدای همدلی ویکرنگی

akis-eu.comکانون فرهنگی افغانهای اتریش ، انجمن همبسته گی با مهاجرین افغان در اروپا با همکاران فصلنامه بانو ، در نظر دارند تابرنامه نشست وتبادل نظر در یکرنگی وباهمی ، تفاهم وهمدلی را دربین افغانهای اتریش برگزار نمایند . دراین اواخر درهرجا صدای خصومت و چندرنگی ها ، خصومت ها وبد گوئی دوستان دیروز و دشمنان  امروز وهزاران مصائب دیگر به نظر میرسد.

بیشتر بخوانید...
دعا

خدایا تو ما را ز دربار خویش

اعطا کن به مومن بودن قدرتی

نگهدار ما را ز کفر و ز شرک

به تســــلیم گشتن بـــــده همتــی
بیشتر بخوانید...

برنامهء تلويزيونيِی اِجتماعی و فرهنگی اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند
akis-eu.com

اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند در هماهنگی با نهاد های همکار وهمسو يک برنامه اجتماعی، فرهنگی تلويزيونی را به تاريخ 28 جولای 2011 در سالون پذيرايی نبات کشور هالند به اشتراک 380 تن مدعوين با گرداننده گی خانم سهيلا حسرت نظيمی وهمکاری فواد فرزان و فوزيه ميترا برگزار وضبط نمود.

در اين برنامه که بازتاب فعاليتهای فرهنگی واجتماعی افغانهای ساکن هالند واروپا وبزرگداشت از حلول ماه مبارک رمضان مطرح بود، هيئت های نماينده گی نهاد ها، انجمنها، شوراها، کانون ها، سپانسوران، حلقه های روشنفکری، هنری، هنرمندان موسيقی ، شاعران، نويسنده گان، سينماگران و هنرپيشه ها، ژورناليستان وخبرنگاران، هسته ها وتشکلهای زنان، جوانان، بزرگ سالان وطيف وسيعی از اقشار ولايه های اجتماعی افغانها از کشور های هالند، آلمان، بلجيم، انگلستان واتريش شرکت داشتند، که ميتوان از آنها طور فشرده چنين نامبرد
بیشتر بخوانید...

تظاهرات برضد مداخلات پاکستان وایران در شهر ویانا مرکز کشور اتریش
akis-eu.com

تظاهرات وسیع افغانهای مقیم کشوراتریش برعلـیه حکومت نظامیګر پاکستان و رژیم آخونـدی ایران درشهر ویانا با اشتراک صدها تن ازهموطنان ما درحالیکه باران به شدت می بارید با برافراشتن پرچـم های ملی وبا دادن شعارهای مرګ بر نظامیګران پاکستان و رژیم آخونـدی ایران همراه با انزجارعمیق هموطنان ما برګزارشد.

بیشتر بخوانید...

نشست فوق العاده روسای فرهنگی درشهرویانا مرکز کشوراتریش تدویر یافت!
akis-eu.com

بتاریخ ۲ / ۷ / ۲۰۱۱ در دفتر کاری بنیاد فرهنګ سرزمین آریانا ، با اشتراک محترم غوث الدین ( میر) رئیس کانون افغان دراتـریش ، محتــرم تاج محمد ( فعال ) رئیس بنیادفرهنګ سرزمین آریانا ، محترم وکیل ( نشات ) رئیس کانون فرهنګی ، محترمه ندا افشار ومحترمه فوزیه عضو کانون فرهنگ افغان در اتریش، محترم جنرال حبیب الله ( حبیبی ) از انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا محترم جنرال قسیم ( نوری ) مسوول جوانان بنیاد فرهنګ سرزمین آریانا ، محترم سیـد حسن ( مطهری ) مسوول روابط خـارجه بنیاد فرهنګ سرزمین آریانا،محترم همایون مسوول کلتوری بنیاد فرهنګ سرزمین آریانا،حضور بهم رسانیده بودند در رابطه به راه اندازی تظاهرات تاریخی ۳ / ۷ / ۲۰۱۱ تبادل نظر بعمل آمد. بیشتر بخوانید...

جنرال امرخیل در واکنش با حملات پاکستان استعفا کرد
akis-eu.com

بنازم همت ومردانگی این افسر دلیر وطن جنرال جوان را ایکاش این همت وغیرت در وجودرئیس دولت, مشاور امنیت ملی وزیر دفاع, امنیت وداخله میبود که میگفتند اگر از وطن دفاع کرده نمیتوانیم پس مردانه استعفا دهیم. نفرین بی پایان بر سفیرننگین افغانستان در اسلام اباد که از موقف پاکستانی ها دفاع میکند

بیشتر بخوانید...

شبی ماندگار با دل اقا سرور در شهر وین

akis-eu.comگزارش : شعبه ادبیات کانون

ویانا پایتخت اتریش در شب 19 ماه جون ، مهمانان عزیزی از کشور های افغانستان ، المان ، هالند ، انگلستان ، مجارستان ، چک ، سلواک وشهر های لینز ، گراز کلاگنفورت وسالزبورگ را باخود داشت

بیشتر بخوانید...

شماره 18 فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان (بانو) از چاپ برآمد.

akis-eu.comهموطنان وهم زبانان فرهنگ دوست!

با مسرت به آگاهی رسانيده ميشود که: شماره هجدهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان ( بانو) از چاپ

عکسها

باعرض حرمت

گرداننده گان وکارکنان فصلنامهء بانو
بیشتر بخوانید...

اطلاعیه!

انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا, کانون فرهنگ افغان در اتریش, کمیته جوانان ، انجمن فرهنگی سرزمین آریانا ، مرکز فرهنگی کلتوری افغانهای اشتیرمارک و کانون فرهنگی نشآت.

هموطنان گرامی.

اگر احساس دوستی مادر وطن هنوز هم در قلبت هست ، اگر در رگهای تو خون رادمردان سرزمین مرد آفرین می جوشد ، اگر به خاک و خون کشیدن خواهران ، مادران و فرزاندان خود را در کندهار ، هلمند ، تخار ، کندز ، جلال آباد بلخ و سایر ولایات از یاد نبره ای و اگر بخاطر حفظ شرف ، عزت و نوامیس ملی خود هنوز هم پابند هستی ، از همین لحظه فریاد اعتراض خود را بلند کن.
بیشتر بخوانید...

جام دوستی با فرهنگ های محتلف در اتریش

akis-eu.com

این جام که به همت کانون فرهنگ انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا و شعبه هشتم حزب سوسیال دیموکرات اتریش ، در چمن استدیوم کولومبیا اس  سی برگزار شده بود ، به تعداد  10 تیم ورزشی شرکت نموده بودند ، تیم های مختلف افغانی بنامهای  رسالت افغانستان, وحدت, جوانان,ستاره گان, امید, وطن, وتیمهای  دونبوسکو , دیا کونی , کولومبیا و یوگند امت شرکت داشتند ، این مسابقات از ساعت 9 صبح باهم در رفابت اغاز والی ساعت شش شام ادامه داشت ، که در نتیجه دونبوسکو بمقام چهارم , جوانان سوم ,ستاره گان دوم و بازی کنان رسالت افغانستان در مقام اول قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید...

از خاطرات وطن

akis-eu.com

قهرمان مردان ازمرگ نمی هراسنـد!

همانگونه که میگویند درآغوش قهرمان پروروطن پرافتخارما افغانستان قهرمان مردان بیشماری زیستند وازخود حماسه ها بجا ماندند .

بلی ازآن جمله یکی هم کـه نام اش با خط زرین درج تاریخ معاصرمان گردیده است جناب محترم دگرجنـرال ارکان حرب نورالحق ( علومی ) سابق رئیس تنظیمه زون غرب وقومانـدان قول اردوی ولایت کـندهار فعلا نماینده مردم ولایت کندهاردرپارلمان ورئیس حزب متحد ملی افغانستان می باشند .

بیشتر بخوانید...

کنسرت بهاری با موسیقی اصیل افغانی

akis-eu.com

دوستان وهموطنان عزیز

برای اولین بار دل آقا سرود هنرمند محلی خوان کشور در سفر اروپائی خود به دیدار شما در کشور اتریش می اید

اگر ارزو داریند در این شب از آهنگ های شاد این هنرمند لذت ببرید پس از همین حالا تکتهای خویش را از مغازه های افغانی بدست اورده برای خود جاهای مناسب را ریزرف نمایند بلی وعده ما بتاریخ 19 ماه جون ساعت شش شام در تالار موزائیک ناحیه 21 شهر وین

بیشتر بخوانید...

دیوار-دوکتور شهیر نثاری

akis-eu.com

دوکتور شهیر نثاری: اهدا به پیکر پاک شهیدان دیروز و امروز وطنم ! سیاست شوم دشمنان ظالم و خونخوار روزانه و بی شمار قربانی میگیرد. به پیشگاه هموطنان معصومیکه با ظالمانه ترین شیوه های ممکن قربانی میشوند !

بیشتر بخوانید...

کریمی استالفی: آقای هاشمیان ، با خصومت های شخصی ، روند تظاهرات مردمی را برهم نزنید!

جناب هاشمیان !

در هفته ی جاری ، بر نامۀ های مسکینیار ، امیری ودُر فشانی های شما را بدقت گوش دادم ، نتنها بحال شما ، بلکه بحال ملت بخون تپیدۀ خود سخت متألم شدم .

استاد عزیز! با همه احترامی که بموی سپید شما دارم ، اما صادقانه حضور شما عرض میکنم که ، تحلیل ها ، نظریات و پشنهادات شما ، همه و همه ارزشهای علمی و عقلی را زیر سوال می برد . من نمی خواهم درینجا وارد جزئیات شوم . شما حق دارید ، از طالبان وحشی ، حکمتیار قاتل ، حقانی مزدور ، به همان اندازه ای که خدا عقل برای تان عنایت فرموده ، دفاع کنید و آنها را « مقاومت مسلحانۀ ملی » یاد کنید ، مگر حق ندارید ، بنابر خصومت های شخصی ، روند تظاهرات ملت ما را مانع شوید ، زیرا شما با وجود این همه لاف و پتاق علمی ، تا هنوز معنی کلمۀ « ملی » را نمی فهمید .

بیشتر بخوانید...

این قانون مشکل آفرین است نمی پذیریم

akis-eu.com

بتاریخ27 اپریل سالجاری از طرف نهاد دفاع از حقوق بشر ، بخاطر قانون جدیدی که مطرح و نافذ میگردد و در ان شرایط زنده گی را برای مهاجرین  در کشور اتریش نهایت دشوار میسازد

سازمان دفاع از حقوق بشر با  حزب سبزهای اتریش اداره  ازیل ام نوت انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا کانون فرهنگ افغان دراتریش  دیا کونی کریتاز ازیل کوردناتسیون و سازمانهای بیشمار دیگر از ناحیه ششم وین تا پارلمان اتریش راه پیمائی نموده ودر انجابااعضا ی مخالف  دولت وعضو پارلمان گردهم امده نارضایتی خویش را از پروسه این قانون که نهایت دشوار یها را برای پناهجویان و سایر مهاجران مهیا می سازد ، اعلام نمودند

بیشتر بخوانید...

سخنی چند با محترمه مستوره هاشمی متصدی برنامه ی "مادر" در تلویزون" پیام افغان"

akis-eu.com

  در آستانه ی روز میمون و خجسته ی مادر به قدر دانی ازمقام گرامی مادر با عرض ارادت با سوالات نزد ژورنالست، شاعر، نویسنده وبرنامه ساز موفق پرو گرام مهر انگیز و دلنشین مادر تلویزون "پیام افغان" خانم مستوره هاشمی مراجعه نموده ام تا جواب های شانرا یکجا با خوانندگان عزیز به خوانش میگیریم.

خانم مستوره فرزند کابل است با پسر جوانش در قطار سایر هموطنان مهاجر ما در کشور آلمان زندگی دارد.

بیشتر بخوانید...

از روزمقدس مادر دراتریش تجلیل بعمل آمد

akis-eu.com

  بنابر دعوت کانون فرهنگ افغان دراتریش ، انجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا  ، انجمن سید جمال الدین وفصلنامه بانو از روز جهانی مادر تجليل شايان بعمل آمد.

مادرچون الماس گرانبها، بهترين تحفه طبعيت است که از روز اول خلقت به هرانسانی اعطاء شده و بدون درنظرداشت مرزهای نژاد پرستانه وبه دور ازهر گونه اختلافات طبقاتی وفرهنگی به مستمند وثروتمند به يک نوع بخشايش يافته است، مادر رنگ نمی شناسد ودر پيشگاه مادر هيچ گونه تعلقی بجز تعلق مادر به فرزندش وجود ندارد وفشرده آنکه مادر جوهر زنده گی وگوهر نايابی ايست که سازنده جهان وتابلوی پروردگار است.

بیشتر بخوانید...

مرواريد گمشده- صالحه وهاب واصل

akis-eu.com

نخستين مجموعهى سروده هاى

خانم صالحه وهاب واصل «واهب»

 

مرواريد گمشده

عنوان گزينه يى از سروده هاى خانم واهب محترمه «صالحه وهاب واصل»است كه اخيراً در شهر ليموژ کشورفرانسه توسط انتشارات باميان به همت محترم عارف عزیز به تیراژ پنجصد نسخه به چاپ رسیده است.

بیشتر بخوانید...

جام گهر بار - صالحه وهاب واصل

akis-eu.com

چو موج سـرخوش مستم خـروش کارمنست

زهــــرچه بود گسستم غــــم تــو یــار منست

بلنــــد کرده ام از پیــچ و تاب زنــدگی ســــر

که سجدۀ رهت امیـد بــــاربــــار منسست

بیشتر بخوانید...

جام گهر بار - صالحه وهاب واصل

akis-eu.com

میــان صد هـــزاران عــاشقت هستـــم خـریــــدارت

بکن لطفی که هستــم سال هــا شــــد والـــه و زارت

مرا زان یک نگــــاهت جلــوه یی کــافیست میــدانی

که چون من هر طرف افتاده است صد ها گرفتارت

بیشتر بخوانید...

غبطۀ غــــول ، از سُرنای دیورند!

akis-eu.com«اهدآ میکنم به آن اندیشمندان بلوچ ، که غبطۀ غول را از سرنای دیورند در جلسۀ لندن شکستند و خواهان یک کشور ی با هویت بلوچی شدند ».

وحشی بیابانگردی بودم ، بار بار در بین برادران خراسانی وسیکها ، چون بُزی بی سر ، در میدان بُز کشی ، دست بدست می شدم ، گاهی غلام یکی و گاهی نور چشمی دیگری بودم ، حفظ سُنت های قبیلوی ، خودسری ، یاغیگری و خود فروشی ، یکی از خصایل ارثی من بود ، که هیچگاه اجازه نمیداد ، تا با خراسانیان فرهود ، ثابت قدم ، راسخ ، ومدغم باشم .

بیشتر بخوانید...

بهشت زیر پای مادران است

akis-eu.comکانون فرهنگ افغان وفصلنامه بانو در نظر دارند تا این مقدس روز را باکنسرت جالب ودیدنی حفیظ کرونگر وهنرمندان مهمان با موسیقی افغانی وبرنامه خاصی تجلیل بدارند

بنآ از جناب محترمه /محترم خواهشمندیم تا با فامیل خود رونق بخش این محفل گردیده تااز مقام والای مادر مشترکا تجلیل بعمل آریم

تجلیل از روز مقدس مادر یک برنامهء دعوتی میباشد,فقط خانواده های محترم میتوانند در این برنامه رایگان شرکت نمایند

وعده دیدار

شنبه 14 ماه می

بیشتر بخوانید...

قابل توجه هموطنان محترم مقیم اتریش

akis-eu.comبخاطر مصروفیت سالم جوانان ، کانون فرهنگ افغان وانجمن همبسته گی با مهاجران افغان ، مسابقات ورزشی فتبال را تحت نام جام دوستی وهمزیستی در کشور اتریش ، بتاریخ11.06 در استدیوم ورزشی

Sportplatz des SC Columbia
Überfuhrstraße 2B

راه اندازی می نماید.

بیشتر بخوانید...

کاین چنین رفته است درعهد ازل تقدیر ما !

akis-eu.comامروز صبح تازه به دفتر رسیده بودم ، هنوز سرو صورتم را از نقاب پرُ برکت گرد وخاک شهر ، خود تکانی ویا گرد گیری نکرده بودم که سر و کلهء مدیر ما که از عجله و وارخطائی لبریز بود پیش رویم سیز شد و بدون سلام وکلام فریاد زد که " آمده ، آمده هله زود باش برو ، برو خودش به پای خود آمده وقت را تلف نگو ، بدو ، بدو ."من که اصلا ً از دیدن چهرهء مدیر ما مات وهک و پک شده بودم با خود گفتم خدا خیر کند باز کدام جان به سیر و سر به گورمیخواهد در خرابی خود و بربادی دیگران مدت اقامت جنگیها و بنگیها را تمدید کند.

بیشتر بخوانید...

آگهی عُرس مولانا

akis-eu.comقرار است (خانۀمولانا در فرانکفورت) برای بار نخست در کشور آلمان ،عرس مولانا جلال ا لدین محمد بلخی رابه تاریخ هفتم ماه می در شهر فرانکفورت برگزار کند. از پژوهشگران و فرهیختگانی که مایل به شرکت در این بزم انس باشند و یا خواسته باشند مطالبی پیرامون شعر و اندیشۀ این پیامبرعشق تقدیم بدارند؛ تمنا می گردد تاتاریخ پنجم ماه اپریل ما را به نشانی زیر آگاه سازند:
Sanam.anbarin@hotmail.de
صنم عنبرین دبیر فرهنگی خانۀ مولانا

تجلیل نوروز با سمأ و سرور در اتریش محشرانه شد ! .

akis-eu.comگزارش شعبه ادبیات کانون فرهنگ افغان در اتریش.

کانون فرهنگ افغان در اتریش ، همه ساله از روز های ملی و تاریخی کشور ، با براه اندازی محافل با شکوه ، تجلیل بعمل آورده است . امسال نیز به مناسبت نوروز پر میمنت و فرخندۀ 1390 شمسی ، محفل با شکوهی را ، همراه با دو هنر مند عزیز و دوست داشتنی ، فرشته جان سما ، که حنجرۀ بی بدیلش آنرا محبوب دلها ساخته و ولید جان سرور ، که آهنگهای شاد و شور انگیزش تماشاچیان را به هیجان می آورد ، در سالون بزرگ موزائیک شهر باستانی ویانا برگزار نمود

بیشتر بخوانید...

پیام سپاس وامتنانیه!

برادر نهایت عزیز و گرامی ام جناب غوث الدین ( میر ) رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش.

هیت رهبری بنیاد فرهنگ سرزمین آریانا مقیم شهر ویانا از خدمات قابل قدروخستگی ناپزیرشما در تجلیل از

بهارسال نو ۱۳۹۰خورشیدی به دیده قدرنگریسته بدین مناسبت بهترین شاد باش ها و تمنیات نیک خویش را به شما و فامیل محترم شما از صمیم قلب مبارک باد می گویند .

برادرمحترم آغای ( میر) من امیـد وارم سال نـو سال پـیام آور وحدت وهمبستګی تمام نهاد هـای اجتماعی

بیشتر بخوانید...

شماره هفدهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان (بانو) از چاپ برآمد.

akis-eu.com

هموطنان وهم زبانان فرهنگ دوست!

با مسرت به آگاهی رسانيده ميشود که: شماره هفدهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان ( بانو) از چاپ

بانو

فراخوان جشن نوروزی سال 1390 خورشيدی

آمدت نوروز وجشن نوروزی فـــراز

کامگارا کا ر گيتی تازه از سر گير باز

برای دیدن اعلامیه لطفاً اینجا کلیک بفرمایید.

akis

akis-eu.comهموطنان عزيز؛

دوستان حوزه تمدنی ما؛

نوروز که ازهزاران سال بدينسو با برگذاری مراسم ويژه نوروزی توأم با سرور وشادمانی درسرزمين کنونی ما افغانستان تجليل می يابد، ميتوان آنرا ِنماد همسويی و همگرايی فرهنگی دانست.

کانون فرهنگ افغان در اتريش، انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان وکارکنان فصلنامه بانو ميخواهند به مناسبت گراميداشت نوروز باستانی در حالی که سازمان ملل متحد نيز اين رويداد فرهنگی را به رسميت شناخته است، جشنواره وهمايش بزرگ فرهنگی را در کشور اتريش به تاريخ 25 مارچ 2011 برگزار کند.

بیشتر بخوانید...

نوروز

akis-eu.comعمریست ز چشم همه پنهان شــــــده نوروز

بس زخم جگر خورده چه داغان شده نوروز

سی سال به پشت در ما امــــده با شــــوق

بر گشته و از کرده پشیمان شــــــتده نوروز

هر سال به اندیشــــــۀ صلح آمـــــده از راه

صد سنگ جفــا خورده گریزان شده نوروز

بیشتر بخوانید...

دعا کنیم ، بهار بی غبار برگردد !.

« نتوان دل شاد را به غم فرسودن

وقت خوش خود بسنگ محنت سودن

کس غیب چه داند که چه خواهد بودن

مِی باید و معشوق و به کام آسودن »

قرنها پیش ، نیاکان فرهود مان ، برای حفظ ارزشهای غرور آفرین شان ، با برگزاری جشن های متعدد ، غم و اندوه را در خانه های شان راه نمیدادند و از طبیعت زیبا لذت می بُردند ، و نخستین بامداد  بهار را ، آغاز امُید بخش دیگری در زنده گی خود دانسته ، با افراشتن درفشهایی از یگانگی و همبستگی ، عشق ورزی با یکدیگر  بنمایش می گذاشتند . از زنده گی نیک و سعادتمند ، پاسداری و به طبیعت سرشار از زیبایی ها عشق می ورزیدند.

بیشتر بخوانید...

از روز جهانی بین الملی زن تجلیل بعمل آمد!

akis-eu.comبگرامیداشت ازهشتم مارچ روز جهانی زن بتاریخ یازدهم مارچ ۲۰۱۱ در شهر ویانا مرکزکشوراتریش محفلی ازطرف بنیاد فرهنگ سرزمین آریانا غرض پزیرائی تعداد کثیری ازهموطنان ما همراه با خانمهای شان بشمول مهمانان ایرانی و اتریشی ترتیب یافته بود تجلیل بعمل آمد.
محفل باشکوه با سخنان پـرشورمحترم تاج محمد ( فعال ) رئیس بنیاد فـرهـنگ سرزمیـن آریانا درحالیکه با کف زدنهای حاضرین بدرقه می شد آغازیافت.
محترم ( فعال ) طی صحبت خویش افزودند. من دریکی ازگزارشهای سازمان حقوق بشرمطالب زیـررا مطالعـه نمودم خواستم آنرا بدون کم وکاست به اطلاع شما عزیزان برسانم.
درگزارش آمده است : - درهیچ جامعه عقب مانده زنان از امکانات مساوی با مردان برخوردارنیستـند علی الرغم تلاش ها این دو جنس در دنیای نا برابری بسر می برند . بطورمثال ۱ زنان ۷۰ درصد جمعیت فقیر دنیا را تشکلیل می دهنـد.
۲ در بسیاری از کشورهای جهان زنان دارای حقوق مساوی با مردان نیستند

بیشتر بخوانید...

خجسته باد هشتم مارچ روز همبسته گی جهانی زنان

akis-eu.comبانوان عزيز؛
ما درآستانه هشتم مارچ روزهمبسته گی جهانی زنان قرار داريم، قبل برهمه به نماينده گی دست اندر کاران فصلنامه بانو، انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکانون فرهنگی افغانها در کشور اتريش بهترين شادباشها وتمنيات نيک خويشرا به پيشگاه زنان رنج ديده کشور دوست داشتنی ما افغانستان وقاطبه خواهران ومادران مان تقديم داشته ومتنمی ام تا در پرتو اين روز خجسته در کارزار مبارزه اجتماعی ودفاع از حقوق ومنافع صنفی وقشری تان پيروزمندانه بدر آييد و در زنده گی خانواده گی سعادتمند باشيد!

بیشتر بخوانید...

اعلام همبستگی

akis-eu.comیک گام مثبت به سوی احقاق دموکراسی، حق و شرف مردم افغانستان

حدود شش سال قبل با اهتمام و تلاش شخصیت هایی با هویت های روشن و معلوم االحال خارجی افغان تبار در کشور، انتخابات پارلمانی راه اندازی گردید و در آن به مراتب بیشتر از مردم و فعالان جامعه ی مدنی و احزاب سیاسی ؛ زمینه برای اشتراک افرادی که به دموکراسی – ترقی و تعالی در کشور معتقد و باورمند نبودند ، عمداً یا طبعاً مساعد گردید.
بیشتر بخوانید...

گفتگو و تبادل نظر جمعی از هموطنان ، پیرامون فراخوان ملی !.

گزارشگر شعبه ادبیات کانون فرهنگ افغان در اتریش .
امروز تاریخی 20 فبروری سال 2011 جمعی از هموطنان عزیز مان بنابر دعوت کانون فرهنگ افغان ، در شهر ویانا پایتخت اتریش دور هم جمع شده و پیرامون فراخوان ملی ، به بحث و گفتگو نشستند . جلسۀ نامبرده سر ساعت سه بعد از ظهر ، بریاست ریئس کانون فرهنگ آغاز و الی ساعت هشت شب دوام یافت.
در ابتدا غوث الدین میر ، روی طرح ، اهداف و مزایای فراخوان ملی به حاضرین توضحات مفصلی ارایه و به سوالات حاضرین با حوصله مندی جواب دادند.
بیشتر بخوانید...

ضمیمۀ شماره دوم ، در رابطه به (فرأخوان ملی)!

akis-eu.comهموطنان عزیز!
انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا ، در طول دو هفته ای که گذشت ، با روحیۀ عالی و مصمم ، بخاطر تسریع و سازماندهی هر چه بهتر فراخوان ملی ، جلساتی را در داخل و خارج کشور، با تعدادی از متنفذین قومی ، دانشمندان و اهل خبره دایر نمود . در نتیجه ، خوشبختانه باید گفت : فرأ خوان ملی از طرف بسیاری از انجمن ها ، بخصوص انجمن های افغانها ، در شهر های کسل و بن آلمان ، مورد تائید و پشتیبانی قرار گرفت .
بیشتر بخوانید...

اطلاعیهء انجمن همبسته گی با مهاجرین افغان در اروپا در رابطه به فراخوان ملی

akis-eu.comهموطنان عزیز!
  چندی پیش انجمن همبسته گی  با مهاجران افغان دراروپا ، اولین پیام حرکت خدمت گزاران مردم را ، زیر نام فراخوان ملی به نشر رسانید. متن این فراخوان ، همزمان  بر علاوۀ سایت های  انترنیتی  و شخصیت های مسقل فرهنکی و سیاسی ، به تلویزیونهای آریانای افغانستان ، تلویزیون پیام افغان ، برنامه سازان سیاسی فرهنگی چون آقای عباسی، زن وحامعه زهره یوسف، پنجره اروپا، به تلویزیون  طلوع و شمشاد و تلویزیون آریانا در داخل افغانستان فرستاده شد. از جملۀ این بنگاه های نشراتی تنها و تنها تلویزیون آریانای افغانستان ، به  مسوؤلیت آقای نبیل مسکینیار، به پخش و نشر متن فراخوان ملی پرداختند و خود  نیز با آن اعلام همبسته گی نمودند.  همچنان بیشترین سایت های انترنیتی نیز  با نشر این فراخوان موضعگیری ملی خویش را به نمایش گذاشتند ، که مورد تقدیر اند.
بیشتر بخوانید...

گفت وشنود فضل الرحیم رحیم با خانم صالحه وهاب واصل ، مدیر مسوول مجله بانو

akis-eu.comاینک شماره شانزدهم مجله بانو بدسترس قرار گرفته اگر برگردیم به آغازین روز های که اندیشه نشر بانو در حال شکل گرفتن بود ، چگونه نام بانو برگزیده شد و چی زمانی بود ، نشر بانو طرح کی ویا کیها بود روی کدام هدف و نخستین شمارهء آن چگونه و با همکاری قلمی چی تعداد از قلمبدستان وبا کدام امکانات مادی ازچاپ برآمد ؟ نخست از همه سلامهای گرم خود را توأم با حرمت نهایت خدمت همه خوانندگان این گفتگو تقدیم داشته آرزو میبرم باتعقیب کلی گفتگو الی انجام با ما بوده مارا از همراهی شان مفتخر سازند.
بیشتر بخوانید...

ارائهء نظر پیرامون فراخوان «ملی» یکتعداد هموطنان ما!

اگر درمجموع فراخوان این هموطنان مطالعه گردد،مطالبی درآن گنجانیده شده است که آرزوی هرفرد افغانستان عزیز است ، بخاطراینکه درکشورجنگدیدهء ماسالهااست جنگ خانمانسوز وتحمیلی جریان دارد،روزبروز مردم ما تحت نامهای مختلف بقتل رسیده وهنوزهم میرسند،کشورویران گردیده وتمام تاسیسات بنیادی وضروری آن ازبین برده شده است،دارائیهای مردم چوروچپاول شده ،به ناموس مردم تجاوزشده ،مردم به مهاجرتهای اجباری مجبورشده وغیره ،این همه بدبختیها ازخارج بکشورومردمان ماتحمیل شده ولی توسط هموطنان من وتوتحت نظریات وتیوریهای مختلف ،سیستمهای مختلف عملی وتطبیق گردیده ومیگردد ،بسترمناسب برای تطبیق واجرای این اعمال همانا درجهء پائین سواددرکشور،فقر،بدبختی ، بیکاری ،بی اتفاقی ، بی اعتمادی وخلاصه درجهء پائین رشد کشوردرهمهء ساحات بنیادی جامعه وکشوراست .
بیشتر بخوانید...

بانو ، چراغ سبز پُر مهر روشنی

مجله بانو، که به همت زنان قلم بدست افغان در اروپا نشر میشود اینک شماره نشر آن به " شانزدهم" رسید . من از آغاز کار نشراتیش این مجله را در انترنت خوانده ام ویا اینکه دوستان لطف نموده اند آنرا برایم فرستاده اند.
بیشتر بخوانید...

در رابطه به ميکانيزم نظر خواهی پيرامون فراخوان ملی وانسجام بعدی اين پروسه

طوری که در متن فراخوان ملی آمده است : اين طرح "از سوی فرد ، گروه ، حزب و سازمان مشخصی نیست" وغرض تکميل وتعديل اين روند از همه گان به ويژه "دانشمندان عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، نظامی و فرهنگی کشور" مطالبه شده است " تا اندیشه های رهگشایانه و سازندۀ خود را ، بخاطر رسیدن به آرمانهای ملی ارايه وپيشکش بدارند". برای رسيدن به اين مأمول نياز است تا ميکانيزمی پيشنهاد شود تا هيچ يک از هموطنان خود را بيرون از قضيه احساس نه کنند و هريک خود درعمل بداند ومحقق شود که طرح از سوی اوست.
بیشتر بخوانید...

یاد داشت های مبرم در چهار موضوع

1 ـ توطئهء ترور عبدالرزاق مامون ؛ و واکنش ها
2 ـ رمان « کوچهء ما»ی دکتور اکرم عثمان و جنجال مربوط
3 ـ « فراخوان ملی» و « فراخوان ملی و مدنی و تاریخی »
4 ـ واپسین تقلای قبیله سالاری منحط و بازی های منحط تر

به نام پاک و شریف مردمان نجیب افغانستان !

بنده متأسفانه وقت و بخت آنرا ندارم که پیرامون هر مسأله و خبر و پیشامد روزانه تبصره و فضولی نمایم . اما استثناءً نمیتوان تأثر برداشت و دم نزد و درد کشید و « وای » نگفت !
بیشتر بخوانید...

تیزاب پاشی به روی رزاق مامون کار خفاشان سیاه دل است

akis-eu.comدر سالهای اخیر متن و مضمون خبر از کشور ما را انفجار ، ترور ، قتل ، تجاوز جنسی ، اختلاس وغیره مواردی نا پسند احتوا میکند که بیشتر از سوگ ، ماتم و غم احوال دارد تا یک خبر خوش . اضافه بر این همه قتل یکی پی دیگری از ژورنالیستان در نقاط مختلف کشور ما حکایت از یازید ن چنگال سیاه کوردلان برگلوی آزادی بیان است که در این راستا صادقان راه قلم و بیان هریک ذکیه ذکی ، سانگه آماچ ،عبدالصمد روحانی ، سلطان محمد منادی ، اجمل نقشبندی ، سید حامد نوری ، احمدجاوید و جان الله هاشمزاده جان های شرین شانرا از دست داده اند.
بیشتر بخوانید...

احسان لمر

هموطنان قدرمند و فرزانه جناب محترم مسکینیار و جناب محترم غوث الدین میر!

سلام و احترامات جداگانه بشما میرسانم وازینکه باین هیچمدان هم نامه ی جداگانه ارسال نمودید ودرفراخون ملی مرا شامل نمودید عمیقاً سپاسگذارم. در بین بحری هموطنان فرزانه این ذره اگر اجازه ی ابراز نظر داشته باشم، به اجازه شما مینویسم در سده های اخیر ما شاهد قربانی شدن هزاران گلدسته هایمان بودم که متاسفانه آن گلها را نتوانستیم دوباره دریابیم، خوب به هر صورت آنانیراکه امروزدراختیارداریم ازانرژی شان،استعداد شان و نیروی شان استفاده نمائیم.من با شما همنوا هستم که " حس اعتماد بین افراد جامعه را تقویت کرد." امید ما کارهای درین رستا بتوانیم.
بیشتر بخوانید...

نگاهی به فرأخوان ملی!

کریمی استالفی.

برادر بزرگوار جناب محترم آقای نبیل مسکینیار وجناب محترم غوث الدین میر !

نگرانی و خموشی یکی دو روزۀ من ، در برابر فرأخوان ملی ، به عنوان کسی که طرح مقدماتی این حرکت را ، یکی از بزرگترین و عالی ترین ارزشهای ملی دانست ، بخاطر این بود که ، مبادا پچپچه های مؤذیانه و حلقات مشکوک ، پیش از آنکه بشناسند ، بدشمنی برایند.
بیشتر بخوانید...

بنام خداوند جان وخرد

فراخوان ملی
akis-eu.com

هموطن عزیز!

آنچه در وطن مان می گذرد ، تو بهتر از من و همه بهتر از یکدیگر میدانیم . ضرورت به تشریح و تفسیر نیست . اما آنچه که ضرورت است و بسیاری از ما نمی دانیم ، راه بیرون رفت از دژ دژخیمان و نجات  وطن و هموطن من تو از چنگال ظلم ، ستم ، استبداد ، فقرو بی پناهی می باشد . از حدوث حادثۀ حاکمیت نا میمون دژخیمان ، برمیهن من و تو، تا امروز، شاعر شعر سروده ، قصه نویس ، قصه نبشته ، گزارشگر، گزارش تهیه نموده ، نوازنده نوای غم سرداده و سراینده سروده ، سیاست پیشه گان ، گاهی برای خود و گاهی به نفع گروه و حزب خویش و یا قوم و قبیلۀ خود ، یکی بر تارک دیگر مُشت خشم سرکوبگرانه و سنگ دشنام و ناسزا پُرتاب نموده اند و با افیون کلمات از موضع دین و بازی با دموکراسی خود را منجی جلوه داده اند.  به همین گونه بسیاری از هنرپیشه گان دیگر در تیاتر زمان و جامعه ، نقش های رنگارنگی بازی کرده اند . عده ای که در خارج از کشور مدعی خدمت بودند و سنگ خدمت به مردم را به سینه می کوفتند ، همینکه پای شان به کشور رسید خود به توجیه گر استبداد و ظلم ظالمان تبدیل گردیدند . بدین گونه سوگوارانه  باید گفت که ، هیچکسی پیدا نشد ، تا به مثابۀ طبیب مُدبر ، حاضر به تشخیص درد و تجویز داروی درد  جامعه گردد . بیشتر بخوانید...

کارنامه ئی دروغ و ابتذال

akis-eu.comضیا "مجید"

مدتی پیش نوشته یی زیر عنوان "کودتاها در افغانستان – کودتای نام نهاد محمد هاشم میوندوال " به قلم نصیرمهرین در سایت کابل نات به نشر رسید.در این نوشتار که شامل نه بخش میشود نویسنده بیشتر کوشیده است تا با رویکرد یک جانبه و سطحی بربنیاد مصاحبه های داود ملکیار،عضوخانواده ئی ملکیار و در رأس ان جنرال عبدالسلام ملکیار(خسربره ئی محمد هاشم میوندوال )، واقعیت ها و رخداد ها را چنان پرده پوشی وماست مالی کند که گویا تاریخ با آگاهی کامل و در کمال بیطرفی نوشته شده و عاری از هرگونه غرض و مرض، همه چیز به تحلیل گرفته شده است.

بیشتر بخوانید...

دبخښونکی خدای په نامه دخلکو دخد مت ګذارانو ملی خوزښت ملی بلن لیک

ګران وطنوال !
هغه څه چی زمونږ په ګران هیواد افغانستان کی تیرشو او لاتر سره کیږی ته له مانه اوټولو یوله بله سره ښه پوهیږی کوم چی هیڅ دویلو اوڅرګندولو نه دی . لاکن هغه څه چی ډیر اړین بریښی اومونږو ډیرو دهغه دخلاصون پرلاره باندی نه پوهیږو، هغه د غلیمانو له جونګړی اوکلا څخه دوتلو لار،دوطن ځما اودستا بی وزلی، ناداری اوبی کوری اوهستوګنځی دی . ددښمنانو دزور زیاتی دټیکاو اودمینځ راتلو په نه منلو سره سره بیا هم هغه څه چی ځما اود ستا پروطن باندی راپیښ شو،تر ننه پوری ګڼ شاعرانو شعرونه ویلی او لیکلی ، سازیانو د غم نغمی اوسرودونه اورولی ،غزل ویونکی غزلی ویلی دی ، سیا ستمدارانو کله دځان اوکله د خپل ډلی ټپلی ، کام ، قبیله ،اود پارټی د ګټو د تر لاسه کولو په خاطر یودبل په سر په سوکو او په تیګوسره وهلی اود ښکنځلوپه تیګو سره یو پربل باندی ګذارونه کړی اوپه ناسزا او آپینی ناروا ټکو اوالفاظو سره ددین له موقف اوددموکراسی سره په لوبه کی ځانونه برحق اورښتیانی ګڼلی اوشمیرلی دی.

بیشتر بخوانید...

یکی از راه حل های بنیادی اکثر چالش های موجود در کشور ، احیاء و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری است.

akis-eu.comطیکی از دوستانم که در یکی از کشور های غربی زندگی میکند ، گفت : « روزی حین عبور از جاده یی در شهر ( در شهر کوچکی که زندگی میکند) موترم با زباله دانی که کنار جاده نصب شده بود، تصادف کرد. پیاده شده از نزدیک ظرف زباله دانی را مشاهده کردم. بلی ! بسیار اندکی خراشیده شده و کمی از جایش بیجا شده بود ، با اندکی حرکت دوباره سر جاشد ».

بیشتر بخوانید...

فرهنـګ وارزش هـای آن درمراحـل تاریخ بشریت!

طوریکـه به همه ګـان روشن است طی دو دهه اخیـرفـرهنګ بـومی ودیـرینه ما با روی کارآمـدن رژیم مجاهـدین وطالـبان بیشترین صـدمه را متقبل شـده ازین رهګـذرخسارات سنګینی برپیکـرآن وارد ګردیده است . بخصوص هجـرت ملیون ها انسان فرهنګ دوست میهن ما دراثرجنګ های تنظمیی درکشورهای بیګانه می باشـد.

بیشتر بخوانید...

مصاحبه یی ذبیح الله امانیارژورنالیست آزادافغان بـا هنرمندبلندمرتبت، ظاهــرهــوِیـــدا
akis-eu.com

آنچه که احساسات فوق معمول خوانده میشود ودر وجود انسانی باعث ایجادگری میگردد، هنراست. همه بدنیا می آیند ولی تعداد اندکی هنرمند میباشند که آفرینشی در ادبیات وشعر وپیکره تراشی و نقاشی و سینما و موسیقی و. . . پدید میآورند. همه میتوانند به طور اکادمیک هنر را بیاموزند. مثلاموسیقی ر. ولی اگر استعداد ذاتی نداشته باشند به هیچ صورت یک موزیسین خوب نمیتوانند شد. آنهاییکه استعداد ذاتی ندارند، شاید بنوازند، بخوانند ولی درنواختن وآواز شان زیبایی وخلاقیت و ابتکاردیده نمیشود. همان است که آهنگهای شان کیفیت نداشته ومورد پسندواقع نمیشوند. شاید بتوان آنها را آوازخوان خواند، ولی به هیچ وجه هنرمند نمیتوان گفت. هنرآفرینی و زیبایی خلق کردن از توان استعداد های خارج میباشد مثلا در کشور هندوستان هزاران نفرآواز میخوانند، ولی هنرمندان واقعی کم اند. زیرا هنرآنست که تاثیر گذار باشد و احساسی را برانگیزد.

بیشتر بخوانید...

ازسـال (۲۰۱۱) میلادی در ناحیه 23 شهر وین تالار دونبوسکو تجلیل بعمل آمد .
akis-eu.com

بازهم کانون فرهنگی افغانهای اتریش جهت خوشی هموطنان عزیز برنامهء تجلیل از سال 2011 را در یکی از تالار های شهر وین بهمکاری بنیاد فرهنگ سرزمین اریانا وحضور دور از انتظارفامیلها و هموطنان عزیزمان جشن پرشکوهی بخاطر خوشی خانواده های مهاجر دراتریش برگذار گردیدو

بیشتر بخوانید...

مژده و تحفه فرهنگی سال نو 2011عیسوی
akis-eu.com

هموطنان وهم زبانان فرهنگ دوست!

با مسرت به آگاهی رسانيده ميشود که: شماره شانزدهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان ( بانو) از چاپ برآمد.
اين نشريه که به همت عالی زنان و مردان آگاه،خردمند وروشنضمير در اروپا آماده شده است،مطالب فراوان وزيربط به بانوان درآن مورد کنگاش وبازتاب قرارگرفته است،بیجا نخواهد بود که حلول سال نو عیسوی 2011 ونشر وچاپ فصلنامه بانو را به همه دوستان ومشترکين فصلنامه تهنيت و تبریک بگویم،سال پرميمنت ووقت خوش برای تان آرزو مينمايم.

باعرض حرمت

گرداننده گان وکارکنان فصلنامهء بانو

akis-eu.com/banoo

عدالت اجتماعی تامین کننده دموکراسی در جوامع بشری
akis-eu.com

عدالت اجتماعی وتعریف از آن: اشتراک مساعی تامین حقوق حقه همه ساکنان یک کشور بدون در نظر داشت رنگ ، پوست ، نژاد ، قوم ، ملیت ، و مذهب ، دین را احتوأ کرده که همه منحیث شهروند جامعه شناخته شده و از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردار میباشند.

بیشتر بخوانید...

فراخوان به یک کامپاین ملی، مدنی وتاریخی
akis-eu.com

سلیمان کبیر نوری

پاکستان باید به حیث کشور حامی تروریزم مجازات شود !!!

به جای پاکستان ؛ ملت ما مجازات میشود

چه باید کرد؟

درین جا میخوانید:

- قطعنامه های شورای امنیت در مورد تروریزم در افغانستان.
- وضع افغانستان به کدام مسیر کشانیده شد؟؟
- دوسیه ی افغانستان به پاکستان تحویل داده میشود!!
- ملت ما چرا باید به مجازات محکوم باشد؟
- فرصت طلایی!!

بیشتر بخوانید...

نفس تنگی کابل همه روزه قربانی میگیرد
akis-eu.comنویسنده: دکتور شهیرنثاری

معضل آلودگی هوای شهر کابل را نباید به سادگی گرفت:

از مردم شهر کابل و سایر شهر های بزرگ کشور این تنها بم های کنار جاده و انتحاری نیست که قربانی میگیرند. این مردم در پهلوی هزاران بدبختی و مشکلات حیاتی که دامنگیر شان است، سال تمام به مشکل جدی آلودگی هوا نیز دچارند.

چونکه در سال های اخیر مقدار و دفعات بارندگی در فصل های خزان و زمستان بسیار کاهش یافته است، مردم به مشکلات صحی حادتر دچار شده ، بیشتر متوجه این معضل بزرگ میشوند.

بیشتر بخوانید...

میزان نیازمندی به تداوم حضور نیروهای خارجی در افغانستان
akis-eu.comنویسنده: دکتور شهیرنثاری

دقیق همین تابستان گذشته بود که یک هموطن جوان سرباز از من خواهش کرد تا اگر باشد کسی را بشناسم در یکی از موسسات غیر دولتی برایش کار بجویم .

وقتی از عاید ماهوارش پرسیدم ، از دریافت چیزی حدود هشتاد الی نود دالر در ماه برایم تعریف کرد. نسخهء پاره ویادداشت های صحی عضو فامیلش را از جیب بیرون کرد ( ارزش معاینات و تداوی حدود چهار ماه عاید ماهوارش) .

بیشتر بخوانید...

هدا به مناسبت شصت سالگی پرُ بار و پرُ افتخار هارون یوسفی اهل ادب و طرب کشور ما افغانستان
akis-eu.com

هارون یوسفی ، باهمه مشکلات که سرراهش بود بلاخره شصت ساله شد !

با علنی شدن این خبر که هارون یوسفی ، شصت ساله شده دیگر هیچ چیزی در هاله ابهام ، هیچ چیزی برای پشت سرگوی و غیبت و هیچ چیزی برای کشک دادن و تعقیب مخفی و علنی در مورد زندگی نیم قرن و یک چارک این آدم( چیزفهم @لحظه دان.com) باقی نمانده زیرا او روز شنبه مصادف به 18 دسامبر 2010 میلادی در شهرwww لندن کشور انگلیسها.com در حضور داشت ریش سفیدان ، موی سفیدان و پیچه سفیدان کار دان و کار آگاه حاضر شد و به شصت سالگیش بدون شکنجه ،جبر و فشار سیاسی ، اقتصادی ، روحی و اجتماعی اعتراف نمود . حاضرین مجلس که با انصاف میانهء خوبی دارند با رای اکثریت آرا فیصله نمودند که ازهمین روز به بعد دیگر کسی حق ندارد او را هارون جان یوسفی قند ، خطاب نماید . زیرا قند در حال حاضر یکی از اقلام وارداتی در کشور ما محسوب می شود.

بیشتر بخوانید...

جشن عید دردفتر کانون فرهنگ افغانهای اتریش
akis-eu.com به ابتکار محترم غوث میر رئیس کانون فرهنگی افغانهای اتریش ، بتاریخ 20.11.2010 جشن پرشکوهی بخاطر خوشی خانواده های مهاجر دراتریش برگذار گردید.

دراین محفل که ساعت 6 شام اغاز گردید والی ساعت یک شب ادامه داشت ، تعدادکثیری از خانواده های افغان با شور وشوق فراوان شرکت نموده بودند.افغانهای شرکت کننده همه باآوردن غذا های رنگارنگ ، اطفال با پوشیدن لباس های ملی وطنی ایشان به زیبا خاص این محفل افزوده بودند.

بیشتر بخوانید...

گرامیداشت ازشخصیتی که ناله می نوشت ... !
akis-eu.com

« دانی تو عمق دریا ؟ من آنچنان عمیقم

یاد خدا ندانم ، در خود چنان غریقم ...

بالله که خود ندانم ، آن به که تو نپرسی

از دین مذهب من ، از راه و از طریقم »

بیشتر بخوانید...

چگونه میتوانیم یک فضا دوستی وهمبسته گی را در بین جوانان افغان دراتریش بمیان آریم
akis-eu.com بنا به دعوت محترم غوث میر ، بتاریخ 14.11.2010 یکتعداد زیادی از سازمانها و شخصیت های سیاسی واجتماعی ، اعم از بزرگان و جوانان گردهم جمع گردیده و روی پیشنهاد محترم میر که چگونه میتوانیم یک فضا دوستی وهمبسته گی را در بین جوانان افغان دراتریش بمیان آریم، به بحث ومذاکره نشستند.

بیشتر بخوانید...

سپاس و ارج گزاری از حضوربه هم رسانی تان بتاریخ ششم نوامبر در بخ هوتل
akis-eu.com

جناب محترم ( غوث الدین میر ریس کانون فرهنگی افغانها در اتریش ومسوول انجمن همبستگی با مهاجران افغان در اروپا )

نهایت خرسندم که در جشنواره ای فرهنگی با هنرمندان موسیقی افغانستان ومراسم  گشایش وتوزیع  کتاب موسیقی ستاره های آریانا ومعرفی اولین سی دی اينجانب بنا بر دعوت ومیز بانیی محترم نذیر حیات اشتراک ورزيده بوديد.
سازماندهنده گان این جشنواره صمیمانه آرزومند اند تا برای ارایهء بهتر همچو محافل، محسنات، وخلا های این محفل را بدانند،ما انتظار نظریات ویا پیامهای تانرا با استفاده از آدرس  داده شده داريم. بیشتر بخوانید...

جشنوارهء فرهنگی گشايش کتاب ستاره های آرياناپروتوکولهای همکاری مشترک فی مابین کانون فرهنگی افغانهای مقیم اتریش , انجمن همبستگی بامهاجران افغان در اروپا, شورای مهاجران افغان در المان , کانون فرهنگ افغان در بلجیم و اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند
akis-eu.com akis-eu.com
محترم میرومحترمه صالحه واصل وهاب حین عطا تحایف از طرف کانون فرهنگی افغانهای اتریش وفصلنامه بانو به محترم وفا ویراستار ومحترم دژم نوسینده کتاب ستاره های اریانا
akis-eu.com

در حاشیه جشنواره هنری ستاره های آریانا ، بمنظور گسترش همکاریهای فرهنگی اجتماعی ، ریاست کانون فرهنگی افغانهای اتریش تلاش نمود تا میان کمیته های فرهنگی واجتماعی در اروپا ، پروتوکولی عقد گردد ، روی این پشنهاد ، فی مابین نهاد های ، شورای مهاجران افغان در جمهوری آلمان ، اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند ، انجمن فرهنگی افغانها مقيم کشور بلجيم و فصلنامه ( بانو ) نشريه فرهنگی وسياسی زنان افغانستان در اروپا ارگان نشراتی انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا به تاريخ 6 نوامبر 2011 پروتوکولهايی همکاری عقد گرديد .

بیشتر بخوانید...

عقد پوتوکولهای همکاری مشترک
akis-eu.com

بمنظور گسترش همکاری فرهنگی واجتماعی ميان اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند و نهاد های مماثل چون شورای مهاجران افغان در جمهوری آلمان ، کانون فرهنگی افغانها درکشور اتريش و انجمن همبسته گی در اروپا ، انجمن فرهنگی افغانها مقيم کشور بلجيم و فصلنامه ( بانو ) نشريه فرهنگی وسياسی زنان افغانستان در اروپا به تاريخ 6 نوامبر 2011 پروتوکولهايی نشانی وعقد گرديد.

بیشتر بخوانید...

جشنوارهء فرهنگی گشايش کتاب ستاره های آريانا و کنسرت هنرمندان موسيقی موفقانه برگزارشد
akis-eu.com

روز شنبه 6 نوامبر 2010 بخ هوتلBach hotel درکشور آلمان شاهد برگزاری باشکوه جشنواره فرهنگی باهنرمندان موسيقی افغانستان بود، اين جشنواره در حقيقت مراسم گشايش، معرفی وتوزيع کتاب موسيقی ( ستاره های آريانا) يا مجموعه تصويری زنده گی نامهء هنری، هنرمندان موسيقی افغانستان نوشتهء آقای احمد بشير دژم بود، کتاب به همکاری بخ هوتل ( آقای نذير حيات) اقبال چاپ يافته و بعد از اين بدسترس علاقه مندان قرار دارد.

بیشتر بخوانید...

عقد پوتوکولهای همکاری مشترک
akis-eu.com

بمنظور گسترش همکاری فرهنگی واجتماعی ميان اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند و نهاد های مماثل چون شورای مهاجران افغان در جمهوری آلمان ، کانون فرهنگی افغانها درکشور اتريش و انجمن همبسته گی در اروپا ، انجمن فرهنگی افغانها مقيم کشور بلجيم و فصلنامه ( بانو ) نشريه فرهنگی وسياسی زنان افغانستان در اروپا به تاريخ 6 نوامبر 2011 پروتوکولهايی نشانی وعقد گرديد.

بیشتر بخوانید...

فضل الرحیم رحیم، خبرنگار آزاد با
با فرشته سما ، آوازخوان خوش صدا و غزلسرای با نام کشورما افغانستان.
akis-eu.com

خانم فرشته سما ، اینک دو دهه است که دور از وطن آبائی اش افغانستان ، در کشور المان ، زندگی میکند . در این مدت ارایه های هنری او نه به شمار روز ها بلکه با دقت و کیفیت ماندگار هنری همراه بوده که به همین دلیل است که دل دوستداران موسیقی را هر آهنگش مجذوب خود ساخته است . گفت و شنودی داشتم پیرامون فعالیت هنریش که تو صاحب دل خواننده را فرا می خوانم به خوانش متن این گفت و شنود

بیشتر بخوانید...

اطلاعیه!
akis-eu.com

« سر سودا زده امروز مرا خواهد کشت

این همه در غــم نا آمده فــردا که منم »

 

 

شعبه ادبیات کانون فرهنگ افغان در اتریش با همکاری انجمن همبسته با مهاجران افغان در اروپا و انجمن فرهنگی سرزمین اریانا

جاودانه ماندن خاطرات عزیزان از دست رفتۀ مان ، به تجلیل و تکـــریم نیازمند است .

بیشتر بخوانید...

در سوگ پدر

akis-eu.com نمیدانم چـــرا شــــد خیــره چشـمـم؟
مگر دزد قضا نــورش ربـوده است
چرا تـاریک شــد دنیــــای قلبـــــم؟
چرا بغض غـم انــــدر سینــه دارم؟
چرا فـــریــاد میپیچــــد گـــــلویـــم؟
چــرا پــــر زاتش درد است جانـــم‬

بیشتر بخوانید...

آقای غوث الدین میر، هیات رهبری کانون فرهنگی افغانها در اتريش وانجمن همبسته گی!

akis-eu.com

اجازه دهید تا نخست از همه از نیت نیک و احساس پاک شما که در مورد ایجاد نماینده گی کمیته ملی المپیک افغانستان در اروپا و کمیته سراسری ورزشکاران اروپا با ارسال نامه پر از لطف و محبت تان ابراز داشته اید به نماینده گی از کمیته رهبری ورزشکاران افغان در اروپا از شما اظهار سپاس وقدر دانی نمایم

بیشتر بخوانید...

فرهنگی فرهیخته و گرامی جناب .....

akis-eu.com

در نظر داریم (انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا, کانون فرهنگ افغان دراتریش,فصلنامه بانو وسایت انترنیتی اکیس ) به گرامیداشت در گذشت شاعر عزیز مان بیرنگ کوهدامنی ، محفل شب شعر را در تاریخ 5 دسمبر در شهر ویانا برگزار نمایم .

موضوعرا قبلاً با جناب شما در میان گذاشته و امید واریم تا از حضور رسانی خود درین محفل ما را اطمینان بخشید . 

بااحترام
غوث الدین میر

رئیس کانون فرهنگ افغان در اتریش
مسوول انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا
وصاحب امتیاز فصلنامه بانو

پیامء تسلیتء کانون فرهنگی افغانهای اتریش , انجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا,هیات تحریر فصلنامهء بانو وسایت انترنیتی اکیس

akis-eu.com

خواهر گرامی صالحه جان واصل وهاب مدیر مسوول فصلنامه بانو. با تآسف اطلاع حاصل نمودیم که پدر محترم شما الحاج محمد غوث شخصیتء فرهنگی و اجتماعی کشور داعی اجل را لببیک گفته به رحمتء حق پیوسته است.

انا لله و انااليه راجعون  می خواهم وسیلتاٌ مراتب تاٌثر عمیق و غمشریکی خود را بمناسبت وفات پدر مرحوم شما برای شخص خود تان و تمامی اعضای خانواده محترم شما ابراز نمایم .ازخداوند برای مرحومی بهشت برین و روح شاد استدعا نموده , برای خودات و خانوادهء محترم تان صبر جمیل خواهانم

غوث الدین میر
بنمایند گی از هیات رهبری کانون فرهنگ,
انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا
وهیات تحریر فصلنامه ء بانو

بیشتر بخوانید...

ممثل ، دایریکتر و صورتگری  با جاذبه ئ از  عشق و ا مید جهان فانی را وداع گفت

akis-eu.comنبی هنر مل کاکر,  نقا شی که بوسیله ئ  توا نا ئی و خلا قیت هنر مندا نه اش با جا ذ به ئ از عشق و امید و با حرکا ت موزون  مویک در امیزیش رنگها جلوه ها ی زیبا ئی را به تصویر می کشید که دل هر بینند ه از دیدن  تابلوی ها ی نقاشی شده ئ او در لابلای موجها آرام ،  آرام  در عظمت زیبا ئی  طبعیت ،آنقدر  به پیش میرود که مالا مال از ذوق و حیرت  می شود. چرا ارایه های هنری  هنر مل ، اینقد ر  جذ اب  اند  نبی هنر مل که در سن 63 سا لگی جهان فانی را وداع گفت از دوره ها ی نو جو انی علا قه  به هنر رسامی دا شت تا ا ینکه  شوق و علاقه اش روز تا روز  به این هنر  او رامجبور  می سا زد تا  از قلم  پینسل اسکیچ و پرداز نخستین  تجربه  هایش را انجا م دهد از هما نجا بود وی با اطمینا ن گا م های  را در این را ستا  بر دا شت و مو ضو ع  کا ر نقا شی  خود را  طبعیت  انتخا ب  کرد که نتنها  مو ضوع  کار  بلکه  به گفته ئ  خود ش طبعیت  برای او  به مثا به ئ استاد بوده است زیرا  این طبعیت  بود که سخا وتمندانه زیبا ئی  ها و رنگها ی خود را به وی عرضه کرده  هنر مل ،  مانند هر  هنر مند دیگر سلیقه  ئ خاص خود را در هنر نقاشی  داشت .

بیشتر بخوانید...

افغانهای مقیم اروپا بعد از 30 سال مهاجرت اولین تیم منتخب فوتبال ایجاد نمودن

akis-eu.comپروژه انتخاب تیم فوتبال افغانهای مقیم اروپا که از جانب نعمت اله زمانی ومحمد عالم سلیمان سابق عضو تیم فوتونا دوسلدورف آلمان راه اندازی شده بود با موفقعیت به پایان رسید. روز سنبه 02.10.2010 شهر دوسلدورف المان شاهد جمع آمد عدئی از فوتبالران افغانی مقیم اروپا بود .صبح زود ورزشکاران با عشق وعلاقه فراوان از فاصله های دور ونزدیک نماینده انجمن ها از کشور های اطریش ، سویدن ، دنمارک ، هالند و از شهر های مختلف کشور میزبان آلمان در میدانهای ورزشی تیم فوتونا ی شهر دوسلدورف حضور به هم رسانید.

بیشتر بخوانید...

سلطان خزان

akis-eu.comدر رسیـد در بوستان طـــوفان پنهــان خـــزان

جلوه ها بر چیـــد از گلـــزار دستان خـــــزان

ابرک خــــاکستــــری پــوشیـــد چشم آفتــــاب

گل خموش از خنده شد در برگ ریزان خزان

بیشتر بخوانید...

مژده که آمد بانو
akis-eu.com

فرهنگ دوستان عزيز،

کارکنان فصلنامهء بانو توفيق يافتند که شماره پانزدهم سال پنجم ماه سپتامبر 2010 بانو را چاپ وبدسترس خواننده گان قرار دهد.

بانو طوری که از نامش پيداست نشريه سراسری زنان افغانستان در اروپاست که به همت زنان ومردان فرهيخته، فرهنگ پرور ومصمم افغان انتشار می يابد.

بیشتر بخوانید...

اوباما در مورد افغانستان قناعت جنرالانش را به دست نياورد
akis-eu.com رابرت گیتس وزير دفاع امريکا: استراتیژی امریکا در افغانستان موفق خواهد شد رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفته است که استراتیژی بارک اوباما رئيس جمهور امريکا در افغانستان درست است. گیتس هم چنین ادعايی را که گویا اختلاف داخلی در اداره اوباما در مورد افغانستان وجود دارد.رد کرد و افزود، توقع نمی رود که تغییر عمدۀ در استراتیژی امریکا در مورد افغانستان بوجود بیاید. وزیر دفاع امریکا به روز پنجشنبه گفت، زمانی که اوباما پلانش را در مورد افغانستان اعلام کرد، ادارات ملکی و نظامی امريکا طبق استراتیژی اعلام شده، عمل کردند. وزیر دفاع امریکا در جریان کنفرانس خبری در پنتاگون هم چنین گفت که استراتیژی جنگ افغانستان درست است و فکر می کند که این استراتیژی موفق خواهد شد.

بیشتر بخوانید...

بلاتكليفي كودكان افغان با گذشت 5روز از بازگشايي مدارس

akis-eu.comدولت براي حمايت از خانواده‌هاي افغان راه‌كار عملي ويژه‌اي اتخاذ كند و مانع شود که تحميل هزينه‌هاي حاصل از هدفمند شدن يارانه‌هاموجب فاصله گرفتن كودكان افغان از تحصيل و گرايش آنها به كار مي‌شود.

ایلنا: يك فعال حقوق كودك گفت: علي‌رغم بازگشايي مدارس تكليف 400 هزار كودك افغان كه نيروي كار خيابان‌ها و كارگاه‌ها هستند، همچنان نامشخص است. اكرم خاتم در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا تاکید كرد: دولت ایران در سال جاری به ادامه تحصیل کودکان فاقد کارت اقامت در مدارس ایران ادامه می‌دهد و این امر موجب شادی کودکان افغان و خانواده‌های آنان شده است؛ اما این نکته را نباید از نظر دورداشت که این کودکان تنها حدود 30 هزار نفر از این کودکان راشامل می‌شود و جمع کثیری از آنان به دلايلی چون نداشتن شهریه مدرسه دولتی و یا نیاز شدید خانواده به درآمد آنان امسال نیز روزهای خود را به جای پشت نیمکت مدارس در مراکزی که به کار اشتغال دارند سپری مي‌كنند.
بیشتر بخوانید ...

دو پانزده هزار دالری یک سی هزار دالری می شود !
akis-eu.com منشی مجلس بعد از گرفتن حاضری نظری از حضور مقامات درمجلس رو بسوی رئیس کرد و گفت : اگر اجازه بفرمائید تا تاپیک مجلس امروزه را به اطلاع اشتراک کننده گان محترم مجلس برسانم . رئیس با اشارهء سر موافقت نمود و منشی اجندا یا تاپیک ویا موضوع مورد بحث را چنین قرائت نمود : برادران و خواهران سرتاپا با ایمان و آراسته با زیور صداقت و غرقه در پاک نفسی و امانت دارای ، دشمنان آشتی ناپذیر و سرسخت رشوه خوری ، چور و چپاول ، مخالفین قسم خورده اختلاس و دست برد دارای مردم و دولت اسلام علیکم و رحمته .......... برای مجلس حاضر موضوعی را برای بحث پیشنهاد می نمایم که در شرایط حساس ، تاریخی و سرنوشت وطن با ارزش و یک رقم حیاتی است و آن اینکه امروز در جهان هر کاری باید در یک قاعده و چوکات قانونی و فورم شده تنظیم ترتیب و سپس مورد تطبیق قرار گیرد بناً موضوع مورد بحث مجلس حاضر را با نظر داشت همین باریکی ها و تاریکی ها و حساسیت های ملزوم بر یک دیگر( نرحنامه در رشوه ستانی و یا به عبارهء دیگر رشوه ستانی در نرخنامه ) پیشنهاد می نمایم البته بشکل مسوده ترتیب شده که بعد از بحث و توافق شما ، غرض تطبیق به کل ادارات دولتی ، نیمه دولتی ، شخصی و نیمه رسمی و شخصی ارسال خواهند شد . خیر بیائید بحث را از عنوان موضوع آغاز نمایم شما می توانید نظریات و پیشنهادات تانرا به صورت مختصر ابراز بدارید تا من و همکارانم بتوانیم با جزیات نظریات عالمانه شمارا درج کتاب پروتوکول نمایم . بسم الله بفرمائید . بیشتر بخوانید...
از لبان عید ، عیدانه گرفتیم
Mir

 

« دوای درد بشر یک کلام باشد و بس

که من برای تو فریاد می زنم : با عشق »

 

کانون فرهنگ افغانهای مقیم کشور اتریش به ریاست آقای غوث الدین « میر» ، بار دیگر بوی عطر خاطره ها ، همدلیها و یکی شدنها را با محفلی رنگین و شور انگیز ، به گرامیداشت از عید سعید فطر در شهر ویانا زنده ساخت و براه انداخت .
بیشتر بخوانید...

دوست و دانشمند گرامی جناب میر صاحب سلام برشما

خط جبین ماست هماغوش نقش پا
دارد هجوم سجدهٔ ما جوش نقش پا

راه عدم به سعی نفس قطع می‌کنیم
افکنده‌ایم بار خود از دوش نقش پا

رنج خمارتا نرسد در سراغ دوست
بستم سبوی آبله بر دوش نقش پا
بیشتر بخوانید...

عیدانۀ کانون فرهنگ

akis-eu.comهموطنان عزیز !

بیائید عید سعید فطر را با مسرت ومحبت تجلیل بداریم .

کانون فرهنگ افغان دراتریش ، بخاطر شادی بیشتر هموطنان عزیز ، از هنرمند نسل جوان  ، نعیم امیری دعوت بعمل آورده است ، تا با اجرای آهنگ های شاد ومستش در روز عید به خوشی هموطنان مهاجر ما بیافزاید .

فراموش نکنید ، وعده ما بتاریخ دهم سبتامبر در ناحیه 21 ایستگاه اخیر  اشتراسنبان 31 اشتمس دورف خانهء مردم،
بیشتر بخوانید...

عیدانۀ کانون فرهنگ
akis-eu.comهموطنان نهایت ارجمند وگرامی

اجازه بفرمایند تا از نام هیات رهبری کانون فرهنگ افغان در اتریش , انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا ودست اندرکاران فصلنامه بانو بهترين شادباشها وتمنيات نيک خويشرا به مناسبت حلول پرميمنت عيد رمضان خدمت تک تک شما در هر کجائی که هستید (اروپا , امریکا وآسیا) وبه پيشگاه ملت غيورما در اخل افغانستان تقديم بدارم.

بیشتر بخوانید...

عیدانۀ کانون فرهنگ

دوست گرامی !.

بدینوسیله پُرحرارت ترین و صمیمانه ترین تمنیات نیک خود را بمناسبت ایام عید سعید فطر ،

بشما ومتعلقین نجیب تان ، از طریق شما به تمام هموطنان عزیزم در سرا سر جهان تبریک وتهنیت عرض میکنم .

از خداوند « منان» مُتمنی ام ، عید امسال ، پیام آور صُلح ، دوستی ، قطع جنگ وخونریزی در وطن ما باشد وبرای فرد فرد کشور مان تزکیه ء نفس ، تهذیب اخلاق و همبستگی راستین به ارمغان بیاورد بااحترام

کامیار باشید.

کوچک شما
لطیف کریمی استالفی

عیدانۀ کانون فرهنگ
akis-eu.com
عیدانۀ کانون فرهنگ
akis-eu.com
فراخوان ومشی فاز نوين اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند
هموطنان و هموندان گرانقدر،

اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند از سال 2009 بدينسو از نگاه کيفی وارد مرحله تازه ای شده که در آن سيتماتيک شدن فعاليتهای اجتماعی وآموزش شيوه های مدرن کاری ارجعيت يافته است، زيرا در نتيجه سمينار های علمی وپراتيکی در عرصه های ارتقای آماده گی کاری حلقه رهبری اتحاديه، زنان وجوانان کار متوديک فراوان صورت گرفت واين سلسله در بقيه سال 2010 وهمچنان در سال 2011 ادامه خواهد يافت.

پس برای چنين کار پر دامنه نياز است،تا ظرفيتها ارتقاء داده شود،هموندان وانجمنهای عضو فعال تر واکتيف تر وارد کار زار اجتماعی شوند.

به بيان ديگر چنين کار ها در برابر ما قرار دارد: بیشتر بخوانید...

اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند

فاز نوين

ناشی از تصاميم جلسه هيأت رهبری و مجمع عمومی فوق العادهء

28 اگست 2010

حراست ازارزشها،سنن وافتخارات ملی وفرهنگی افغانها درهالند، دفاع از منافع حقوقی وقانونی افغانها،تأمين تشريک مساعی،وحدت وهمبسته گی ميان نهاد های عضو،معرفی وترويج جهات مثبت کلتوری کشورهالند دربين افغانها،حل پروبلم پناهنده گی وراه اندازی محافل،گردهمايی ها،برنامه های هنری وسپورتی وفرهنگی در جامعه مهاجرافغان مقيم هالند وسايرخدمات اجتماعی در سرلوحه کاراتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند قرار دارد، اين اتحاديه که بتاريخ 29 جون 2003 به فعاليت آغاز نموده است طی ساليان متمادی برغم دشواری ها قادر به اجرای کار های زيرين شده است: بیشتر بخوانید...

بانو وبازتاب آن در برنامه تلويزيونی زن وجامعه

akis-eu.comخانم زهره يوسف داوؤد گرداننده مؤفق تلويزيونی در برنامهء(زن وجامعه ) که شام هر سه شنبه از کانال تلويزيونی آريانا از لاس انجلس امريکا نشر ميشود، بامحبت فراوان از نشرات بانو ياد آور ومجله را در معرض ديد بيننده گان گذاشت، ايشان در برنامه سه شنبه 24 اگست فرمودند:

مجله بانو که به همت زنان افغان از هالند، آلمان واتريش نشر ميشود، مسايل مربوط به زنان بويژه شناسايی زنان شهير افغانستان و ساير مطالب دلچسب ورويداد های جامعه زنان افغانستان را طور عينی وبا ظرافتهای زنانه منتشر ميسازد

بیشتر بخوانید...

پروتوکول تفاهم و همبسته گی!

akis-eu.comهیأت رهبری کانون های فرهنگی افغانهای مقیم اتریش, انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا و بنیاد فرهنگ سر زمین آریانا ، بریاست هر یک محترم غوث میر و محترم تاج محمد فعال بتاریخ 15 . 8 .2010 در دفتر کانون فرهنگ افغان در اتریش حضور بهم رسانیده ,جلسه ای بخاطرایجاد مناسبات نیک بین مهاجران افغانهای اتریش و نزدیک شدن سایر انجمن ها در یک محور ،کار مشترک باروحیهء صلح و همبسته گی و جلوگیری از تبلیغات در بین افغانها در شهر وین ترتیب و بحضور داشت روسای یاد شده مراتب زیر باتفاق آراء فیصله گردید .

بیشتر بخوانید...

آماج جدید «طالبان»

باور به آینده پاکستان رنگ می بازد

شهر بـُـردبار و پــُر مدارای »لاهور» که سال های زیادی پایگاه و پناهگاه روشنفگران نخبه «پاکستان» بود، اکنون به آماج و هدف مورد توجه «طالبان» قرا رگرفته است. این وضع، نگاه خوشبینانه «احمد رشید»، نویسنده به نام را که کتاب هایش تا دانشگاه های بزرگ جنگی جهان «غرب» برای بررسی و مطالعه راه باز نموده اند، را کم رنگ ساخته است. او دیگر به این امر که شکست «طالبان» در افق قرار دارد، باور ندارد. تصویر کوچکی که دردیوار دفترش آویزان است، مردی را با نگاه جدی نشان می دهد. او ریش دراز و سیاه به مانند رنگ شبق دارد و سراپایش را لباس سپید در بر گرفته است. این مرد، یکی از میان آن جنگسالاران و فرماندهان متعدد «افغان» است که زنده گی را برای کسانی که در قرن های متمادی از شرق و غرب، خواب فتح این جارا می دیدند، به جهنم و دوزخی بدل نمود است. «احمد رشید» در این تصویر، در کنارش ایستاده است. بیشتر بخوانید...

صالحه عزیزوگرامی آغاز پینجاهمین بهار زندگیت را بخودات وخانواده ء عزیزات مبارکباد گفته, برایت سالهای مملو از محبت صحت وموفقیت ارزو دارم, میر

akis-eu.comزندگی نامه

صالحه وهاب واصل بنت حاجی محمد غوث واصل در چهارم اگست نزده شصت میلادی در یک خانوادهء منور در ده بری شهر کابل چشم به دنیا گشوده بعد ازختم دوره ابتدائیه در مکتب نیکبختی ودوره عالی در لیسه زرغونه ، تحصیلات فوق لیسانسش را در دانشگاه کابل به اتمام رسانیده و 22سال قبل با داشتن افتخار درجه ماستری در بخش تجارت ومارکیتنگ مانند هزاران هموطن دیگرش نظر به وخامت اوضاع امنیتی ذادگاهش را مجبورا رها کرده و بعد از سپری کردن شرایط طاقت فرسای مها جرت از 1993 به این طرف عازم مملکت هالند شده و تا امروز با همسر و چهار فرزندش زندگی آبرو مندانهء را در هالند به سرمیبرند.
بیشتر بخوانید...

دوزخ امروز را ، باانتخاب درست ، فردوس فردا بسازید ! .

ارسالی : کانون هوا خواهان کابل زمین .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« بایدش دادن رهایی از تباهی ، از فنا

چون بقای من ، بقای تو، بقای کابل است

گر خدا یکروز از روی غضب روی زمین

خون عالم را بریزد خون بهای کابل است »

« بیرنگ »
بیشتر بخوانید...

فقدان قوه درک و تفکر اجتماعی

اینکه در جامعه ما تضادهای قومی، قبیله ای، زبانی و فرقه ای، بی حرمتی به حقوق اقلیت ها، زنان، کودکان و معلولین، بی مسؤلیتی در برابر همزیستی سالم اجتماعی، خیانت و جنایت، عدم احترام متقابل در میان افراد و پایمال شدن کلیه ارزش های انسانی بیداد می کند و نتیجه این بیدادها که عبارت از جنگ، فقر، بیچارگی، گرسنگی و دربدری هست نیز بیداد می کند، فرد فرد این ملت شکوه ها و فریادها سر داده اند. اما زمانی که از ریشه و عامل این بیدادها سخنی به میان بیاید هیچ کسی روی خوش نشان نمی دهد. اگر گفته شود که ریشه اصلی تمام این بیدادها فقدان قوه درک و تفکر اجتماعیست، شاید کمتر کسانی به صورت شعوری یا غیر شعوری قبول کنند که بلی ریشه اصلی تمام این بیدادها فقدان قوه درک و تفکر اجتماعیست.

سؤال از کسانی که به صورت شعوری به این موضوع می اندیشند چنین است:
بیشتر بخوانید...

گزارشی از سهم برجستهء انجمن همبسته گی زنان افغان در معرفی فرهنگ، صنايع دستی وپيداوار افغانستان در بيرون از مرز

akis-eu.com

به تاریخ ۲۷ جون ازطرف
Duizend en een Kracht Vrouwen en Vrijwillige in ze

پروگرامی سازماندهی شده بود که درکار آن 300 نفر شرکت و حدود(18) ارگان سهيم بودند، از جمله انجمن زنان افغان بنام همبسته گی از شهر ايندوفن واطراف آن که هموند اتحاديه ء انجمنهای افغانها در هالند ميباشد در اين برنامه سهم برجسته ايفاء نمود، هکذا يکتن از بانوان اين انجمن بحيث مهماندار Gastvrouw)) نيزسهم فعال داشت.

انجمن همبسته گی زنان نمايش لباس افغانی را به عهده گرفته وهمچنان میزی را که درآن تما مآ صنايع دستی افغانستان جا داشت تزهين وترتيب نموده بود.

لوحه همبسته گی همراه با سمبول آن که عبار ت از یک گل لا له و دربین آن چندین دست زنان با هم یکجا گنجانيده شده ومظهر اتحاد اتفاق باهمی وهمبسته گی زنان بود، توجه شرکت کننده گان را بخود معطوف داشت، همچنان شعار ها وجملا ت کوتاه که نشان دهنده اهداف ومرام زنان انجمن همبسته گی میباشد میز واطراف آن را نمايان ساخته بود.
بیشتر بخوانید...

هيزم آتش بيگانه گان

هيزم آتش بيگانه گان

"اگر بينی که نابينا وچاه است
وگر خاموش بنشينی گناه است"

در اين سالهای پسين از برکت بيگانه پرستی وخود ستيزی ما بويژه در محيط اروپا چه هست که نمی بينيم، حرف بر سر شرکت با دهل وسرنای روشنفکران ما در تدابير واقدامات تبليغاتی سازمانک های افراطی وشبه تروريستی وابسته به مجاهدين خلق ايران در اروپا است، سازمان مجاهدين که يک گروه فرقه يی بيش نيست، اکنون دارای شبکه گسترده ای در سويس وساير نقاط اروپا ميباشد که بر علاوه جلب وجذب ايرانی های مهاجر با توسل به نيرنگهای تبليغاتی واستفاده از ضعف سياسی غير ايرانی ها مانند: افغانها، کرد ها، عراقی ها وساير چنين مليتها که گويا فرهنگ مشترک دارند به بسيج آنان پرداخته و سالانه تحت عناوين گوناگون چون شرکت در مسابقات سپورتی، کنسرتهای لايف هنرمندان، سير وسياحت و خورد وخواب رايگان در هوتلهای مجلل به فريب واغوای آنان ميپردازند وبه کميت وکيفيت برنامه های تبليغاتی خويش تحت شعار مقاومت ملی ايرانيان متوسل ميشوند.
بیشتر بخوانید...

شماره چهاردهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان ( بانو) از چاپ برآمد.
akis-eu.comبا مسرت به آگاهی رسانيده ميشود که:

شماره چهاردهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان
( بانو) از چاپ برآمد
.

اين نشريه که به همت عالی زنان خردمند وروشنضمير ومردان آگاه افغان در اروپا آماده شده است مطالب فراوان وزيربط به بانوان درآن مورد کنگاش قرارگرفته است،که ميتوان ازعناوين آتی نامبرد که در شماره مورد نظراقبال نشر يافته است.

- بانو وبازتاب آن در جامعه.

- نگاه تحليلی بر کنگرس سراسری اروپايی زنان افغانستان منعقده شهر آرنهم کشور هالند.

- گراميداشت روز مادر. بخوانید - پی دی اف

خود را نفروشید ، شایسته ترین را انتخاب کنید !! .
akis-eu.comلطیف کریمی استالفی .

« ندهد هوشمند روشن رای ــ بفرومایه کار های خطیر
بوریا باف گرچه بافنده است ــ نبرندش بکارگاه حریر »

سعدی

هموطنان عزیز! .

انتخابات دور دوم نماینده گان مجلس ( پارلمان ) نزدیک شده میرود و شما دغدغه دارید که برای کی رأی خویش را بریزید .

از آنجائیکه مجلس نماینده گان در تمام کشور های دنیا مرجع تصمیم گیریهای سرنوشت ساز و به معنی حقیقی کلمه مظهر اراده و حاکمیت مردم است . بناً نمایندۀ انتخابی شما ، در حقیقت زبان گویای تان در شورای ملی می باشد .
بیشتر بخوانید...

یک روز برای افغانستان

akis-eu.comاین برنامه که بنابر تقاضای اقای ژان مارکو وخانم دکتر روستلر به همکاری کانون فرهنگی افغانهای اتریش برگذار گردیده بود ساعت 5 عصر تاريخ 13 جون آغاز شد، نخست دوشيزه خالده دلزاده به معرفی برنامه پرداخت واز اقای میر تشکری نمود که در برگذاری این برنامه زحمات زیادی را متقبل شدند، سپس آقای میر به مهمانان به زبانهای آلمانی ودری خوش آمدید گفت وچنین بیان داشت.
بیشتر بخوانید...

پيام تسليت کانون فرهنگی افغانهای اتریش انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکارکنان فصلنامه بانو
akis-eu.com مهريار جسماً از اين جهان رفت، اما ياد ها وخاطره های وی نزد همه دوستدارنش ماندگار است، مهريار در سال 2002 دراولین جشنواره جهانی کتاب در کشور اتريش شرکت کرد، خوب درخشيد ولقب " سلطان غزل" را دريافت کرد، بازهم در سال 2005 به ابتکار انجمن مادر فستيوال کشور های آسيايی در وين شرکت نمود واز طريق راديو بيرون مرزی در اتریش صد ای آشنا اورنج غزل بسیار پر مفهوم وی

دنیا وفا ندارد پابند او چرای
هرگز بقا ندارد دلبند او چرای

برنده جايزه مقام نخست شد، مهريار برعلاوه اين برنامه ها در بسا محافل فرهنگی کشور اتريش بی آلايشانه وصميمانه شرکت جست و افغانهای کشور اتريش را افتخار بخشيد!
به خانم پرستوی عزيز وفرزندان برومندش؛
شما مطمئن باشيد، ياد ها وخاطره های مهريار زنده است ومردم قدرشناس ما هيچگاهی خدمات شايان مهريار را در عرصه موسيقی فراموش نخواهند کرد.
مسوؤلان انجمن همبسته گی وکارکنان مجله بانو مراتب تسليت خويشرا به خانه واده ودوستداران مهريار فقيد تقديم داشته، از بارگاه ايزد متعال بهشت برين به زنده ياد وصبر جميل به بازمانده گانش مسئلت مينمايد.

با احترام
غوث الدين مير
رئیس کانون فرهنگی وهمزیستی افغانهای اتریش
مسوؤل انجمن همبسته گی وصاحب امتياز مجله بانو

akis-eu.com

آقای ببرک وسا، فرزند دکتر محمد رسول وسا، دکتر طب ، نویسنده ، مترجم و نمایشنامه نویس در اول سرطان 1326 خورشیدی در ولایت غزنی ، دیده به جهان گشوده . او فارغ تحصیل لیسه عالی غازی ، است تحصیلات عالی در رشته موسیقی دارد مدت دوازده سال موسیقی را به شکل اکادمیک و مسلکی آن در کالج و سپس در کنسرواتور چایکوفسکی ، شهر مسکو ، منحیث اولین افغان با اخذ دیپلوم ماستری فرا گرفته .

akis-eu.comاز سال 1980 عیسوی به کشور المان پناهنده شده . استعداد سرشار وی در عرصه موسیقی توجه هنر دوستان را در کشور المان ، به خود معطوف داشته . آقای وسا ، نخست کارش را با گروه کوچکی از آوازخوانان و نوازندگان آغاز نمود امروز او از برکت استعداد و تلاش هنری اش درجات اکادیمیک افتخار آمیزی راچون استاد هنر، رهبر ارکستر و گروه های آوازخوان ، عضو اتحادیه ء رهبران ارکستر و گروه های آوازخوانی المان ،کمپوزیتور (عضو اتحادیهء بین المللی آهنگسازان ) را نصیب گردیده که برای هر هموطن هنر دوست اش مایه افتخار و غرور می باشد . گفت و شنودی داشتم با محترم ببرک وسا ، که اینک متن گفت و شنود را غرض خوانش حضور شما عزیزان تقدیم میدارم .
. بیشتر بخوانید...

24 جوزا خجسته روز مادر را به مادران رنجیده کشور ما تبریک میگویم واین روز که مصادف به شهادت هنرمند زندیاد احمدظاهر میباشد با چندنکته مختصر بزرگداشت اش را گرامی میدانیم
akis-eu.com

وآ وا زخوا نیکه شا د، مست وعا شقا نه برای مرد م خوا ند وبد ون شک میرا ث بس گرا ن، ا رزشمند و جا ود ا نه ای ا زترا نه وآ هنک برا ی د وستـد ا را ن آ وا زوهنرش وبرا ی نسل هـا ی
آ یند ه ی د ا خـل وخارج ا زوطن، ا زخود به جا گذ ا شت.
. بیشتر بخوانید...

طنز از قلم فضل الرحیم رحیم
akis-eu.com

دولت به توکل خدا یک رقم کار و فعالیت می کند چشم بد دور ، که یک رقم نی یک رقم ، یک جای نی یک جای ، به شکلی از اشکال حضور این فعالیت را مردم با پوستهای به شکم و شکم های به پشت چسپیدهء شان در هرجا و هر لحظه و بخصوص درراه بندان های طول البلد و عرض البلد چنان احساس می کنند که نپرس ، در زمان راه بندان کسی عیان و کسی پنهان از بارگاه حق استدعا می کنند که : ای پروردگار عالم ، تو آن بنده ء کله دار ات که موتر را ساخت جایش را بهشت برین بگردان. بیشتر بخوانید...

آگاهی تازهء فرهنگی
akis-eu.comهموطنان وهمزبانان گرانپايه!

با مسرت به آگاهی رسانيده ميشود که:

شماره چهاردهم فصلنامهء فرهنگی واجتماعی زنان افغانستان ( بانو) از چاپ برآمد.

اين نشريه که به همت عالی زنان خردمند وروشنضمير ومردان آگاه افغان در اروپا آماده شده است مطالب فراوان وزيربط به بانوان درآن مورد کنگاش قرارگرفته است،که ميتوان ازعناوين آتی نامبرد که در شماره مورد نظراقبال نشر يافته است.

بیشتر بخوانید...

محمد عثمان انوری قهرمان شش مرتبه ئی جوانان کشور اتریش و اروپا
akis-eu.com

محترم محمّد عثمان انوری قهرمان پرورش اندام در کلاس 90 کیلوگرام توانست یکبار دیگر به القاب قهرمانی خود بی افزاید وبرای بار ششم در هشتم ماه می 2010 در مسابقات جام قهرمانی اطریش و اروپا که در شهر لوستناو در ایالت فرالبرگ کشور اطریش براگذار شده بود حائز مقام اول گردید. محترم محمّد عثمان انوری که قهرمان شش مرتبۀ جام اطریش و جوانان اروپا در وزن خود است با برنده شدن در مقام اول جام نهائی جوانان اطریش و اروپا مسیر خود را برای مسابقات جام اروپا پرورش اندام جوانان سال 2010 که در ماه جون امسال برگذار میگردد باز کرد. از الله (ج) برایش صحت کامل ومؤفقیت های بیشتر برایش استدعا میکنیم.

بیشتر بخوانید...

انجینر محمود صافی
akis-eu.com

دځمکی دکری تقریبأ 6 ملیارده خلک چه تقریبآ نیمی میندی تشکیلوی . زه هم په نوبت سره دموردمبارکی ورځی په مناسبت ټولو درنو میندو ته دصحت اوخوشحالی سره مبارکی وړاندی کوم . زما په نظر دمور دکلمی معنی په حقیقت کی یو معنوی ، تربیتی ،اواخلاقی مکتب دی . اصلآ قلم دهغی دتوصیف څخه عاجز دی .دمور لاس دبشریت دجوړښت لاس دی .او هغه لاس چه زانګو زنګوی هغه جهان زنګوی هغه دمور سپیڅلی لاس دی مور جانی په ډیر احترام غواړم ستاسو دزحمتونو یادونه وکړم ،ستا دصحت په غیږ کی لوی شوم.سپینی دغیرت نه ډکی د پښتنی ننګ شیدی دی را کړی .ستا دشیدو دغیرت خوند او مزی ماته دپلار نیکه ،ننګونه اوغیرتونه رازده کړه .تا راته دوطن دمینی درس راوښود . ستا دحیا او عزت څخه مو دژوند داستان تکمیل شووه . مور جانی دنیا ته دی تحفه کړم .زیار او زحمت دی وګاله او په اوله چیغه می ددی فانی دنیا اکسیجن تنفس کړه اورګانیزم می فعال شووه .

بیشتر بخوانید...

مادر, مادرم, مادر من
akis-eu.com

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است

مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است

فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب

کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است

بیشتر بخوانید...

پيشينهء مبارزات سياسی مسالمت آميز ومکثی بر مبارزات انتخاباتی در افغانستان
akis-eu.com

مدخل موضوع:

مبارزه طبقاتی زحمتکشان درهرمرحله ای از تاريخ،نهضتها وجنبشهای مترقی وپيشرونده متناسب با شرايط اجتماعی همان زمان وتحت تأثيرعوامل گوناگون درونی وبيرونی جنبش واوضاع مسلط اجتماعی به اشکال وشيوه های تازه ای تظاهريافته وتحقق می يابد، در اين ميدان گاهی دسته ای از غارتگران به نامهای مختلف وتحت شعارهای فريبنده دسترنج توده هارا به چپاول ويغما ميبرند وگاه هم زحمتکشان عاصی دستهای غارتگران را کوتاه می سازند.

بیشتر بخوانید...

ورزشکار افغانی دراتریش مقام اول را کسب نمود
akis-eu.com

آقای محمد عثمان انوری ورزشکارا فغانی مقیم کشور اتریش در مسابقات بین المللی زیبای اندام که روز شنبه تاریخ اول ماه می در شهر ولیس کشور اتریش برگزار شده بود ، در وزن 90 کیلو گرام مقام اول را بدست آورد.

در این مسابقات 96 تن ورزشکار در وزن های مختلف از کشور های آلمان ، چک ، سلواک و هنگری به رقابت پرداختند . هدف از تدویر این مسابقات را راهیابی به مسابقات اروپائی وبین المللی تشکیل میدهد.

محمد عثمان انوری در دهم اکتوبر سال 1989 میلادی در شهر کابل متولد گردیده ، تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در شهر کابل بپایان رسانیده است.
بیشتر بخوانید...

لويَه جَرگه ها ونقش ارزشمند آن
در ساختار اجتماعی- سياسی وقانون گذاری افغانستان- بخش دوّم - صديق وفا
akis-eu.com

بخش دوّم
4- لويه جرگه در دهه مشهور قانون اساسی ودموکراسی: قانون اساسی سال 1964 ترکيب عضويت لويه جرگه ها را نظر به لويه جرگه های قبلی تغيير وتکامل بخشيد، ماده 78 قانون اساسی جديد تصريح کرد که لويه جرگه مرکب از نماينده گان هردو مجلس شورا وروسأی جرگه های ولايات ميباشد، بدين ترتيب سيستم تازه جاگزين روش قبلی گرديد، که در آن حضور يابی متنفذين وصاحب رسوخان ارجيحت داشت وايشان بصورت دموکراتيک نمی توانستند از قاطبه ملت نماينده گی کنند، پس لويه جرگهء 1964 بدون شک از لويه جرگه های پيشين متفاوت بود.
بیشتر بخوانید...

گفت و شنود فضل الرحیم رحیم با محترم انجنیر یونس عزیز ، آواز خوان خوش صدا و با ذوق کشور ما مقیم استرالیا
akis-eu.com

آقای یونس عزیز ، آواز خوان خوش صدا و با ذوق کشور ما است که د رحال حاضر در شهر ملبورن استرالیا ، با فامیلش زندگی می کند . اکثر آهنگهای وی هر چند که چندین سال قبل اجرا شده اما برای شنونده امروزیش همان تازه گی را دارد که دیروز داشت . با محترم انجنیر یونس عزیز گفت و شنودی داشتم پیرامون فعالیت هنریش که توجه تو صاحب دل خواننده را برا ی خوانش متن آن صمیمانه معطوف میدارم .
بیشتر بخوانید...

بنیاد جهانی ژورنالیستان افغانستان از خدمات شایسته ء محترم غوث میر تقدیر بعمل آورد
akis-eu.com

از خدمات محترم غوث الدین میر رئیس کانون فرهنگی افغانهای اتریش و مسئول انجمن همبسته گی بامهاجران افغان در اروپا نماینده بنیاد جهانی ژورنالیستان دراتریش وصاحب امتیاز فصلنامه وزین بانو بنیاد جهانی ژورنالیستان افغانستان که معقر ان در واشنگتن دی سی میباشد طی پیامی ذیل تقدیر بعمل آورد.
بیشتر بخوانید...

هموطنان عزیز !
akis-eu.com

بانو فریما « غماش » یکی از شاگردان ممتاز کورسهای کانون ما ، که همیشه نمرات یک را بخود کسب نموده ، تاحال سه باراز طرف اداره مدرسه اش ، با اهدای مبلغ 1000 ایرو مورد تشویق قرار گرفته ، نامبرده با عواطف انساندوستانه این پول را درداخل کشور برای خواهران هموطنش اهداء ، تاانها بتوانند برایشان لوازم مدرسه خریداری کرده ، وبفکر ارام به تحصیلات خود ادامه دهند .
اخیراً بانو فریما کتابی را تحت عنوان حقوق زنان از دیدگاه اسلام ، به رشتۀ تحریر در آورده است ، کانون فرهنگی و همزیستی افغانهای مقیم اتریش طبق گذشته ها که در تشویق جوانان بخصوص فرهنگیان وآنانیکه به آموزش علم سروکار دارند یاری نموده ، اینبار هم تلاش خواهد کرد ، تا این کتاب را بعداز چاپ ، بدسترس علاقمندان وبخصوص جامعۀ اروپایی که از دیدگاه منفی همیشه به آدرس اسلام نگاه میکنند ، قرار بدهد .
علاقمندان می توانند کتاب متذکره را از آدرس ما دریافت بدارند .
شعبه نشراتی کانون فرهنگی وهمزیستی افغانهای مقیم کشور اتریش

انیسه وهاب ، هنربیشه ء ممتاز کشورما جهان فانی را وداع گفت .
akis-eu.com

کمتر کسی را در افغانستان ، می توان دریافت که با نام انیسه وهاب ، آشنائی نداشته باشد . زیرا او در نقش های مختلف و دربرنامه های گونا گون رادیو ، تلویزیون و همچنان در سینما و تیاتر از تهء دل و با تمام احساسش سهم می گرفت و به جذابیت پارچه های تمثیلی می افزود.
بیشتر بخوانید...

اعلاميهء مشترک سازمانهای اجتماعی و فرهنگی افغانها در اروپا درمورد تقبيح اعدام زندانيان افغان بوسيلهء رژيم آخندی ايران
akis-eu.com

ما نماينده گان( اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند، شورای مهاجران افغان در آلمان، انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا، کانون فرهنگی افغانهای اتريش ، شورای افغانان مقيم دنمارک، انجمن شطرنج بازان بيرون مرزی افغانها، هيأت تحرير فصلنامهء بانو، انجمن افغانهای سويدن وانجمن افغانهای بلجيم) با نگرانی عميق آگاهی يافتيم که طی چند روز گذشته 45 تن زندانی افغان در منطقه ء تايبات ايران واقع يک (مسلخ) اعدام واجساد آنها در مرز اسلام قلعه هرات به ورثه شان تحويل داده شده است.
بیشتر بخوانید...

لويَه جَرگه ها ونقش ارزشمند آن
در ساختار اجتماعی- سياسی وقانون گذاری افغانستان (صديق وفا)
akis-eu.com

بخش نخست
بنابر مبرميت موضوع و توضيح پيشينه جرگه ها در نشر دوباره اين مبحث اقدام شد.

آغاز سخن:
جرگه ها درساختار سياسی،اجتماعی وقانونگذاری افغانستان ازازمنه قديم بدينسو جايگاه ومقام شامخی را احرازداشته است، بنابرپائين بودن سطح پيشرفت وسنتی بودن کشور هنوزهم به باز شناختی ماهيت،اهداف وعملکردجرگه ها نيازمبرم بوده وروند آتيه " ملت سازی" و"دولت سازی" در افغانستان از نقش برازندهء آن بی نياز نيست،
بیشتر بخوانید...

مجله ء بانو ، بوستان سبز اندیشه و امید.
akis-eu.com

شمارهء سیزدهم مجلهء وزین "بانو" را به اثر لطف آقای غوث الدین میر،مسوول انجمن فرهنگی افغانها مقیم اتریش ، بدست آوردم . آنرا سر تاپا خواندم ، دلچسپ بودن مطالب مرا واداشت که تا آخرین صفحه مجله رانیز بخوانم. در همین جا میخواهم به همه دست اندرکاران مجله ء بانو ، به عنوان احترام به پشتکار و زحمات شان که محصول اش چنین یک کار فرهنگی ، ادبی است از تهء دل تبریک عرض بدارم.

بیشتر بخوانید...
با پاسداشت فرهنگ ملی خود ، به پیشواز نوروز رفتیم !
akis-eu.com

« گزارشی از شعبۀ ادبیات کانون فرهنگی وهمپیوندی افغان در اتریش »

همانطوریکه هممیهنان عزیز مان اطلاع دارند ، کانون فرهنگی ، همبستگی و همپیوندی افغانهای مقیم کشور اتریش ، همه ساله از سنت های اصیل و بومی مردم خویش با احترام پاسداری و تجلیل بعمل می آورد ، تا این آئین های مردمی و پسندیده در غربتسرأ بدست فراموشی سپرده نشود .

بیشتر بخوانید...
پيام نوروزی: هموطنان عزیز و دوستان حوزه تمدنی ما!
akis-eu.com

پيام نوروزی

هموطنان عزیز و دوستان حوزه تمدنی ما!

آغاز سال نو وفرارسیدن جشن نوروز،این یادگار کهنسال ملی را به یکایک شما تبریک وشادباش میگویم.

امیدواریم تمامی هموطنان عزیزمان در هرگوشهء از این گیتی که بسر میبرند این ایام خجسته را برسم دیرینه باشکوهی هرچه بیشتر در شادی وتندرستی برگزار نمایند.

عید نوروز را از دل و جان گرامی میداریم زیرا این فرهنگ دیرینه ومیراث ارزندهء نیاکان نیکوکارماست . بیشتر بخوانید...
پيام شادباش وامتنانيهء کميتهء انسجام ودفاع از رهايی غوث زلمی
akis-eu.com

بامسرت آگاهی يافتيم که داکتراحمد غوث زلمی ژورناليست ورزيده و پرسابقه کشور همزمان با حلول پرميمنت سال نو 1389 خورشيدی از زندان رها وبه آغوش پُرمحبت خانواده شان پيوستند، نخست بدين مناسبت بهترين شادباشها وتمنيات نيک خويشرا خدمت شخص جناب زلمی، خانواده وعزيزان شان تقديم مينماييم.

سپس مراتب سپاس وامتنان خويشرا به مناسبت همسويی ها، تلاشها، امضا ها، نام نويسها وسهم شايستهء شمار قابل ملاحظهء فرهنگيان، نهاد ها وشخصيتهای سياسی، فرهنگی واجتماعی افغانستان از قاره های اروپا،امريکا، آستراليا،آسيا و بسا نقاط ديگر گيتی که همه به تفصيل در پايان نامه سرگشاده درج است وکميت چنين دوستان وهموطنان به بيش از 2500 تن ميرسد، تقديم ميداريم.

بیشتر بخوانید...
بهار (صالحه وهاب واصل)
akis-eu.com

بهـار رسیــــــد ولی گلستـــــــان بیـــرنگ اســــت
چمـن ز گــرد و غبــــــار شقــــــاق دلتنــگ است

بــــرای حفــظ فضــــــائی که گلشنـش بایـــــــــــد
نسیـــم با شفق ســــــرخ صبـــــح در جنــگ است

بیشتر بخوانید...

خواهم بهار باشم

تن پُر ز شور و شوق
چون برگ گل شوم ز تراکم جدا جدا , از لذت هوس

عطر تنم بدامن کوه و دمن رود
رنگین شوم چو باغ

پُر بار چون درخت شگوفان هر چمن
قلبم پر از نشاط

بیشتر بخوانید...

مژدهء فرارسيدن بهار
akis-eu.com

اگربهار بیاید ترانه ها خواهم خواند ترانه های خوشی عاشقانه خواهم خواند

به گراميداشت بهار سال 1389 خورشيدی

به استقبال بهار وجشن عنعنوی نورز کانون فرهنگی افغانهای اتریش به همکاری انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا برنامه هنريی را برای هموطنان عزیزمان در شهر وین با کنسرت جالب ودیدنی هنرمند نسل جوان عبید جوینده تجلیل میدارد.
هموطنان عزیز بیاید با آهنگ های شاد ومست عبید جوینده یکجا بهار نو وسال نو را با هم دریک فضای مملو از صفا وصميميت ، دور از کینه وکدروت آغازگر باشیم.
اشتراک وسهم فعال هريک شما عزيزان آرزوی ماست.
جزئيات برنامه بعد تر به آگاهی رسانيده خواهد شد.
هيأت مديره
کانون فرهنگی افغانهای اتريش و
انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا
اعلامیه PDF

گفت وشنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد ، با حکم بین المللی شطرنج و شطرنج باز باسابقه ءافغانستان ، آقای انجنیر اسماعیل جمشیدی .
akis-eu.com تاریخ بیست چهار فبروری سال روان م خبر جالب از تدویر جشن شطرنج د رکشور فرانسه ، و اشتراک دو تن از شطرنج بازان افغان ، را از طریق امیلی که از آدرس آقای انجنیراسماعیل جمشیدی، فرستاده شده بود توجه ام را به خود معطوف داشت . بعد از اینکه خبر مذکور را چندین بار از سر شوق و علاقه خواندم ، تصمیم گرفتم با فرستنده ء خبر آقای انجنیر اسماعیل جمشیدی ، که خود یکی از شطرنج بازان سابقه دار و حکم بین المللی شطرنج ، می باشد گفت و شنودی داشته با شم . آقای جمشیدی ، با کمال محبت ابراز موافقت نمودند. خواندهء صاحب دل توجه ترا به خوانش این گفت و شنود معطوف میدارم. بیشتر بخوانید...
نامۀ مـادر داغــدیـده
akis-eu.com (ملالی یوسفی)

نامه ای بدست آوردیم تحت عنوان "آرزو های خفته در دل خاک" از طرف مادر داغـدیدۀ که دختر جوان خود را از دست داده است. ضمیمۀ نامه قطعه شعری از سرودۀ دختر جوانمرگ که در بستر مریضی اش سروده نیز موجود بود. بیشتر بخوانید...

گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد، با هارون یوسفی سابق استاد پوهنتون یا دانشگاه ء کابل ، ژورنالیست ، نویسنده ، گوینده مستعد و طنزنویس چیره دست افغانستان
akis-eu.com هارون یوسفی، در مدت زمانی که در بی بی سی ، مصروف کار بود از امکانات که در اختیارش قرار داشت تلاش کرد تا اهل هنر ، ادب و فرهنگ کشورش افغانستان ، را به معرفی بگیرد. با ایجاد برنامه های ادبی و هنری پلُی ساخت برای تامین ارتباط با مروارید های پراگندهء افغان ، در سرتاسر دنیا . شیوهء اجرای برنامه هایش الگوی است برای نسل جوان افغان ، که به ژورنالیزم رو می آورند . وقتی از آقای یوسفی ، خواستم که پیرامون کارها و کارکرد هایش گفت و شنودی داشته باشم با صمیمت همیشگی که با همگان داشته ، برایم گفت : "من حاضرم ولی به یک شرط که ما و شما صحبت می کنیم نه مصاحبه ، لایق مصاحبه آدمهای سیاسی و مقامات بلند پایه ئی دولتی اند نه من ." خواندهء صاحب دل و گرانقدر ، گفت و شنود ویا صحبت تلیفونی داشتم با آقای هارون یوسفی ، که اینک متن آن را حضور مبارک شما تقدیم میدارم. بیشتر بخوانید...
نويد به فرهنگ دوستان: شماره سیزده فصلنامۀ بانو
banoo

بیشتر بخوانید...

تفويض مدال لوح یاد گار به محترم غوث الدین میر رئیس کانون فرهنگی افغان دراتریش و مسئوؤل انجمن همبسته گی بامهاجران افغان دراروپا:
akis-eu.com جناب محترم میر؛
کمیتهء سراسری ورزشکاران اروپا در اولین گردهمايی سراسری ورزشکاران اروپا که در شهر کسل المان بتاریخ 25 دسامبر سال 2009 به اشتراک رئیس عممومی تربیت بدنی ورزش وکمیته ملی المپیک افغانستان اقای دگرجنرال ظاهر اعبر تدویر یافت، به اساس پیشنهاد کمیته سراسری ورزشکاران اروپا ومنظوری کمیته المپیک افغانستان بنا به همکاری های همه جانبه شما با ورزشکاران جوان وایجاد تیم های سپورتی دراتریش به شما مدال لوح افتخار را تفویض مینماید.
به امید موفقیت های شايان شما وهمکاری های دوام دار تان با کمیته سراسری ورزشکاران اروپا
موفق باشید.
گفت و شنود فضل الرحیم رحیم ، خبرنگار آزاد با محترم بشیر دژم ، هنرمند با سابقه عرصهء موسیقی افغانستان.

akis-eu.com آقای بشیر دژم ، که از دهه پنجاه خورشیدی بدینسو با موسیقی سر وکار دارد در این گفت وشنود از خاطرات جالبش در این عرصه گفتنی های دارد که توجه صاحب دل خوانده را به خوانش متن آن معطوف میدارم .

چون قصه ازین قرار است ، پس تا کشور های متذکره حاضر به نشر اهنگهای ما نشوند به هیچ صورتی آهنگهای آن کشور ها در نشرات ما به این پیمانه فعلی نشرنگردند واین مساله به حیث یک اصل مهم باید پذیرفته شود ، این خود نوعی بسیار مهم وجدی از حمایت موسیقی کشور ما در مقابل همسایه گان ماست و ....
بیشتر بخوانید...

زن (صالحه وهاب واصل)

saleha_wohab ساخت بــا دستش خـــــدا این پیکــر زیبــــای زن
از شرار عشق رخشــــان کــرد سر تــا پــای زن
شبنـــم گـــل را خــــرامی داد بـــــر روی لـــبش
نشـــهء خُمخــــانه پنهـــــان کرد در مینـــــای زن
مـــاه زیــــر چــــادر شب رفت از شـــــرم رخش
تا بـــرون از پـرده آمــــــد مـــــاه نا پیــــدای زن
عقـل از بیگـــــانگی راه بیـــابـــان میـــــــزنـــــد
بیشتر بخوانید...

مبارزه به خاطر تساوی حقوق مدنی و اجتماعی زنان افغان در افغانستان
(انجینر محمود صافی)

زنان در افغانستان اضافتر از نیم پیکر جامعه افغانی را تشکیل میدهند. زن به مفهوم کلی ان قابل ستایش است.
زن مادر است،زن خواهر است ، زن با لطف و مهر انسانی اش شریک زندگی جامعه و مردان است.
محبت مادران و خواهران ، محبت حقیقی و بی پایان ، مهر بی نظیر ، و اغوش گرم و مهربان انان اولین بنیاد پرورش انسان معاصر در تمدن بشری است.
در زبان پشتو چه خوب گفته اند:"هغه لاس چه زانگو زنگوی ، هغه جهان زنگوی". او دستان زن و مادر است.
ازلحا ظ اسلامی زن همچو ستایش قرار گرفته است میگویند: "جنت زیر پای مادر( زن) است."
بیشتر بخوانید...

سهم تو آزادی است

akis-eu.com

جنس اش از جنسِ حوا
دل اش ، پر مهر و صفا
سهم اش ،از این دنیا
وجبی خاک
اندکی آب و هوا
مثلِ هر مخلوقی
آفریدش خدا
بیشتر بخوانید...
خجسته باد هشتم مارچ روز جهانی همبسته گی زنان

akis-eu.com

کانون فرهنگی , همپیوندی وهمبسته گی با مهاجران افغان در اتریش و انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا به مناسبت گرامیداشت هشتم مارچ روز جهانی زن , بهترین شادباشها وتمنیات نیک خویشرا خدمت زنان آزاده و رزمنده ء وطن محبوب ما افغانستان وخواهران مبارز وآگا ه مان مقیم اروپا تقدیم میدارد.
مبارزه زنان آگاه کشور علیه انواع خشونت ودادخواهی آنها درراه تساوی حقوق وآزادی زنان از بند اسارت های گوناگون ثبت صحفه های زرین تاریخ معاصر ما بوده ونقش برازنده وماندگار زنان پیشگام در این راستا قابل مکث است.
برماست که بمناسبت این روز خجسته کارنامه ها وابعاد گوناگون کار وفعالیت زنان را طی محافل وگرد هم آیی ها وهم چنان در لابلای نشرات ورسانه ها مورد بازنگری ویادآوری قرار داده وهمت والای زنان را در هر کجائی که هستند تقدیر وتحسین نمود وبدان سر تعظیم فرود آورده واز تک تک زنان قدردانی وسپاس بیکران نمایم.

به آرزوی خوشبختی زنان با شهامت کشور عزیز ما

موفق باشید
غوث الدین میر
رئیس کانون فرهنگی , همپیوندی وهمبسته گی افغانهای اتریش
ومسئول انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا

پيام شاد باش اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند به پيشواز نوروز باستانی و استقبال از تصويب سازمان ملل متحد مبنی بر جهانی شدن نوروز

هر روز تان نوروز نوروز تان پيروز

akis-eu.com

هم ميهنان گرانقدر!
همزبانان عزيز حوزه تمدنی ما!

اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند منحيث خانهء مشترک افغانها دراين کشور وبمثابه عضو خانوادهء مشترک اروپايی افغانها بهترين شادباشها وتهنيت خويشرا بمناسبت فرا رسيدن جشن نوروز وآغاز فصل بهار که پيام آور همدلی وهمبسته گی ونشانه ای از تاريخ مُشترک حوزه تمدنی ما در آسياست و برسميت شناختن اين روز از جانب سازمان ملل متحد ، به پيشگاه همه تقديم و از آن استقبال مينماييم ، هکذا متمنی ايم که روز های نوروز را با خوشی وشعف سپری نموده واز غم، کدورت و نا سازگاری در امان باشيد! بیشتر بخوانید...

پيام همبسته گی وشادباش

akis-eu.comنجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا وکانون فرهنگی, همپیوندی وهمبستگی ئافغانهای اتریش
عنوانی کانگرس سراسری زنان افغانستان
منعقده شهر آرنهم کشور هالند

خواهران وبرادران شرکت کننده در کانگرس سراسری زنان افغانستان در اروپا!

نخست از همه بهترين شادباشها وتمنيات نيک مانرا بخاطر برگزاری شايسته اين کنگرس با اهميت پذيرا شده و متمنی ايم که اين همايش همانطوری که از عنوان آن هويداست بتواند گوشه ای از وضعيت زنان افغانستان در داخل وخارج از کشور را به بررسی گرفته وطرحها وپيشنهاد هايی را غرض بيرون رفت از وضعيت دشوار زنان افغانستان پيشکش دارد. بیشتر بخوانید...

مصاحبه با اسمم صالحه، وهاب واصل
akis-eu.comچرا نی ! مجلۀ بانو زیر نام فصلنامۀ بانو یک نشریۀ بیطرف بوده ، وابسته به هیچ جهتی نمی باشد هر سه ماه یکبار در شهر وین اتریش به چاپ و نشر میشود، در سراسر اروپا مشترکین دارد. که علاقه مندان میتوانند با پرداخت 25 ایورو حق الاشتراک سالانه این فصلنامۀ پر بار را بدست آورند و آدرس پرداخت پول و معلومات در بارۀ این نشریۀ دلچسپ را میتوانند از سایت کانون فرهنگ اتریش بدست آورند.
بیشتر بخوانید...

اعلامیهء کانون فرهنگی , همپیوندی وهمبسته گی افغانهای اتریش (ندا افشار, از بخش خبری کانون فرهنگی, همپیوندی وهمبسته گی افغانهای اتریش)

akis-eu.comبه اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشود که کانون فرهنگی ما به اساس تقاضای یک تعداد از اعضای وهواداران سابق کانون فرهنگ وجمعی از علاقمندان فرهنگ دوست کشور ما که بتاریخ 14 ماه نوامبر سال 2009 در دفتر انجمن همبسته گی با مهاجران افغان گردهم آمده بودند و در رابطه به ادامه کار فرهنگی از محترم میر تقاضا نمودند تا در ایجاد کانون فرهنگی جدید اقدام نماید ، محترم میر موضوع را به اطلاع هموطنان عزیز ما رسانیده وبتاریخ 13 دسامبر جلسه سرتاسری را در دفتر جدید کانون دعوت نموده وتعدادی از هموطنان روی تشکیل کانون جدید بحث وتبادل نظر نمودند که بعداز یک انتخابات دیموکراتیک محترم میر نظر به تجربه 14 سال خدمت در راه فرهنگ کشور وبادرنظر داشت خدمات اجتماعی در سرتاسر اروپا وافغانستان که انجام داده است، به اتفاق آراء بحیث ريیس کانون فرهنگی افغانهای اتریش انتخاب گردید.
بیشتر بخوانید...
پيرامون آماده گی بخاطر تدوير کنگرس سراسری اروپايی زنان افغانستان در شهر آرنهم کشور هالند به پيشواز روز جهانی زن 7 مارچ 2010
طوری که دوستان آگاهی دارند، انجمن افغانهای شهر آرنهم و نواحی همجوار آن به همکاری اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند به ادامه نخستین کنگرس زنان آماده گی دارد تا دومين کنگرس سراسری زنان افغانستان در اروپا را زیر نام "بررسی موقف زن درجامعه افغانستان" برگزار نمايد. بیشتر بخوانید...

پيام تبريکيه وشادباش بمناسبت ادغام تشکيلاتی شورای های اروپايی حزب متحد ملی ونهضت فراگير وايجاد شورای حزب واحد در اروپا

akis-eu.comبه نماینده گی از هیت رئیسه کانون فرهنگی , همپیوندی وهمبسته گی افغانهای اتریش وانجمن همبسته گی بامهاجران افغان دراتریش پیام تبریکيه خویش را بمناست وحدت ویکپارچه گی دوسازمان باهم برادر اعلام میدارم.

درست است که کانون وانجمن همبسته گی هیچ نوع عضویت و پيوند تشکيلاتی در سازمانهای فوق الذکرندارد ولی منحيث یک نهاد روشنفکر ومنحیث سازمان اجتماعی ای که در خدمت جامعه مهاجر قرار داريم، از حرکت سالم و وحدت واتحاد بین الاافغانی خرسند میگردیم
. بیشتر بخوانید...

گزارش از جريان تسليمی نامهء اعتراضيه به سفارت هالند مقيم وين کشور اتريش بخاطر حمايت از پناهجويان افغانستان در کشور هالند

akis-eu.com به ابتکار محترم غوث میر بتاریخ 24.01.2010 در دفتر کانون فرهنگی افغان دراتریش تعداد زیادی از سازمانها و شخصیت های سیاسی واجتماعی گردهم جمع گردیده وروی پیشنهاد محترم میر که چه گونه میتوانیم هموطنان عزیز پناهنده مان را درکشور هالند حمایت کرد به بحث ومذاکره نشستند.

در پایان محترم میر یک کمیسيون را انتخاب نمود تا کمیسيون در قسمت تهیه قطعنامه، تماس با سازمانها ونهادی های دفاع از حقوق بشر وزمینه ملاقات باسفیر هالند را مساعد سازند.
بیشتر بخوانید...

جلالتماب محترم اقای سفیر

بنمایندگی از افغانهای مقیم اتریش مراتب احترامات عمیق خودرا تقدیم میداریم

akis-eu.com دراین نامه میخواهیم مسله را با شمادرمیان گذاریم که با سرنوشت کتلهء وسیع از پناه جویان افغانی در هالند رابطه میگیرد ومبین عملکردی مغایر باارزش های حقوق بشر ومفردات کنوانسیون ژ ینو در بارهء پناهجويان است . طوریکه رسانه های گروهی هالند بارها گذارش داده اند برخی از پناه هندگان افغانی در هالند بخصوص پناه جویان وابسته به رژیم جمهوری افغانستان سالهای (1978/1992) در بی سرنوشتی ومحرومیت از حقوق اساسی بشری در ترس وعدم اطمینان بسر میبرند. علل این وضع تحمل ناپذیر آنان برخورد تبعیض آميز وشدیدآ سیاسی اداره مهاجرت واعطای تابعیت دولت هالند( IND ) است که همه سنت های بشردوستانه را کنار گذاشته واین کته گوری پناه جویان افغانی را به اخراج جبری، زندان وسلب اساسی ترین حقوق تهدید میکند. بیشتر بخوانید...

جلالتماب د هالند محترم سفیر!

په اتریش کې د میشته افغانانو په استازیتوب تاسو ته خپل د زړه له کومې درناوی وړاندې کوم.

akis-eu.com د دغه لیک په واسطه غواړو ستاسو سره یوه مهمه مسله په منځ کې کیږدو چې هغه په هالند کې د میشته پنا غوښتونکو د برخلیک پورې اړه لري او هغه دمهاجرینو په برخه کې د ژنو د کنوانسیون د بشر د حقونو د مفرداتو په پام کې نه نیول بیانوي
لکه څنګه چې د هالند رسنیو په څو څو ځله داسې خبرونه خپاره کړي چې په هالند کې یوه هغه برخه پناغوښتونکي چې د افغانستان د وخت جمهوري دولت«۱۹۸۷ کال نه تر ۱۹۹۲ کال پورې» سره تړاو درلود،د بې سرنوشتي ،محرومیت او انتظار په حال کې ژوند کوي. بیشتر بخوانید...

گزارش وتقاضا های جلسه مشترک کانون فرهنگی افغان دراتریش و انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا با سازمانهای سیاسی وشخصیت های ملی افغان در اتریش بخاطر حمایت از پناهجويان افغانستان در هالند

akis-eu.com جلسهء رسمی همبسته گی با افغانان پناهجو در کشور شاهی هالند بریاست محترم غوث الدین میر روز یکشنبه مورخ 24.01.2010 به اشتراک جمع کثیری افغانهای مقیم کشور اتریش در کانون فرهنگی افغانستان در اتریش تدویریافت که هدف اساسی این گردهمايی دفاع از پناهجویان افغان درکشور شاهی هالند بود، چنانچه اخيراً مقامات زیربط ملل متحد بويژه کميساری عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان UNHCR و ساير مراجع حقوقی ومدافع حقوق بشر نیز از داعيه برحق این پناهجویان دفاع وحمايت صريح خويشرا بيان داشته است، کذا قبلا نیز نامه های اعتراضیه به سفارت خانه های کشور هالند، سازمان عفوبین الملل ودیگر سازمانهای بین المللی در امور پناهنده گان از جانب افغانهای مهاجر کشور های اروپايی تسلیم داده شده است. بیشتر بخوانید...
نقاشی های صالحه واصل وهاب

akis-eu.com

بیشتر ببینید akis-eu.com

گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد ، با شاعر ، بید ل شناس ، پژوهشگر و داستان نویس فرهیخته افغانستان ،کاند یدای اکادمیسین ، دکتر اسدالله حبیب.

akis-eu.com
وقتی آدم با کار کرد های ادبی و علمی دکتر اسدالله حبیب ، بیشتر آشنا می شود در می یابد شخصیت انسانی ، را که خسته گی و ملال را در کار ارایه های ادبی و علمی اش از ابتدا تا امروز که به قول خودش نیم قرن از آن می گ ذ رد نشناخته و نمی شناسد . وی که در حال حاضر در کشور جمهوری فدرالی المان اقامت دارد ، مقاله و داستان و شعر می نویسد و به کار های پژوهشی و علمی می پردازد . گفت و شنودی داشتم پیرامون کارکرد های شاعرانهء ایشان . که توجه خواننده ء صاحب دل را به خوانش متن آن معطوف میدارم. بیشتر بخوانید...

برگزاری جلسه مشورتی کانون فرهنگی افغانهای اتريش 10جنوری 2010

akis-eu.com
جلسه مشورتی کانون فرهنگی افغانهای اتریش تحت ریاست محترم غوث الدین میر در دفتر کانون فرهنگ دراتریش دایر گردید.
در این نشست ابتداء محترم غوث الدین میر گزارش مفصلی در رابطه به فعالیت های گذشته ارایه نمودند، سپس روی تشکیلات جدید وبرنامه های سال 2010 بحث وتبادل نظرصورت گرفت، همچنان کاربا جوانا ن وبرنامه های سپورتی یکی از اهداف مهم نشست امروزی اعضای جلسه را تشکیل میداد، محترم توطاخیل ازتیم ملی جوانان مشکلاتش را به رئیس کانون بیان نموده وهمچنان مدال لوح یادگاری که از طرف ريیس کمیته المپیک افغانستان به محترم میر اهدا گردیده بود تبريک گفته وتفويض این لوج را به محترم میر وتمامی همکاران کانون فرهنگ مؤفقيت بزرگ دانسته، ايجاد کمیته کاری را پیشنهاد نمود تا درآینده نزدیک فعالیت ها ی ورزشی وانسجام جوانان را تحت بررسی قرار دهد؛ محترم میر با تمام توان وامکانات خویش به جوانان وعده سپرد که در این زمینه با المپیک افغانستان واروپا روی ایجاد تیم ملی افغانهای اتریش صحبت نموده و تمامی امکانات را دراختیار ایشان بگذارد.
بیشتر بخوانید...

دعوت بخاطر اشتراک در مظاهره بزرگ 27 جنوری 2010

akis-eu.com

اعلاميهء کانون فرهنگی وهمپیوندی افغانها اتریش و انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا
بخاطر دفاع از پناهجويان افغان در هالند وحمايت از اقدامات ايشان کانون فرهنگ و انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان که مقر آن در اتريش است، از همه سازمانهای اجتمـــــــــاعی، صنفی ومدافعان حقوق پناهنده گی مطلبد تا بمنظور پشتيبانی از پناهجـــــــــــــويان وخانواده ها وکودکان افغان مقيم هالند دست بدست هم داده وبه اروپايی ها نشان دهيم که افغانها علی الرغم اختلافات سليقه يی ميتوانند در روز های دشوار يار ومددگار همديگر باشند. بیشتر بخوانید...

دعوت بخاطر اشتراک در مظاهره بزرگ 27 جنوری 2010

sanam_anbarin

هموطنان عزيز،
طوری که ميدانيد، در اثر فشار های گوناگونی که از جانب نهادهای حامی حقوق بشرو کمیساری ملل متحد در امور پناهنده گان ،بالای حکومت و به ویژه وزارت عدليه ، ادارهء مهاجرت وتغيير تابعيت اين کشور (IND) وجود دارد، آنان را واداشته است تامسأله بررسی گزارش 29 فبروری 2000 وزارت خارجه هالند را يکبار ديگر به تاريخ 27 جنوری سال 2010 توسط کميسيون دايمی عدلی وحقوقی پارلمان اين کشور به بررسی مجدد گیرند ، هکذا بتاريخ 13 ماه جنوری سالجاری پيرامون اعتراض عفو بين الملل در رابطه به قضيه تحت نظارت قراردادن خارجی های غير قانونی و چند مطلب ديگر نيز در پارلمان هالند مباحثه ها ادامه خواهد يافت. بیشتر بخوانید...

رمز خزان (صالحه وهاب واصل)

sanam_anbarin

ای وطن گلذار تو رمز خزان فهمیده اســـت

زرد و نالان گشــته بر رسم وفا خندیده است

از گلســــتانت نوائی درد می آید بگوش

نیسـت رنگ و نیست بوئی , بلبلت نالیده است

بیشتر بخوانید...

مصوبهء مشترک کانون فرهنگی وهمپيوندی افغانها در اتريش وانجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا

sanam_anbarin24.12.2009
اخیراً هیأت رهبری کانون فرهنگی وهم پیوندی افغانها در اتریش و انجمن همبسته گی با مهاجران افغان دراروپا جلسه مشترک خویش را دایر و پیرامون دفاع از حقوق مهاجرین افغان در کشور هالند بحث نمودند.
در این جلسه محترم غوث الدین "میر" یک گزارش کوتاه روی دشواری های اخیردر کانون فرهنگ به حاضرین ارايه نموده وازایجاد کانون فرهنگی تازه باهیأت رئیسه کاملا جدید به شاملان نشست معلومات داد، سپس روی مشکلات پناهجويان افغان در کشور هالند وسایر کشور های اروپايی صحبت مختصر نمود.
بیشتر بخوانید...

شعر: بیا

sanam_anbarin

بیا بنشان به لبهایم نگین یک تبسم را
سکوت تلخ را بشکن بیا سر ده ترنم را

بیا با بوسه های مهر مستم کن در آغوشت
به روح دردمندم خوان غزلهای تفاهم را

میان شعله های دوزخ هجر تو می سوزم
بهشت وصل می خواهم بکن خط خط جهنم را

زلیخای خیالم ، میدرد پیراهن تقوا
ندارد دختر رسوا دگر پروای مردم را

پی قتلم کمر بستند این دزدان دریایی
نمی دانند چشمان تو معنای ترحم را
بیشتر بخوانید...

برای دیدن اعلامیه لطفاً بر روی عکس کلیک نمایید.
akis-eu.com
اختر مو مبارک شه.

banoo

اختر مو مبارک شه
دافغانستان فرهنګي ټولنه, ګډ ژوند کول او يووالی چاري ټیم د ځان او خپلو درنو همچارو له خوا د افغانستان خلکو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایي. مونږ د هغې ورځې په هیله یوو، چې په خپلواک افغانستان کې د پردو او دوی د چوپړانو په هډوکو د خلاصون لوی اختر د خوشحالۍ په اتڼونو سره ونمانځو.
سرلوړی دی وي افغانستان!

عید تان مبارک
تیم کاری کانون فرهنگی ,هم پیوندی وهمبستگی از جانب خود و همکاران محترمش عید قربان را به مردم افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک میگوید. ما به امید روزی هستیم، که در افغانستان مستقل بروی استخوان های بیگانگان متجاوز و عوامل شان عید رهایی را با پایکوبی و شاد جشن بگیریم.
سربلند وسرفرازباد افغانستان!
هموطن منور و نابینای ما، سند فراغت کمپیوتر را بدست آورد.

banoo

خانم روشندل وفرهنگی هموطن ما، محترمه شفیقه نورزی، سند فراغت دانش کمپیوتر را از انستیتوت نابینایان عام المنفعه ونکوور، کانادا به درجه عالی بدست آوردند.

در مراسم شانداری که بمناسبت توزیع سند فراغت دانش آموزان دانشکده وی. سی. سی.، در سالون کنفرانس های آن دانشکده، بروز بیستم نوامبر ترتیب یافته بود، در موقع اهدای سند فراغت برای خانم شفیقه، استادان و صد ها تن از فارغین و مهمانان دعوت شده بپا ایستاده و با کف زدنهای پیهم، خانم شفیقه نورزی را بدرقه نمودند.
بیشتر بخوانید...

پيام حُسن نيت

به هيأت محترم اجرائيهء انجمن فرهنگی ميهن؛
انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا خوشوقت است که انجمن فرهنگی ميهن ( کوتنبرگ - سويدن) سايت وزين ميهن که ناشر انديشه های مترقی ميباشد وهمچنان راديوی ميهن پنجمين سال کار وفعاليت خويش را جشن می گيرد، اينکه طی چند سال کار وفعاليت فرهنگی وروشنگرانه تان بسا دستاورد ها وسجايا داريد از چشم هيچ کس پنهان نيست.
به نماينده گی از انجمن همبسته گی، فصلنامه بانو وکانون فرهنگ افغان در اروپا شادباشهای گرم خويشرا عرض وکاميابی ورستگاری تان تمناست .با احترام
غوث الدين مير
مسؤول انجمن همبسته گی وصاحب امتياز مجله بانو

نويد به فرهنگ دوستان: شماره دوازهم فصلنامۀ بانو
banoo
دوازدهمين شمارهء مجلهء فرهنگی و اجتماعی زنان افغانستان دراروپا با قطع و وصحافت مرغوب ومحتوای غنی از چاپ برآمد.
اين مجله که ربعوار انتشار می يابد اينک با نشر شماره دوازهم خويش که در حقيقت آخرين شماره سال 2009 ميباشد وارد پنجمين سال نشراتی خويش گرديد.
فصلنامهء بانو ارگان نشراتی انجمن همبسته گی با مهاجران افغانستان در اروپا ميباشد که از کشور اتريش انتشار مييابد.
بیشتر بخوانید (PDF)...
آیا افغانها قادر به ساخت و ساز کشور شان هستند؟

برهمه ما ست تا این فضاء عدم اعتماد و بی اتفاقی را که قابل فهم است خاتمه داده با اراده نیک و خیر با علم و فهم و درایت برای رهایی مردم خویش تلاش دوچندان نماییم.
حتمی نیست همه با هم در تمام نظریات موافق باشیم.
حتمی نیست همه برای همه در هر چیز گذشت کنیم.
کافی است در اهداف استرایتژیکی وطن ؛ منحیث فرزندان بادرد و صالح وطن، باهم توافق داشته و راه های تشخیص را همه باهم جستجو و زمینه صلح و آرامش را با گذشت، فداکاری و اخلاص مساعد سازیم . . بیشتر بخوانید...

شرکت هيأت نماينده گی انجمن همبسته گی در سالگرد باشکوه شهردار وين

شام 17 سپتامبر سالجاری شهردار وین شصتمین سالگرد تولدیش را جشن گرفت.
در این جشن بزرگ که درقصرشهرداری وین برگزار شده بود،برعلاوه اعضای بلند پایه دولتی اتریش، شهر دار های مسکو، برلین ومونشن نیز دعوث شده بودند، تعداد مدعوين در حدود 4000 نفر میرسيد، که از محترم غوث میر به نماینده گی از انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا نیز دعوت بعمل آمده بود. بیشتر بخوانید...

مژده به هموطنان مهاجرمقیم در شهر ویانا پایتخت اتریش

به اثر تقاضا های مکرر محترم غوث الدین میر رئیس کانون فرهنگ ومسئول انجمن همبسته گی بامهاجران افغان دراروپا و تلاشهای های خسته گی ناپذیر چندین ساله محترمه ملکه سید بنیانگذار شعبه زنان افغان دراتریش بلاخره مکاتب شهر وین موافقه نمود که سراز سال تعلیمی جدید 2009/2010 زبان دری بصفت زبان رسمی برای اولین باردر مکاتب ابتدائیه تدریس گردد.
حترمه ملکه سید منحیث معلمه برای تدریس زبان دری رسمآ استخدام گردیده استوالدین محترم که علاقمند فراگیری زبان دری فرزندان ایشان اند ,جهت اخذ معلومات ودریافت فورمه های ثبت نام با محترمه ملکه سید به شماره تلفن 06991820970 ویا پوست برقی Maleka_said@hotmail.com تماس بگیرند

مقالات شما دوستان گرامی!
ما منتظر مقالات علمی، اجتماعی و فرهنگی و نظرات شما می باشیم.
بیشتر بخوانید...


kanune-afghan.com پيام شادباش عيدی

هموطنان عزيز، عيد تان مبارک!
سازمان همبسته گی با مهاجرین و کانون فرهنگ افغان دراتریش حلول عید سعید فطر را به کافه هموطنان عزیز چه در داخل و خارج افغانستان تبریک وتهنیت میگوید. خاصتاً به آنهائيکه در اثر توطئه ودسايس خارجی ونقش منفی وخائينانه غلامان حلقه بگوش آنها عزيزان وجگر گوشه های شان را از دست داده واين عيد را بدون آنان سپری مينمايند.
آری ! جنگ وحشت ودهشت همه هست وبود هموطنان ما را ازايشان گرفت، اما همت والا ومملو از عشق به ميهن است که هنوزهم سرزمين ما می تپد، انسانش هستی تازه می آفريند وکشور ويران شده وغم زده اش را آباد ومعمور می سازد.
اعیاد وروز های مذهبی از ساليان متمادی بدينسو در اثر دامن زدن جنگ از سوی اجانب وبيگانه گان دیگر آن رنگ وبو ولذتی را ندارد که ما در گذشته در فضای صلح وصفا وصميميت از آن تجليل وبزرگداشت بعمل می آورديم.

برای ما افغانها ی بلا کشيده، هيچ عيدی بالاتر از عيد صلح وآرامی، اتحاد وهمبسته گی مردمان ما نمی باشد، ما امروز مقدم برهمه به صلح واستقرار که پايه نخستين دموکراسی وعدالت اجتماعی ايست نياز مبرم داريم، بگذار اشعه صلح پرتو افگن باشد ودر روشنايی آن کشور جنگ زده و ويران شده ما پله های ترقی ودموکراسی را طی کند.

صلح آرمان همه ماست، امّا صلح يار گمشدهء ايست که شاعر ميگويد:

همه به عید خوش اندو منم بعیدزیار
مرا به عید چه کار چون من بعید زیارم

با همه دشواری های فرا راه ما، عيد به همه مبارک باد!
با درود فراوان
غوث الدين مير
رئيس انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان در اروپا ومسؤول کانون فرهنگ افغان در اتريش

بطرف بالا oben


پيام همبسته گی وحمايت از تظاهرات پناهجويان افغان در کشور هالندغوث الدین میر
01.10.2008
اتریش

انجمن همبسته گی با مهاجرین افغان در اروپا وکانون فرهنگ افغان دراتریش از مساعی پناهجویان افغانی غرض سازماندهی تظاهرات مورخ 2 اکتوبر 2008 در کشور شاهی هالند در جهت بدست آوردن حقوق پناهنده گی ایشان ، حمایت و پشتیبانی مینماید .

انجمن همبسته گی با مهاجرین افغان در اروپا وکانون فرهنگ افغان دراتریش از مجموع سازمان های سیاسی مترقی در اروپا خواهش مینماید تا صدای برحق هموطنان شریف مارا لبیک گفته ، با اشتراک ایشان در تظاهرات مورخ 2 اکتوبر سهم خویش را اداء نمایند.

ما سعی مينمايم برسم همبسته گی حتی الامکان يک نماينده از کشور اتريش نيز بفرستيم.

بطرف بالا oben

پیام تبریک سالنو خورشیدی
هموطنان عزیز و ای انانیکه با ما فرهنگ مشترک دارید
با نثار درود های فراوان ، گرمترین وصمیمانه ترین تبریکات و تمنیات نیک خود را بمناسبت حلول سال نو 1387 خورشیدی خدمت شما ومتعلقین نجیب تان و بخصوص کافۀ ملت داغدیدۀ مان تقدیم و تهنیت عرض میدارم ، از آنجائیکه برای آدم ها هر روز آغاز زنده گی تازه ای است ، بناً از خدای توانا آرزو می برم ، سال نوی که در پیش رو داریم ، شادی را به خانه های نا شاد ترین هموطنان ما به ارمغان بیاورد ، سالی باشد پُر از برکت ، عاری از خصومت ها ، تعصبات وخونریزی ، سالی باشد که انسانها آئینه یکدیگر شده با یک تفکر عمیق علمی و انسانی ، که چطور و چگونه در جامعۀ عظیم بشری زنده گی کنند باندیشند و با نو آوریها ، دلاویز ترین سال خدا را جشن بگیرند ، تا باشد که عشق ومحبت جاگزین نفرت و تعصب ، تنگ نظری ها ، خشونت ها ، درشت گویی ها ، تند رویی ها ، ماجرأ جویی ها ، جای خود را به همسویی ها ، گفت و شنود ها ، برابری ها ، و برادری ها بسپارد .
در اخیریک بار دیگر دعا میکنیم که پروردگار عزیز دلی ناشاد هر هموطن مارا شاد و بستر غمو اندو را از خانه های مابردارد بعوض مسافر تازهء که اسمش محبت دوستی صداقت راستگوی ویکرنگی است به خانه های مان مهمان همیشگی گرداند. ، امین. بااحترام
غوث الدین میر
رئیس کانون فرهنگ افغان و مسوول
انجمن همبستگی با مهاجرین افغان

بطرف بالا oben

Buchمعرفی کتاب (اندیشه)

انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است
بود بی مزد و منت استادی
زدانش بخشدت هر دم
شادی
( نورالدین عبدالرحمن
جامی هروی )

درنگی بر پیشینه کتاب و کتاب نویسی در افغانستان
نوشته: دکتر غلام محمد محسن زاده

در فصل گذسته به کتجکاوی در باره پیشینه کتاب و کتابنویسی در حوزه جغرافیایی افغانستان کنونی پرداخته، گفتیم که در این جستجو هر جا سند و ستاویزی دیدیم بر آن مکث و یادداشت های برای قوت برهان مان میگیریم. واضح است گنجینه ای که طی چندین سال انبوه شده است را نمی توان به این آسانی در چند مقاله ای حلاجی کرد و از لحاظ علمی آنرا تنظیم و تدوین نمود. فرهنگ ودا و اوستا هر دو در سرزمین های آریانا، این نیاخاک باستانی، پیدا و رشد، و یکی در پیوند با دیانت هندویزم و دیگری در آمیزش با دیانت مزده یسنای راه تکامل و پویایی را پیموده واین دو جریان سخت پر شتاب و پهناور فرهنگی- تاریخی بودند که راه شان را به کشورها، قاره ها، کشورها و اعصار باز نمودند. کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی که در تاریخ فلسفه برداشت ها و نظریات در خور توجه ای دارد میگوید که در « دوران محور » حیاط معنوی غاز و دین های جهانی و فیلسوف ها بوجود آمده و « چندمرکز معنوی » پیدا و « فرهنگ های محور » ایجاد گردید.

Buch ور خلق هایی را که در « ... تاریخ خود را پیگیرانه ادامه دادا، جهشی به عمل آوردند و در این جهش گویا دوباره زاده شدند، عمر دوباره یافتند، در نتیجه اساس ماهیت معنوی انسان و تاریخ حقیقی او را بنیاد گذاشتند. » و آریاییان، چینیها، هندوها، یهودها، یونانی ها را از شمار این خلق ها میداند. (2)
یتسپرس زرتشت بلخی تبار را یکی از برازنده ترین سر دفتران فلسفی نامیده به اندیشه و شخصیت وی با احترام و حرمت زیاد برخورد مینماید. هدف از یاد این اندیشه یاسپرس فقط تصدیق ادعاهایی بود که در شماره قبلی در مورد حوزه فرهنگی مان طرح نمودیم.
با ذکر این مطلب در نبشته گذشته گفتیم که اوستا! نخستین کتاب بود و با طرح این تیزس که در افغانشتان کنونی و سرزمین های مجاور آن کتاب نویسی پیشینه طولانی داشته و مردمان این حوزه با کار برد پاپیروس، تخته های سفالی و کاغذ آشنایی داشتند میخواهم چند حرف تازه را بر آن افزون نمایم. در کنار داد و ستد مادی و فرهنگی با مصر، چین، فارس و روم آراییان با بابل نیز پیوند نزدیک داشته و داشتن این روابط در حیات فرهنگی کشور از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. باید خاطرنشان نمود که در مورد این پیوند و اثرات آن تا حال پژوهش و کار قابل ذکری در افغانستان صورت نگرفته است. مورخ شهیر وطن غلام محمد غبار در کتاب « افغانستان به یک نظر » نوشت که در حدود 1500 سال ق م نینوس شاه مقتدر آشوری برای گسترش امپراتوری اش ارتش عظیمی تدارک و پس از فتح پارس به آریانا رو آورد.
« ... اردوی نینوس خیلی زیاد و از تمام ملل و اقوام تابعه دولت آشوری تشکیل شده و تعداد آن را متجاوز از یک میلیون نفر قصه میکنند. » (3)

ارتش نینوس با تمام نیرو دو سال تمام با قبول تلفات بیحد نتوانست به فتح بکتریا یعنی همان بخدی پایتخت آریانا موفق گردد. بنا بر قول غبار: « ... از همین جا بود که سمیرامیس- قشنگ ترین زن عصر- به یاری نینوس شتافت و با مشوره سودمندی که در فتح بخدی سودمند افتاد و در عوض نینوس وی را ملکه آشور و به زنی گرفت و این سبب اعمار شهر مشهور بابل با باغ های آویزان اش شد ... در عصر تیکلت پیلسر دومین امپراتوری مقتدر آشوری نیز به آریانا یورش کرد. » (4) ذکر این مطلب که ما زمانهای دور و درازی در تمدن باستان سهم داشته و در پیوند تنگاتنگ با مصر، بابل، فارس، چین و هند و روم در گسترش و پهنای فرهنگ انسانی سهم بزرگی داشته ایم، ما یاری میرساند تا از آن در روشن ساختن هویت ملی و تاریخی و زوایای ناشناخته فرهنگ تیرپای مان بهره جوییم و از این جمله در باره پیدایش کتاب و سابقه آن در افغانستان.
اظهر من الشمس است که بابل و امپراتوری آشوری دارای بزرگترین کتابخانه عصر قدیم بوده و کتابخانه های نینوس (Ninive) و بورسیپا ( Borsippa ) آن منحیت « بزرگترین کتابخانه عصر قدیم » معروف بودند. توین بی نویسنده و فیلسوف انگلیس افغانستان را ( About of culture round ) یا چهارراه تقابل فرهنگ ها خوانده است. مردمان سرزمین باستانی آریانا این توانایی و استعداد را داشتند که از دیگران وام بگیرند، آنرا رشد دهند و به آفریدن فکری بپردازند و در نتیجه همین تلاش بود که آشوری ها با آشنایی با فرهنگ اوستا برخی از اصول و فلسفه حیاتی آنرا با خود برده و با دیانت مسیحی و یهودیت در آمیخته و بابل وسیله ای برای انتقال آن به شرق میانه و سایر کشورها شد. در دورانیکه آناهیتای آریایی و میترای باختری هنوز مقام و جلال معنوی خود را داشتند با رخنه دیانت بودیی به آریانا که آنرا نسبت به کثرت آبادی ها « هزار شهر » میخواندند بنا بر شواهد تاریخی نوشتن کتاب ها زیاد رواج داشت. در کتیبه ای خانم از قبر « کی ار آس » به خط یونانی – آرامی که مربوط به 250 ق م میشود میخوانیم:

« در طفلیت خوب تربیه بگیر،
در جوانی خواهش های خود را اداره کن،
در پخته سالی درست کار باش،
در پیری ناصح خوب و در روزگار باز پسین زنده گانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. » (5)

این اندرز نمونه سیر عالی فکری مردمانی میباشد که در تکامل فکری و فرهنگی منطقه سهم بزرگی را ایفا نموده اند. در عهد کنشیکا وقتی همایش بزرگ دینی بریاست « ورسو میتره » دانشمند برجسته گندهاری برگذار شد در آن 500 تن عالم شرکت و نه تنها در امور دینی به بحث و گفتگو پرداختند بل موضوعات اجتماعی و مسایل مربوط به علوم طبیعی را نیز به بررسی نشستند. در دربار کنشکای کبیر دانشمندانی بزرگی چون اسوه گهوشما، در امه نویس برجسته- برناگار جونه، چریته و ساری پرتره، اپره کرنه و چره گه « سرآمد دانشمندان علوم طبی » و سدها دانشمند، نویسنده و فیلسوف فعالیت و بکار ایجادگری مشغول بودند. (6)

علم دوستی کنشکای کبیر باعث شد تا برای جلب ادیب معروف « اسواکوشا » حتا به جنگ با پادشاه مکدهه بپردازد به قول غبار در این دوره: « ... دو نفر مبلغ گندهاری مانتاگا و گومبا با بکعده کتب مذهبی بدربار امپراتوری (مینگ تی- نویسنده) فرستاده شدند. » (7)
ذکر از کتاب بر خلاف ادعاهای شماری از دانشمنداننشان میدهد که فرهنگ در این دوره کاملاً شفایی نبوده و فرهنگ مکتوب نیز رواج داشت. همین مبلغان باختری، با میانی، کابلی و کوهدامنی بودند که با کتب دینی در سال 160 میلادی به ماورا جیهون، کاشغر، و چین سفر و به تبلیغ و گسترش آوئین بودایی و به ویژه مکتب جدید « مهایانا » یا « راه بزرگ نجات » پرداختند.
چه چان و چوشوفو از شمار دانشمندان بزرگ این عصر بشمار میروند و وقتی در سال 161 م هیأت دوم خراسانی به چین سفر کرد در ترکیب آن ورا مارکساو و « چه کین » پسر سفیر کوشان در چین نیز شامل بود. به قول اسناد تاریخی همین دار ماکسای و استاد چوشولان « مترجم چندین کتاب » به زبان چینی بودند. در این جا بار دیگر حرف از چندین کتاب است که در کوشانشهر نوشته و برای چین به زبان چینیایی ها برگردانیده شدند. وقتی عالم کاپیسایی گونا وارمان به چین سفر کرد امپراتور چین « لویو » وی را در جوار قصر شاهی جا داده و وی مشغول تدوین کتب و آثار بودایی به زبان چینی شد. بعدا دو عالم کابلی به نامهای « بودها یاسا » و « بود هاجی وا » در اوایل قرن پنجم میلادی به چین رفته و به قول غبار « تراجم کتب بودایی در چینی آثار زادی از خود گذاشتند. » (8)

با یاد از این رخدادهای تاریخی میخواهم بر روابط گشترده، سطح رشد فرهنگی و اثرمندی آن بر سایر ملل اشاره نموده بر سه مساله:

یک، موجودیت کتاب و فرهنگ کتاب نویسی،
دو، اهمیت کار ترجمه و آشنایی به زبان های دیگر،
سه، رشد و باروری فرهنگی کشور در این دوره تأکید نمایم. بنا بر اهمیت همین گسترده و پنای فرهنگی بود که دانشمندان و سیاحین چینیایی چون شی فاهیان ( 399 م )، سونگ ین ( 517 – 518 م )، هیون تسنگ. 745 م ، هیو تجاو « 664 م » ... به بلخ، بامیان، کاپیسا، کابل و سایر بلاد افغانستان سفر و سفرنامه ها و اسناد با ارزشی از خود بجا گذاشته اند که امروز در توضیح و یافت داشته ها و اندوخته های بیشمار این دوره ما را یاری می رساند.
دانشمند یزرگ افغان محترم احمد کهزاد معتقد است که تاریخ نگارش کتاب ایاتکار زایران قرن سوم میلادی بوده، به زبان پرثوی تحریر و اثرات کهن سال و قدیم و حگایت از داستان گشتاسب پادشاه بلخ میکند. (9)

با ذکر این مطلب گریزی میکنیم به دوره بعدی که در تاریخ بیشتر به « فرهنگ اسلامی » معروف است. در این عصر در نتیجه رشد فرهنگی خراسان زمین و شرایط مناسبی که توسط نوخاسته عرب و بخصوص در دوره عباسی ( ایجاد واحد سیاسی و زبانی ) برای دانشمندان و پژوهشگران از جمله آریایی، مصری، سریانی، مصری و حتا چینی فراهم شد، علوم اجتماعی و طبیعی رشد سریع و بیسابقه ای نمود. از جمله علومی که بعدها توسط غربی ها به طب، نجوم، هندسه، ریاضیات و ... « اسلامی » مسما شد. این دانشمندان به غلط ار « طب اسلامی »، « ریاضیات اسلامی »، و ... حرف میزنند، زیرا این شاخه های علوم عمدتأ بر پایه داشته های گذشته فرهنگی در کشورهای خراسان زمین ایجاد و رشد نمودند. در این عصر در تو لید و کاربرد کاغذ انقلاب بزرگی رخ داده و نوشتن و بویژه کتاب نویسی سیر سعودی را پیمود. ده ها هزار عنوان کتاب نوشته، تکثیر و در ایجاد کتاب خانه ها و انباشت آن تحول بیمانندی رخ داد. چنانچه در فصل گذسته اندیشه نوشتیم کاغذ از چین به آسیا میانه و خراسان زمین و بعدأ به خلافت عرب ها راه یافت. خارون الرشید از برکت تولید بی سابقه کاغذ در خراسان نوشتن بر پاپیروس را رسما منع و فرمان داد تا از این به بعد فقط بر روی کاغذ بنویسند. عرب ها در دوره حاکمیت شان در عرصه علم و دانش عناصر زیاد آریایی را پذیرا شده و آنرا در ساحه تحت حاکمیت سان رواج دادند. از نیا خاک باستانی آریانا که عرب ها آن را « خراسان زمین » نامیدند دانشمندانی چون رازی، ابن سینا بلخی، فارابی، ابن مقفع، طبری، خوارزمی، غزالی، نروزی سرخسی، ال شاکر و صدها نویسنده، پژوهشگر و هنر آفرینان در غنامندی و پهنای فرهنگی این عصر سهم گرفتند. که آثار و اندیشه های آنها سده های متمادی دانش و تفکر بشری و علم و فرهنگ را باور میساخت. از جمله ترجمه آثار سینای بلخی، رازی، طبری، ابن مقفع و ... در زمینه های پزشکی، نجوم، ادب ... تا سده های نزدیک دانش و معرفت انسانی در غرب را غنا بخشید. ولی آنها به غلط پورسینا را « فیلسوف عرب »، طبری را « مورخ عرب »، ابن مقفع را « ادیب عرب »، خوارزمی را « ریاضیدان عرب » ... میخوتنند. اینها عرب نژاد نبوده بارها به خراسانی بودن و آریایی بودن شان فخر و مباهات کردند. تحول بزرگ فرهنگی ئر عهد خلافت عرب ها، پیوند تنگاتنگی با کتاب نوشتاری و فرهنگ مکتوب که آن را عرب ها از سایر مردمان از جمله آریاییان و یا خراسانی ها فرا گرفته بودند داشت. خراسان زمین از جمله سمرقند در نیمه قرن هشتم و اوایل قرن نهم به نوشته مولف کتاب « تاجیکان آریاییها و فلات ایران » برای مدت طولانی تمویل کننده نیازمندی بغداد به کاغذ بود. (10) و در بغداد مشهورترین کاغذ، کاغذ خراسانی به شمار میرفت. گرچه در این دوره از شش نوع دیگر کاغذ حرفی در میان است، مشکل است تا تفاوت در کیفیت و شیوه تولید آنرا پیدا نمود. جناب عبدالحی حبیبی دانشمند برجسته افغان در مقالات متعددی از « کاغذ قوقندی قدیم » و یا « کاغذ مهره زده خاکی ثمرقندی » و در جای های دیگر از کاغذ بلخ و لک کشمیری یاد مینمایند. (11) بررسی و کنجکاوی در تفاوت میان کیفیت این انواع کاغذها و چگونگی تو لید و پروسس آن مساله دیگری یعنی رشد تخنیکی و کاربرد آلات و وسایل تخنیکی در این دوره را در برابر ما قرار میدهد که نیازمند پژوهش جداگانه میباشد. در بغداد، قاهره، کوردوبا و دمشق و سایر شهرهای بزرگ زیر تسلط عرب ها کتابخانه های عظیمی ایجاد شد که در نوع خود بی رقیب بودند. به گونه مثال صدها کتابخانه عامه در بغداد، نجف، دمشق، کوردوبا ... و کتابخانه های شخصی، سازمان های مذهبی و حتی بیمارستان ها که میلیون ها جلد کتاب را در خود جمع کرده بودند. کتابخانه فاطمی های مصر یک میلیون و ششصد هزار جلد کتاب، کتاب خانه خوارزمی چهارصد هزار جلد، ال محلابی یکصد و هفده هزار جلد، ابن آباد یکمیلیون و پنجاه هزار جلد کتاب و ... (12) را جمع و در کتابخانه های بغداد برای مطالعه کننده گان کاغذ و قلم را رایگان داده میشد. هدف از ذکر این نمونه ها یکی هم نشان دادن سطح تولید کاغذ در خراسان زمین میباشد که آنها سخت بدان میبالیدند و آنرا نشانه افتخار و برتری علمی و تکنالوژیک خویش میدانستند.
بیشتر بخوانید...

بطرف بالا oben

@ كليه حقوق متعلق به آقای غوث الدين مير مي باشد.
Mail: office@akis-eu.com,
Tel : 069917168648

طراحی و اجرا و برنامه ریزی و میزبانی سایت بعهده شرکت www.eurowerbung.at میباشد .

Benutzerdefinierte Suche
Dari Paschtoo   Deutsch
Dari Paschtoo  

دفتر كنورزيو
با ترجمان هاى ورزيده در لسانهاى درى

بیشتر بخوانید...

Zaher Howeida

رادیو: امکانات و کمکهای صندوق توسعه اشتغال کار وین برای کارآموزان، کارمندان و مهاجرین

Radio Irani

روانکاوی در دوران بلوغ

 

Ariana

مرام ما

دفاع از منافع قانونی وحقوقی همهء پناهنده گان ومهاجران افغانی درکشور های اتحادیه اروپائی نگهداری وپیشتیبانی از ارزشها, سنن وافتخارات ملی,فرهنگی ووحدت ملی جامعه کثیر الملیت افغان در جامعه اروپائی.
همچنان تقویه روحیهء اتحاد باهمی,تشریک مساعی ووحدت وهمبسته گی در میان کلیه نهادها, انجمنها, اتحادیه ها, کانون ها وسایر سازمانهای اجتماعی وخیریه وتامین همکاری متقابل ومتساوی با آنها وگسترش رابطء نیک بامسئولین سازمانها ونهاد های مشابه در کشورهای اروپائی .
نگهداری وپرورش هنروفرهنگ افغانستان ومعرفی آن به مردم اروپا وافغانهای مقیم این کشورها مرام عمده انجمن فرهنگی, هم پیوندی و همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا را تشکیل میدهد. این کانون بااستفاده از وسایل وطرق ذیل در جهت نیل به اهداف معینه خویش بذل مساعی مینماید.

• تهیه چاپ وپخش نشرات ادبی هنری علمی واطلاعاتی

• برگذاری محافل هنری وادبی مباحث اموزشی درباره هنروادب نقد وتحلیل ومعرفی جریانات هنری وادبی افغانستان وجهان تدویر شبهای شعروقصه

• تجلیل روزهای ملی مذهبی وتایخی

• تدویر کورسهای اموزشی زبانهای ملی افغانستان نگارش وتدوین اثار ونوشته های درس پیرامون انواع هنر وژانر های ادبی

• ایجاد کتابخانه وجمع آوری کتب و نشرات پیرامون افغانستان

• تدویر کنفرانس ها سیمینار ها وسایر گردهمایی بمنظور انگیزش استعداد های جوان تربیت وپرورش آنان

• تدویر کنسرت های موسیقی برای تربیه نسل جوان وسایر علاقمندان بمنظورآشنایی آنان باموسیقی اصیل وآلات موسیقی افغانی چون رباب دهل توله وغیره

• تدویر نمایشگاه های نقاشی عکاسی خطاطی مجسمه سازی وسایر آفریده های هنرهای زیبا

• تنظیم برنامه ها وتدویر نمایشنامه ها با پارچه های تمثیلی بمنظور معرفی وارتقا هنر وتمثیل وتیاتر

• فراهم آوری تهسیلات جهت نمایش فلم های افغانی درسینما های اتریش وهمکاری درجهت اشتراک سینماتوگرافان در مخافل وکنگره های سینماگران بین المللی

• فراهم آوری مقدمات سهمگیری هنرمندان وفرهنگیان افغانی درگردهمایی های هنری وفرهنگی بین المللی در کشور اتریش

• ایجاد تیم ها وکلپ های ورزشی تدویر مسابقات سپورتی چون بازی های فتبال والیبال آببازی کاراته شطرنج وغیره

• ایجاد مکاتیب وتدریس مضامین اختصاصی برای کودکان ونوجوانان افغان

• تامین وتحکیم ارتباطات باسایر کانونهای فرهنگی افغانی درداخل وخارج کشور (خاصتا کشورهای اروپایی) وکانونهای فرهنگی خارجی وبین المللی

• معرفی شخصیت های علمی ادبی وهنری افغانی به مراکز علمی وفرهنگی اتریش

mozaik.biz
سالن برای جشنهای شما

Werbung

eurowerbung.at